ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย

ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยปลานิลทอง และปุ๋ยอินทรีย์แดงคู่เหยียบโลก

ผลิตโดย บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 บจก.เกษตรยั่งยืนฟาร์ม เลขที่ 86 ม.5 ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์46120 088-5577356
2 บจก.เกษตรยั่งยืนฟาร์ม เลขที่ 391 ม.6 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์46150 063-5257621
3 บจก.เกษตรยั่งยืนฟาร์ม เลขที่ 236 ม.14 ต.ธัญญา อ.กมลาไส จ.กาฬสินธุ์46130 063-5257627
4 ร้านแจใจส่งเสริมการเกษตร เมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-811078
5 บจก.กาฬสินธุ์ ออโตเชลล์ เมือง 92 ถ.ถีนานนท์ เมือง 46000 043-815623/091-7936916
6 ร้านยาย/ย่าดวง เมือง 114 ม.3 ต.ลำปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 089-8405235
7 ร้านเชิดชัยการเกษตร เมือง 173ม.1 บ.หนองทุ่ม อ.บึงวิชัย เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 087-8666895
8 ร้านเฉลิมทรัพย์การเกษตร เมือง 63 ม.9 ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 088-2551360
9 กองทุนหมู่บ้านภุทอง เมือง ม.14 ต.ภุดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 088-5378845
10 ร้านพรทิพย์ สหัสขันธ์ แผงลอยตลาดสด(หน้าร้านซุปเปอร์ถูก ) ต.โนนบุรี จ.กาฬสินธุ์ 46140 088-5718659
11 ร้านรวมเกษตรนามะเขือ สหัสขันธ์ 114/3 หมู่ 1ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 061-3415870
12 ร้านรุ่งชัยการเกษตร สหัสขันธ์ 58 ม.2 บ.นาแก้ว ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จกาฬสินธุ์ 46140 081-7939425
13 ร้านศักดิ์ดา การเกษตร สหัสขันธ์ 64 ม.11 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 093-4727791
14 ร้านแสนสิริ สหัสขันธ์ 5 ม.11 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 081-9654400
15 ร้านประภาสการเกษตร สหัสขันธ์ 7 ม.10 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 093-6537328
16 หจก.ต.เจริญส่งเสริมการเกษตร ห้วยเม็ก 297 ม.2 ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 086-1260824
17 ร้านสหทรัพย์ ห้วยเม็ก 62/1 ม.6 ต.บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 095-6689875
18 ร้านสมรการเกษตร ห้วยเม็ก 120 ม.3 ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 084-9527526
19 หจก.คำเจริญซีเมนต์ ห้วยเม็ก 53 หมู่ 9 ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 081-8721404
20 ร้านมีสุขการเกษตร ห้วยเม็ก 148 หมู่ 3 บ้านหน่อคำ อ.ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธุ์ 46170 อินทรีย์แดง 080-764-4254
21 ร้านโชคสำราญ ห้วยผึ้ง 164 ม.12 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 089-2192819
22 ร้านสุนทรพานิชย์ ห้วยผึ้ง 141 ม.4 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 043-869145,094-7654232
23 ร้านสมยศการเกษตร ห้วยผึ้ง 85 ม.3 บ.โคกศรี ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 090-8483208
24 ร้าน เอ็ม.เอ็ม.พี การเกษตร ห้วยผึ้ง 59/1 ม.4 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 085-0033160
25 ร้านดงพยุงการเกษตร ดอนจาน 140-140/1ต.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 46000 081-7603598
26 กองทุนหมู่บ้านดงพยุง ดอนจาน 61 ม.12ถ.บ้านดงพยุง ต.ดงพยุง 46000 062-1079961
27 ร้านรวยยิ่งเจริญการค้า ดอนจาน 139 ม.10 ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน 46000 085-7615992
28 ร้านบ่อแก้ว ดอนจาน 288 ม.7 ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 093-5638303
29 ร้านสุวรรณการเกษตร หนองกุงศรี 197 ม.1 ต.ลำหนองแสง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 085-7525734
30 ร้านชัยรุ่งเรืองการเกษตร หนองกุงศรี 198 ม.1 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 087-8137738,081-1396090
31 ร้านรุ่งเรืองการเกษตร หนองกุงศรี 244 ม.1 บ.หนองริวหนัง ต.ลำหนองแสง จ.กาฬสินธุ์ 46220 043-881460
32 ร้านภวัฒน์การเกษตร หนองกุงศรี 242 ม.8 ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี 46220 081-2600645
33 กองทุนหมู่บ้านบ้านนาคลองแสน หนองกุงศรี ม.12 ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
34 ร้านหนึ่งฤทัย หนองกุงศรี 82 ม.4 ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 084-7852141
35 ร้านประเสริฐพานิช หนองกุงศรี 33 ม.8 ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 081-0061846
36 ร้านพ่อเพชรซื้อข้าว เขาวง 191 ม.7 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 088-7406135
37 ร้านลดาฟาร์ม เขาวง 278 ม.4 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 089-6694014
38 ร้านศักดิ์รุ่งเรือง เขาวง 62/2 ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 090-2685481
39 ร้านไทรงาม คำม่วง 29 ม.4 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 082-0482673,043-879239
40 สหกรณ์การเกษตรคำม่วง คำม่วง ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 098-2264014
41 ร้านสุนทรการเกษตร คำม่วง 149 ม.2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 098-1982623
42 ร้านสุพจน์การเกษตร คำม่วง 186 ม.5 ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 092-5363978
43 ร้านแก่นเจริญพืชผล ท่าคันโท 80 หมู่ที่ 3 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190 ,083-3397323
44 ร้านเอกเจริญการเกษตร ท่าคันโท 19 ม.8 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 092-9581961,093-4375185
45 ร้านเพ็ญนภาเกษตรเซ็นเตอร์ ท่าคันโท 354 ม.2 ต.ยางอุ้ม อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 089-7105676
46 ร้านสายทองเจริญทรัพย์ ท่าคันโท 206 ม.11 ต.นาตาล อ.สหัสสขันธุ์ 46190 อินทรีย์แดง 063-1165091
47 ร้านถวิลบริการ กุฉินารายณ์ 159 ม.11 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 085-4645922
48 ร้านโชคสำราญการเกษตร3 กุฉินารายณ์ 158 หมู่ที่ 13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 081-1701031
49 ร้านเกษตรเพิ่มทรัพย์ ยางตลาด บ้านโคกศรี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์46120 086-3382470
50 โยฮาดร์แวร์ ยางตลาด 151/1 หมู่ 1 บ้านนาเชือก ต.นาเชือก อ.ยางตลาด 46120 087-088-6218
51 ร้านด็อกเตอร์เกษตร&คาร์ ยางตลาด 95 ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 093-5405599
52 ร้านโชคสนั่นการเกษตร ยางตลาด 119 ม.12 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด 46120 083-3443442
53 ร้านหนุ่มปุ๋ยการเกษตร ยางตลาด 17ม.9 ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 098-2199109
54 ร้านกุ้งการเกษตร ยางตลาด 48 ม.8 ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 084-9564532,088-3614943
55 ร้านพ่อใหญ่หลีการเกษตร ยางตลาด 150 ม.6 บ้านยางน้อย ต.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 083-8952402
56 ร้านหมอเกษตร ร่องคำ 99 ม.8 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 46210 080-1945318
57 ร้านชิปเปอร์การเกษตร ร่องคำ 248/3 – 4 ม.2 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 46210 087-8572610
58 ร้านไทยรวมมิตรเกษตรพืชผล ร่องคำ 54 ม.3 ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
59 ร้านเฮงสิน สามชัย 382 ม.10 บ.หนองกุงใหญ่ ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46180 090-3363390
60 ร้านดีเฮง สามชัย 151 ม.3 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46180 087-2322173
61 ร้านเพิ่มทรัพย์การเกษตร นามน 149/1 ม.6 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์46230 085-6935661
62 ร้านราตรีพานิชย์ นามน 156 หมู่ 10 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 087-0815645
63 ร้านสมพงษ์การเกษตร นามน 131 ม.11 ต.นามน อ.นามน 46230 043-807126/098-8625381
64 ร้านศรีเจริญการเกษตร นามน 98 ม.9 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 081-4917316
65 ร้านปริญญาฟาร์ม กมลาไสย 243 ม.2 บ.หนองแปน ต.หนองแปน จ.กาฬสินธุ์ 46130 082-1105553,081-9651272
66 ร้านบ้านบ่อการเกษตร กมลาไสย 274 ม.9 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 084-6846706
67 ร้านทรัพย์เปรมฤดี กมลาไสย 62 ม.4 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 084-9569129
68 ร้านจึงศรีพันธ์พาณิช์ กมลาไสย 250 ม.12 ต.ธัญญา ต.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 087-9556643
69 ร้านแบงค์ บิว มินิมามาร์ท กมลาไสย 25 ม.6 ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย 46130 098-5813765
70 ร้านเจริญรุ่งเรือง กมลาไสย 158 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 089-9468350
71 ร้านสุวรรณพาณิชย์ สมเด็จ 24/5 หมู่ 3 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 091-234-9034,081-320-6035
72 ร้านโชคชัยการเกษตร สมเด็จ 101 หมู่ 14 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 087-9661444
73 ร้านบ้านชาติพาณิชย์ นาคู 99 ม.8 บ.ชาติ ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160 085-0042050/084-9575949
74 ร้านแหวนเพชร นาคู 45 หมู่ 11 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160 061-1380683
75 ร้านทองการเกษตร นาคู 102 ม.5 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 089-3975026
76 ร้านประเสริฐการเกษตร นาคู 20/1 ม.10 ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 081-7997784
77 ร้านนำชัยการเกษตร ฆ้องชัย 272 ม.7 ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย 46130 094-2820167
78 ร้านโนนศิลการเกษตร ฆ้องชัย 180 ม.3 ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 081-5463173
79 ร้านไทยเจริญพาณิชย์ ฆ้องชัย 188 ม.4 ต.ฆ้องชัยพัมนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธ์ 085-0976214
80 ร้านเปิ้ล-ปุ๋ยยา 168 ฆ้องชัย 144 ม.7 ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 099-7124365
81 ร้านเพื่อนรักการเกษตร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทร.043-812169

82.ร้าน ก. การช่าง ต.ฆ้องชัยพัฒนา  อ.ฆ้องชัย  จ.กาฬสินธุ์ 098-1292186

1 ร้านศรีเมืองการเกษตร น้ำพอง 47/4-5 ม.1 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง 40140 (086-4610589) 081-8363231,043-431602
2 ร้านส.การเกษตร น้ำพอง 21 ม.7 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 081-260-5583
3 ร้านไทยอุดม น้ำพอง 176-177 หมู่ 2 ถ.อุปราช ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง 40140 043-473138
4 ร้าน อ.เพิ่มพูนการเกษตร น้ำพอง 67 ม.3 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 088-3360563
5 ร้านศุภชัยการค้า น้ำพอง 144 ม.4 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 898416706
6 ร้านรุ่งนรินทร์ น้ำพอง 26 ม.9 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 080-1867576
7 ร้านธ.เกษตร อุบลรัตน์ 329/1 ม.2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 081-8811494,043-446444
8 ร้านเจ้เคนการเกษตร อุบลรัตน์ 3/6 ม.4 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 081-5468201
9 ร้าน ส.เนรมิต อุบลรัตน์ 142 ม.3 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 089-5739503
10 ร้านรุ้งการเกษตร อุบลรัตน์ 15 ม.4 ต.บ้านดงอ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 084-7886844
11 ร้านสุริยาสัตวแพทย์ มัญจาคีรี 231 ม.2 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 087-2139152,081-2605277
12 ร้านธาราพาณิชย์ มัญจาคีรี 247 ม.12 ต.คำแคน อ.มัญจาคิรี จ.ขอนแก่น 092-5132435,083-4184810
13 ร้านวิชญาพรการเกษตร มัญจาคีรี 115 ม.15 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคิรี จ.ขอนแก่น 085-1458034
14 ร้านชัยเจริญพืชผล กระนวน 310 ม.7 ต.หนองโอ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 043-251025,081-6704766
15 หจก.สามารถการเกษตร กระนวน 174 ม.11 ถ.กระนวน-ท่าคันโท ต.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 081-964-2614
16 ร้านพืชสวยการเกษตร ซับสามาถ กระนวน 34/1 ม.1 ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน 40170 095-1697565
17 ร้านสุขสันต์รุ่งเรืองการเกษตร กระนวน 104 ม.11 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 081-9753201 086-2343306
18 ร้านเกวลิน กระนวน 32 ม.1 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 082-8420930
19 ร้านศุภกฤษการเกาตร กระนวน 228 ม.8 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 098-1379001
20 ร้านปพลการเกษตร กระนวน 269 ม.2 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 043-052233
21 ร้านคลีนิคเกษตร หนองนาคำ 198 ม.3 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น 40150 082-8544994
22 ร้านวัฒนาภัณฑ์ หนองนาคำ 15 ม.1 ต.หนองนาคำ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น 40150 087-857-6711,043-217008
23 ร้านอัจจิมาพืชผล หนองนาคำ 255 ม.8 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น 098-6432063
24 ร้านชุมแพการเกษตร ชุมแพ 56-62 ม.1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 043-384513,085-4679281
25 หจก.จินดาวัฒนา ชุมแพ 149 ม.1 ถ.ชุมแพ-มะลิวัลย์ ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 095-3289445
26 ร้านพ่อกุหลาบ ชุมแพ 431 ม.13 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 063-9152680,090-2135458
27 ร้านเพื่อเกษตร ชุมแพ 191 ม.6 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 097-9189445
28 ร้านโนนลานการเกษตร ชุมแพ 204 ม.4 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 098-6928904
29 ร้านเสน่ห์การเกษตรและเคมี ชุมแพ 201 ม.7 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น อินทรีย์แดง 093-5231511
30 ร้านว.นารินทร์การเกษตร แวงใหญ่ 252 ม.3 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 089-9727774
31 ร้านแดงพาณิชย์ แวงใหญ่ 13 ม.9 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 086-5686029
32 ร้านเต็งฮ่งฮะ เขาสวนกวาง 40-43 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง อินทรีย์แดง 081-9754494
33 ร้านประยัติการเกษตร เขาสวนกวาง 328 ม.13 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาส่วนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 089-9406040
34 ร้านชัยเจริญวัสดุ เขาสวนกวาง 303 ม.10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 081-5748203
35 ร้านพันธุ์ดีการเกษตร หนองเรือ 77 หมู่ที่ 20 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 043-425005,089-6207700
36 หจก. รวมเกษตร หนองเรือ 347/3-5 ม.1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 090-839-9917
37 หจก.บัวทองนที หนองเรือ 181/11ม. 9 ต.บ้านกง อ.หนองเรือจ.ขอนแก่น 40240 081-9755835,043-388085
38 ร้านน.รุ่งเรือง หนองเรือ 53/2 หมู่ที่1 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 085-0018030
39 ร้านหนองเรือการเกษตร หนองเรือ 153 ม.3 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 085-0004498
40 ร้านทรายทองการเกษตร สีชมพู 170 หมู่ที่ 10 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 043-399174,082-3101697
41 ร้านนาอุดมการเกษตร สีชมพู 155 ม.4 ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 086-0530252
42 ร้านจำลอง แวงน้อย 346 หมู่ที่ 12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 087-7729865,081-1356390
43 ร้านสุเทพวัสดุก่อสร้าง ซำสูง 318 หมู่ที่ 4 ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 043-219087,089-5738425
44 ร้านปั๊ม ป.ท.ห้วยเตย ซำสูง 235 ม.1 ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 081-5609899
45 ร้านทวีทรัพย์ ชนบท 331 ม. 11 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 083-3599889
46 ร้านพันชาวี ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 083-3626859
47 หจก.ขอนแก่นกิจเกษตร (อ.ทวีสิน) โคกโพธิ์ชัย 208/1 ม.2 ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น 40160 081-3776313
48 ร้านวุฒิพงษ์เจริญทรัพย์ โคกโพธิ์ชัย 111 ม.10 ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น 082-1113019
49 ร้านดีจริงการค้า โคกโพธิ์ชัย 212 ม.9 ถ.มัญจาคีรี-แก้งค้อ ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น 089-5841741,095-6694818
50 ร้านแม่ นำเจริญ โคกโพธิ์ชัย 85 ม.8 ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 094-0466768
51 ร้านก้าวหน้าเคมีภัณฑ์ บ้านไผ่ 173/1 ม.2 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 043-272360,089-422-9553
52 ร้านใหม่เจริญการค้า บ้านไผ่ 225 ม.1 ต.แคนใหญ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 081-4228210
53 ร้านฮวดรุ่งเรืองการเกษตร บ้านไผ่ 89 ม.1 ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 081-6685139
54 ร้านทรัพย์อนันต์ บ้านไผ่ 135/1-4 ม.16 ต.แดนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น อินทรีย์แดง 086-4452570
55 ร้านป๋าหำการเกษตร บ้านฝาง 247 ม.4 ต.บ้านหวายนิ่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 089-2782609
56 ร้าน วิเชษฐ หล้าหา บ้านฝาง 190 ม.8 ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 085-2922058
57 ร้านพระยืนการเกษตร พระยืน 307 หมู่ 17 บ.พระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320 081-0283315,081-9757256
58 ร้านนิรมลการเกษตร พระยืน 243 ม.2 ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 46320 095-2498859
59 ร้านพระบุ พระยืน 204 ม.1 ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 083-1343145
60 ร้านสมโภสการเกษตร พระยืน 109 ม.4 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 094-3751556
61 ร้านรวมเกษตร ภูเวียง 230/6 ต.สงเปลือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 089-422-1549
62 หจก.แชมป์การเกษตร (ภูเวียงการเกษร) ภูเวียง 192/1 ม.4 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 043-291464,081-5306611
63 ร้านปรีชาการเกษตร ภูเวียง 292ม.5 ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 088-7440565
64 ร้านมิตรเกษตรท่าพระ เมือง 53 ม.10 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260 043-261019,086-236-8787
65 ร้านเครือเกษตร เมือง 19/2-3 ถ.ศรีจันทร์ ต.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 082-8585299
66 ร้านทวีกียรติ เมือง 52 หมู่ 20 ทางแยกบ้านซำจาน อ.เมือง ขอนแก่น 40000 087-4200222,089-4188840
67 บจก.พันทวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมือง 183 ม. 4 ต. บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043-3707333
68 ร้านซุปเปอร์ทอชออนไลน์ เมือง 555/133 ม.7 ต.บ้านเป็ด อ.ยางตลาด 40000 093-4174884
69 ร้านหนองเม็กการเกษตร เมือง 97 ม.9 ต.หนองเม็ก อ.เมือง จ.ขอนแก่น 095-1698989
70 ร้านโคกสีการเกษตร เมือง 270/3 ม.8 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 085-4282628
71 ร้านวิเชียรพาณิชย์ เมือง 267 ม.3 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 095-6604141
72 ร้านพลศิริวานิชย์ พล 34/1 ถ.พาณิชย์เจริญ ต.ในเมือง อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 084-1444191
73 ร้านกิมเฮง พล 53/11-12 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 081-6018059,043-414603
74 ร้านศรีชัย/หจก.รุ่งเรืองกิจ หนองสองห้อง 466 หมู่ 3 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง 40190 081-5471674/098-4154789
75 ร้านหนองเม็กการเกษตร หนองสองห้อง 97 ม.9 ต.หนองเม็ก อ.เมือง จ.ขอนแก่น 095-1698989
76 ร้านทองทิพย์ (ตึกขาว) เปือยน้อย 119 ม.7 ต.เปื่อยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340 043-494354,081-2611395
77 ร้านพรสินาพานิชย์ เปือยน้อย 52 ม.3 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340 089-0472315
78 ร้านเทศศิริซุปเปอร์มาเก็ต เปือยน้อย 212/1 ม.1 ถนน 2297 ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340 043-494117,085-6838738
79 ร้านสมพาณิชย์ เปือยน้อย 162/1/3 ม.3 ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 062-8957278
80 ร้านภูสิทธิ์การเกษตร ภูผาม่าน 78 หมู่ 1 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 091-0566377
81 นางแพงสี พรมาจีน ภูผาม่าน 54 ม.3 ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 061-6914081
82 ร้านไก่ทองการเกษตร ภูผาม่าน 32 ม.8 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 098-5840236,080-1904112
83 ร้านจำเริญการเกษตร โนนศิลา 87ม.2 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110 081-6614129
84 ร้านเกษตรพันล้าน โนนศิลา 75 ม.1 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 094-2834479,043-281427
85 ร้าน รุ่งทิวา บ้านแฮด 69 ม.1 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110 088-7298234
86 ร้านบิ๊กสีพานิช บ้านแฮด 184 ม.14 ตโคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110 859284990
87 ร้าน มีมี มั่งมี บ้านแฮด 272 ม.6 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110 084-6863651
88 บจก.เกษตรยั่งยืนฟาร์ม เลขที่ 179 ม.11 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 063-5351605

1 ร้านเวียงสุวรรณการเกษตร บ้านแท่น 68/1 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 044-887081,098-1057188
2 ร้านชำนาญเกษตร บ้านแท่น 236 บ้านหินลาด ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 081-2825734
3 ร้านมะลิวัลย์ บ้านแท่น 209 ม.6 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 089-4178819
4 ร้านรักษ์เมล็ดพันธุ์ สาขา1 จัตุรัส 335/9 ม.1 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36220 081-7904450,089-6308261
5 หจก.กวงเจริญผล เคมีเกษตร จัตุรัส 76 ม.13 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 088-8949995
6 ร้านกิ่งไผ่การเกษตร แก้งคร้อ 249 ม.10 ต.ช่องสามหมอ อ.แก่งคร้อ 36150 ห้ามขอยอด 081-8784545,081-5471954
7 ร้าน 4ป.พาณิชย์ แก้งคร้อ 912 ม.12 ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 080-7245692
8 ร้าน เอ็น.พี.พาณิชย์ แก้งคร้อ 280 ม.2 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 085-9106152
9 ร้านโสภณพืชผล แก้งคร้อ 440 ม.7 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 082-2656260
10 หจก.จำกัดลำลีการเกษตร คอนสวรรค์ 142 ม.13 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 081-1711464,080-7268922
11 ร้านเมืองใหม่การเกษตร เกษตรสมบูรณ์ 18 ม.11 ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 086-2581219,086-8716280
12 ร้านเจริญวัฒนาการเกษตร คอนสาร 349 ม.8 บ้านห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 089-4284193
13 ร้านดวงดีเมล็ดภัณฑ์ มารับเอง คอนสาร 88 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร 36180 (สามแยกไปภูเขียว) 087-1327763 320กส.ลด10
14 หจก.นิวัฒน์การค้า คอนสวรรค์ 104 ม.12 ต.บ้านโศก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 094-9519874
15 หจก.ภูสิทธิ์การเกษตร คอนสาร 224 ม.3 ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภู 36180 044-0562883
16 หจก.เจริญวัฒนาการเกษตร คอนสาร 349 ม.8 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 089-4284193
17 ร้านรวมเกษตร ภูเขียว 452/1 ม.2 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 085-927-4568 ,
18 ร้านพุฒิฌาฟาร์ม เนินสง่า 199 หมู่ 1 บ้านตาเนิน ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130 085-2091639,084-5578043
19 ร้านปั๊มไทยพืชผล เนินสง่า 44 ม.4 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 089-9173599
20 ร้านรักเมล็ดพันธุ์2 เมือง 507 หมู่ 8 ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 (หน้า Big C) 081-9551390 ห้ามขอยอด
21 ร้านศิรินำมาเคมีเกษตร เมือง 57/9-10 ถ.โนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 044-816688,081-9672453
22 ร้านเกษตรก้าวหน้า เมือง 71 ม.4 ต.ซับสีทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 084-4625981
23 ร้านเพ็ญสินการเกษตร บำเหน็จณรงค์ 88/13 หมู่15 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160 087-9721979
24 ร้านชัยการเคมีเกษตร บำเหน็จณรงค์ 42/1-3 ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 089-2814555
25 ร้านซับใหญ่การเกษตร ซับใหญ่ 294 หมู่ 1 บ.ซับใหญ่ ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 089-580-1231
26 ร้านแสนแก้วการเกษตร เทพสถิต 294 หมู่ 9 บ้านโคกอะนุ ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต 36230 097-3367228,095-6096556
27 หจก.ประสพโชคการเกษตร เทพสถิต 14 ม. 21 ต.ยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 081-7892440
28 ร้านวิบูลย์ เทพสถิต 426 ม.3 ต.โปร่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 091-2893869
29 ร้านกิจเจริญ99 เทพสถิต 1230 ต.เทพสถิต อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 084-5561214
30 ร้านธ.ชัยมงคลการเกษตร เทพสถิต 3 ม.10 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 087-2409922
31 ร้านศศิธร เทพสถิต 1 ม.17 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 087-8745674
32 ร้านสริษาพาณิชย์ ภักดีชุมพล 90 หมู่ 9 ต.บ้านเตียง อ.ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 36260 085-772-9403
33 ร้านเกษตรบัวแดง หนองบัวแดง 104/4 หมู่ 13 ต.หนองบัวแดง อ. หนองบัวแดง 36210 081-493-6539
34 ร้านวุฒิชัยการเกษตร หนองบัวแดง 216 ม.2 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 087-8781755
35 ร้านทรัพย์ยังมาการเกษตร หนองบัวระเหว 199 ม.5 โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภุมิ 087-8988840
36 ร้านล.รุ่งรัตน์พืชผล บ้านเขว้า 945 หมู่ 1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 062-8748261
37 ร้านมงคลอาหารสัตว์ บ้านเขว้า 73/3 ม.5 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 086-3216676
38 ร้านทรัพย์สุดาการเกษตร บ้านเขว้า 159ม.9 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 088-3541418
39 บจก.เกษตรยั่งยืนฟาร์ม เลขที่ 88 ม.2 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 063-5351608
40 บจก.เกษตรยั่งยืนฟาร์ม เลขที่ 369 ม.14 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 063-5257610

1 ร้านชัยยงการเกษตร เสิงสาง 1 หมู่11 ต.เสิงสาง อ. เสิงสาง 30330 086-2639361,092-4456624
2 หจก.วีรพลกรุ๊ฟ เสิงสาง 120 ม.7 ถ.เสิงสาง-หนองกี่ ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง 095-6139287
3 ร้านชัยนิมิตร เสิงสาง 275 ม.4 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 086-1545393
4 บริษัท.ตั้งเคี่ยงเส็ง อโกรเทรด จำกัด ประทาย 118-119 ถ.เจนจบทิศ ต.ประทาย 30180 081-8782630
5 ร้านเพ็ญการเกษตร ประทาย 276 ม.14 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 090-2945287
6 ร้านเส้งฮวด ซับร้านตั้งเคี่ยงเส็ง ประทาย 58/2 ม.15 ต.ประทาย อ.ประทาย 30180 097-3284334
7 ร้านตงเฮงการเกษตร ประทาย 499 ม.7 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 089-444368
8 ร้านมารวยการเกษตร ประทาย 198 ม.5 ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 089-7172091
9 ร้านส.สุชาติการเกษตร ประทาย 56 ม.11 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 080-7279911
10 สหกรณ์การเกษตรวังไม้แดง ประทาย 177 ม.2 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 089-0700324
11 หจก.ก.เกษตรเคมีภัณฑ์ ชุมพวง 230 ม.9 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง 30270 084-3229220
12 ร้านพรเทพ กันนอก ชุมพวง 22 ม.4 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 093-4453656
13 หจก.เกษตรชุมพวง ชุมพวง 582 ม.1 ถ.ชุมพวง-ลำปลายมาส ต.ชุมพวง 30270 082-8604409,081-9771797
14 ร้านมีดวงการเกษตร ชุมพวง 126 ม.17 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 098-5180486
15 ร้านวิบูลย์การค้า ชุมพวง 149/1 ม.2 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 089-8488751
16 ร้านแสงทองการค้า ชุมพวง 370 ม.7 ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 087-1282575/090-2853277
17 ร้านวิชัยการเกษตร ชุมพวง 89 ม.1 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 081-0680533
18 ร้าน อ.พาณิชย์ ชุมพวง 225 ม.14 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 083-1889566
19 ร้านเกษตรรุ่งเรือง ชุมพวง 189 ม.1 ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 081-9761729
20 บ.เอสมาร์ท ชุมพวง 82 ม.1 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 083-0711554
21 สหกรณ์การเกษตร ธกส.ชุมพวง ชุมพวง
22 บจก.ทรัพย์พูนผล 89 จักราช 3/1 ม.1 ถ.เพชรมาตุคลา ต.จักราช 30230 089-206-6606 ห้ามขอยอด
23 ร้านแดนเกษตรจักราช จักราช 1/1 ม.4 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 063-4426292
24 ร้านสุดยอดเคมีภัณฑ์การเกษตร จักราช 31 ม.10 ต.คลองเมือง จ.นครราชสีมา 088-4644329
25 ร้านห้วยแถลงเกษตร ห้วยแถลง 8 ม.1 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง 30240 089-8491632
26 ร้านยุพา บ้านเหลี่อม 231 หมู่ 1 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเลื่อม 30350 086-2471696,084-6050857
27 ร้านไชยอนันต์ บ้านเหลี่อม 87-89 ม.2 ต.บ้านเลี่ยม อ.บ้านเลี่ยม 30350 044-3831170/081-5935866
28 ร้านลภัสการค้า บ้านเหลื่อม 135 ม.3 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 095-9684185
29 ร้านลิ้มเจริญพืชไร่ ด่านขุนทด 183-184 หมู่ 11 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด 30210 081-876-8939,044-389232
30 ร้านณัฐรดีการเกษตร ด่านขุนทด 143 ม.1 ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 089-5811805
31 ร้านฉั่วฮ่อหลี คง 109-111 หมู่ 8 ต.เมืองคง อ.คง 30260 089-626-0412,044459061
32 หจก.กฤษฎาเกษตร คง 222 ม.13 ต.บ้านปรางค์ จ.นครราชสีมา 081-9677185
33 ร้านไชยอนันต์ พิมาย 558 ม.14 ต.ในเมือง อ.พิมาย 30110 อินทรีย์แดง 089-9497512/085-6827985
34 ร้านขวัญพิมายการเกษตร พิมาย ตลาดพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 081-7053541,091-8863370
35 ร้านนางนาฏยา ฝ่าพิมาย พิมาย 124 ม.10 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 095-4982771
36 ร้านสมบูรณ์การเกษตร พิมาย 131/1 ม.5 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 081-3893078
37 ร้านต้นแบบการเกษตร พิมาย 114 ม.8 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีม 084-4993896,084-4993869
38 ร้านโชคชาญชัยการเกษตร มาย 84 ม.7 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 093-3260154
39 ร้านบัวลายเกษตรภัณฑ์ บัวลาย 108/3 ม.1 ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120 089-9350249
40 ร้านมาดีการเกษตร บัวลาย 131 ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120ใบบิลไม่มีราคา 063-6355879
41 ร้านตาพจน์ บัวลาย 80 หมู่ 12บ้านหนองขาม ต.โนนจาน 30120 089-9261123
42 ร้านคลีนิคการเกษตร หนองบุญมาก 16-7 ม. 6 ต.หนองบุญมาก(ตรงข้าม ร.ร.หนองหัวแร0410 081-8795544/089-4283725
43 ร้านภีรวัฒน์การเกษตร (1989) หนองบุญมาก 74 ม.10 ต.หนองบุญมาก อ.หนองบุญมาก 099-6095132
44 หจก.เปรมชัยวัสดุก่อสร้าง หนองบุญมาก 44 ม.6 ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410 089-2807232,089-8457282
45 ร้านลุงกาศการเกษตร หนองบุญมาก 142 ม.17 ต.หนองบุญนาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 087-2565769
46 ร้านเสาวณีฟาร์ม บัวใหญ่ 13/64 ถ.เทศบาล12 ต. บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ 30120 088-7110158
47 หจก.ส.ใจรักษ์ โนนไทย 175 ม.3 ต.มะคา จ.นครราชสีมา 081-9892039
48 ร้านโนนไทยอาหารสํตว์ โนนไทย 413 ม. 1 ต. โนนไทย อ.โนนไทย 30220 บิลไม่มีราคา 086-4900219
49 บ.เจ๊กน้อยโนนไทย โนนไทย 784 ม.1 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
50 ร้านโนนไทยพืชผล โนนไทย 785 ม.1 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 081-8789163
51 ร้านวรัญรุ่งเรืองทรัพย์ โนนสูง 213 ม.6 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 096-5966855
52 ร้านรวมเพชรเมล็ดทอง แก้งสนามนาง 251 ม.1 ต.แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา 30440 080-0035748
53 ร้านแก้งสนามนางเคมีภัณฑ์ แก้งสนามนาง 383 หมู่12 บ้านสันติสุข ต.แก้งสนามนาง 30440 088-1090754
54 ร้านยิ่งกี่ โนนแดง 156 ม. 15 ต. โนนแดง อ. โนนแดง 30360 044-475191/096-6405990
55 ร้านกรกชการเกษตร โนนแดง 149 ม. 4 ต.โนนแดง อ.โนนแดง 30360 086-648430,086-3107172
56 ร้านโชคทวีเมล็ดพันธุ์(บ.สินอนันต์จินดา) เมือง 298/29 ม. 7 ต. บ้านโพธิ์ 30100 (อีกสาขาอยู่ที่ตลาดสุระ) 081-7053541
57 ร้านจระเข้หินการเกษตร ครบุรี 16 ม. 1 ต. จระเข้หิน อ. ครบุรี 30250 088-1226772
58 ร้านหนูแดงบริการ ครบุรี 190 ม. 3 ต. ครบุรี อ.ครบุรี จ. นครราชสีมา 30250 087-2406060
59 ร้านธีระการเกษตร ครบุรี 942-943 ม.4 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา30250 081-9772238
60 ร้าน บี.บี มินิมาร์ท ครบุรี 357 ม.7 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 081-2664450
61 ร้านนิดเจริญ ครบุรี 256 ม.8 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 062-1148302
62 บจก.พันธ์ทวี คอร์ปอเรชั่น ครบุรี 889 ม.3 ต.แซะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 043-3707633
63 หจก.เทียมเซ้ง พระทองคำ 578 ม.1ต.สระพระ อ.พระทองคำ 30220 044-337054/098-1057997
64 หจก.ทวีวัฒน์เพื่อนเกษตร พระทองคำ 32/1 ม.8 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220 095-5612452
65 กองทุนหมู่บ้านกุดไผ่ พระทองคำ บ้านกุดไผ่ ม.8 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 091-0201715
66 ร้านเค.อาร์การเกษตร สีดา 387 ม.1 ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 081-9761729/086-2639361
67 ร้านท่าช้างการเกษตร เฉลิมพระเกียรติ 109/2 ม.10 ต.ท่าช้าง จ.นครราชสีมา 30230 093-3219788
68 ร้านน.เกษตร ปักธงชัย 130/6 ม.1 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 044-283626/089-9282533
69 ร้านรักษ์การเกษตร ปักธงชัย 719 ม.1 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 087-2523978/086-2650316
70 ร้านน.กระโทกการเกษตร โชคชัย 103/1 ม.1 ต.โชคชัย ถนน โชคชัย-ครบุรี 30190 081-1209048
71 ร้านทวีผลการเกษตร สีคิ้ว 413/1-2 ม.7 ต.สีคิ้ว ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ 30140 081-9354335/086-5492786
72 ร้านอ้อการเกษตร สีคิ้ว 162 ม. 10 ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว 30140 089-0458753
73 ร้านเบสนานาภัณท์ ซับร้านอ้อ สีคิ้ว 149 ม.7 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว 30140 087-2489932
74 ร้านกนกพรพาณิชย์ ขามสะแกแสง 225/1ม.1ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง 30290 084-4787275
75 ร้านธนวันต์ ขามสะแกแสง 259 ม.1 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 081-9670852
76 ร้านรุ่งการเกษตร ขามทะเลสอ 79 ม.2 ต.หนองสรวง 30280 089-2865580/082-1990742
77 ร้านชัชวาลย์การเกษตร วังน้ำเขียว 198 ม.7 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 082-1264194
78 ร้านประจวบการค้า เมืองยาง 159 ม. 7 ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง 30270 089-0535234
79 สหกรณ์การเกษตรเมืองยาง เมืองยาง 289 ม.1 ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง 30270 089-5850148
80 ร้านพรพรรณพาณิชย์ เมืองยาง 264 ม.1 ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 099-4102663
81 บจก.พงศ์ศักดิ์เคมี ปากช่อง 76 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง 30130 081-2824985
82 ร้านคุณปุ๋ย สูงเนิน 84/6 ม.10 ต.มะเกลือใหม่ 30170 084-1084177
83 ร้านต.ส่งเสริมพืชไร่ เทพารักษ์ 348 ม.9 ต.สำนักตระคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 097-3360306
84 บจก.เกษตรยั่งยืนฟาร์ม เลขที่ 34 ม.14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 063-5257612
85 บจก.เกษตรยั่งยืนฟาร์ม เลขที่ 393 ม.2 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 063-5257618

1 ร้านปุ๋ยพาณิชย์ ท่าอุเทน 120 ม. 1 ถ.ชยางกูร อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 085-7590438
2 ร้านนานาภัณฑ์ ท่าอุเทน 47 ม.1 ถนนหลักเมือง ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน 48120 086-4814870
3 ร้านบ้านนอกฟาร์ม ท่าอุเทน 58/3 ม.1 ต.ท่าอุเทน จ.นครพนม 089-5601299
4 ร้านกนกกรรุ่งเรืองการเกษตร นาแก 141 ม. 7 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130 086-0284378
5 ร้านทวีคูณการเกษตร นาแก 325 ม.4 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130 082-8472203
6 กองทุนสวนยางพาราฯ นาแก 110 ม.5 ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม 084-4198277
7 สหกรณ์ยางพารายางคำ นาแก 126 ม. 10 ต.หนองบ่อ 48130 093-5605003
8 ร้านคลังเกษตรนาแก นาแก 56 ม.7 ต.ย้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130 081-9939896
9 ร้านเบียร์การเกษตร นาแก 89 ม.14 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม 087-2183721,092-9764352
10 ร้านพิมพ์พาณิชย์ ปลาปาก 26/1 ม. 11 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 084-7430484,042-585034
11 ร้านแต้พานิช ปลาปาก 186 ม. 13 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 087-2364885
12 ร้านณรงค์ฤทิ์การเกษตร ปลาปาก 276 ม.2 ต.หนองี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 089-2788691
13 ร้านเหรียญชัย ปลาปาก 86 ม.2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 081-5542569
14 ร้าน ส.ส.พืชผล ปลาปาก 290 ม.2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 087-9716236
15 ร้านพรเจริญการเกษตร ปลาปาก 17 ม.2 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 089-6187375
16 ร้านแสงวิวัฒน์ ศรีสงคราม 623 ม. 67 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม48150 082-1001181
17 ร้านธนพงษ์การค้า โพนสวรรค์ 583 ม. 5 ต.โนนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 085-7617053,093-5047163
18 ร้านบจก.ธนาภัณฑ์ฟาร์มแคร์ ธาตุพนม 361 ม.13 ต.ธาตุนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 061-1164789
19 ร้านบุญเกษตร สาขานครพนม ธาตุพนม 274 ม.10 ถนนชยางกรู อ.ธาตุพนม 48190 083-9158656/088-7516814
20 ร้านกุมลาอิฐแดง ธาตุพนม 167 ม.12 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม 48110 อินทรีย์แดง 087-6420667,086-2195911
21 หจก.ต.เกษตรศิริ นาหว้า 194 ม. 4 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180 086-3690269
22 บจก. อภิสิทธิ์การเกษตร มอล นาหว้า 64/19 ถ.นาหว้า (ตรงข้าโลตัส) 48180 095-3044050,089-8418006
23 ร้านสมนึกการเกษตร นาหว้า 9 ม.9 ต.บ้านเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม 089-4888648
24 ร้านทรัพย์เจริญการเกษตร นาทม 184 ม. 8 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 085-2384743
25 ร้านเจริญผลฟาร์ม นาทม 143 หมู่ 4 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 48140 084-5193989
26 ร้านเมืองเกษตร เมือง 904 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 089-5691099,042-512055
27 ร้านวิภาพรการค้า เมือง 182 หมู่1ถ.สกลนคร-นครพนม.วังตาบัว อ.เมือง 48000 084-952-3221
28 สหกรณ์การเกษตร (ธกส) เมือง 8 หมู่ 8 ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครพนม 48000 086-450-4549
29 ร้านบุญเกษตร เมือง 421-423 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพม 48000 087-6401478
30 ร้านธรรมการเกษตร เมือง 32/3 ม.7 ต.นาราชความย อ.เมือง จ.นครพนม 089-5702822
31 ร้านโชคนครพืชผล เมือง 199 ม.4 บ.ดอนมูง ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 081-8721636,042-913595
32 ร้านประมวนการเกษตร เมือง 95 ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม อินทรีย์แดง 081-0518531,0879504600
33 ร้านชาญชัยเจริญกิจพืชผล เมือง 136 ม.1 ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม 48000 อินทรีย์แดง 089-6168208
34 ร้านหนูปูการเกษตร เรณูนคร 225 ม.14 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 082-8354260
35 ร้านไก่พาณิชย์ เรณูนคร 165 ม.4 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 086-2014029
36 ร้านสาม ก.การเกษตร เรณูนคร 75 ม.2 บ.ลาดสีชมพู ต.ท่าลาด จ.นครพนม 48170 087-2207811
37 ร้านส.บุญคง บ้านแพง 122 ม.7 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 082-8512990
38 บ. พี.เอ.เอ็กซ์ปอร์ต บ้านแพง 10/1 ม. 3 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 085-6442022
39 ร้านธงชัยพาณิชย์ บ้านแพง 326 ม. 62 ถ.ราชอุทิศ ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 042-591082,088-5496689
40 ร้านสิทธิชัยการเกษตร บ้านแพง 134 ม.5 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง 48140 อินทรีย์แดง (ปลานิล) 086-2315566
41 ร้านสังคมการเกษตร สังคม 54 ม.3 ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 46210 084-4245559
42 ร้านวังยางเกษตรภัณฑ์ วังยาง 200/1 ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม 089-9448087,084-8787190
43 บจก.เกษตรยั่งยืนฟาร์ม เลขที่ 88/2 ม.6 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 063-5257619
44 บจก.เกษตรยั่งยืนฟาร์ม เลขที่ 65/1 ม.2 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 066-1109564

1 ร้านแสงไทยการเกษตร บ้านกรวด 301/5 ม.12 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 3118 081-7254939
2 ร้านคุณต๋อยการเกษตร บ้านกรวด 209 ม.12 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 095-2738344
3 บจก.แสงไทย การเกษตร 2017 บ้านกรวด 301 ม.12 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 081-7254839
4 ร้านจักรวาลการค้า บ้านกรวด 201 ม.2 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 063-9602275
5 ร้านพลอยเกษตรพานิช บ้านกรวด
6 ร้านชูชัยการเกษตร คูเมือง 304 ม.6 ต.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 (อยู่ในตลาดสด) 044-699127
7 ร้านธัญญพันธุ์การเกษตร คูเมือง 385 ม.6ต.คูเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 081-6487535/044-699022
8 ร้านชัยพันธุ์การเกษตร คูเมือง 11 ม.9 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 089-2835609
9 ร้านเก่งเฮง ปะคำ 398 ม.8 ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220 084-4277088
10 ร้านเกตุสัยพาณิชย์ โนนสุวรรณ 10 ม.10 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ อินทรีย์แดง 088-3177141
11 ร้านนาตากลมพาณิชย์ โนนสุวรรณ 74 ม. 8 ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ อินทรีย์แดง 081-3609735
12 หจก.มัลลิการการเกษตร โนนสุวรรณ 81 หมู่ 3 ต.โกรดแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 083-147-3059
13 ร้านภูวนารถ โนนสุวรรณ 120 ม.11 ต.ดงอีจาน อ.ดนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 084-8974578
14 ร้านละหานทรายวัสดุก่อสร้าง ละหานทราย 9 ม.1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 044-649037,089-8456816
15 ร้านเป็นเงินการเกษตร ละหานทราย 201/11 ถ.ละหานทราย-ตะโก ต.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 084-8297445
16 บจก.บุรีรัมย์โชคศักดิ์ชัย สตึก 390/20 ม.22 ต.นิคม จ.บุรีรัมย์ 31150 089-4284062 081-967-5587,081-1708525
17 กองทุนหมู่บ้าน บ้านโคกเมือง สตึก 188 ม.7 ต.สะแก อ.สตึก 31150 081-0676746
18 ร้านนวรัตน์การเกษตร สตึก 111/4 ม.9 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 865657255
19 ร้านพูลสวัสดิ์การเกษตร สตึก 99 ม.13 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 090-8268646
20 ร้านเชิดชัยอิฐบล็อก หนองหงส์ 64 หมู่ 12 ต.สระแก้ว อ.หนองหงษ์ จ.บุรีรัมย์ 31240 081-0657882
21 ร้านปอนด์แอนปาลฒ หนองหงษ์ 196 ม.5 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงษ์ จ.บุรีรัมย์ 082-8659403
22 ร้านถนอมพาณิชย์การเกษตร นาโพธิ์ 314 ม.3 ต.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 091-4698353 044-629452,088-509-0292
23 ร้านฟาร์มโรงสีประเสริฐ นางรอง 51 ถ.นางรอง-ปะคำ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 044-631175/086-4501693
24 ร้านณัฐพลปิโตรเลี่ยม นางรอง 92 ม.10 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 061-0456569
25 ร้านมีเกษตรรุ่งเรือง นางรอง 145 ม.4 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 080-4672444
26 ร้านเจริญทรัพย์ นางรอง 211 ม.1 ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 083-0046181/084-9437630
27 ร้านบ้านด่านการเกษตร บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ (สาขาเดียวกับบุรีรัมย์โชคศักดิ์ชัย) 044-664299
28 ร้านสยามการเกษตร ลำปลายมาศ 210-212ถ.ราษฎดำหริ(ป้ายคิวรถบุญเลี่ยม) จ.บุรีรัมย์ 044-661168,085-634-6969
29 ร้านคลีนิกเกษตรลำปลายมาศ ลำปลายมาศ 168/2 ม.1 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 081-3212741
30 ร้านผลหลวงการเกษตร ลำปลายมาศ 85 ม.7 ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 080-7252884
31 ร้านสำโรงการเกษตร ลำปลายมาศ 145 ม.2 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 091-7422689
32 ร้าน222 S&M พาณิชย์ ลำปลายมาศ 222 ม.4 ต.หนองกระทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 092-5239399
33 ร้านเพียงใจการค้า พุทไธสง 69/1 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120 044-689144,081-5490651
34 ร้านพุทไธสงการเกษตร พุทไธสง 135 ม.10 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120 085-7728488
35 ร้านนิภาการเกษตร พุทไธสง 170 ม.3 ต.พุทไสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 092-5698997
36 ร้านรักษ์การเกษตร หนองกี่ 1/2 ม.2 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 081-9188196
37 ร้านอินดี้การเกษตร(ซับร้านรักษ์การเกษตร) หนองกี่ 118/2 ม.2 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ 31210 085-6325599
38 ร้านดวงใจแม่การเกษตร หนองกี่ 56 ม.5 ต.โคดสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 061-5936293
39 ร้านไทยเคมีเกษตร หนองกี่ 75-77 ม.1 ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 044-641010
40 ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ประโคนชัย 437/1-3 ถ.ประโคนชัย-บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31260 044-651705,081-8765536
41 ร้านบางจากการเกษตร ประโคนชัย 488 ม. 7 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31260 086-3185001
42 หจก.ส.พืชผล ประโคนชัย 265 ม.7 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 34410 081-7905199
43 กองทุนหมู่บ้านไพศาล ประโคนชัย ม.1 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 096-7607694
44 ร้านทรงพล การเกษตร ประโคนชัย 116 ม.16 ต.จรเข้หมาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 091-0139647
45 ร้านเจ็กการค้า ประโคนชัย 311 ม.7 ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 087-6480673
46 ร้านเตียซ่งง้วน (คิวรถ บขส.) เมือง 129-131 ถ.ธานี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 044-611243,085-7685959
47 ร้านเกษตรไทย เมือง 100/6 ม.10 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 089-1229292
48 ร้านการุณรุ่งเรือง เมือง 22 ม.11 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 081-8780437
49 ร้านสกุลทองการเกษตร* โนนดินแดง 210/1 หมู่ 3ต.ส้มปอย อ.โนนดินแดง จ. บุรัรัมย์ 31260 085-2021664
50 ร้านบุญลือ โนนดินแดง 320/3 ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 086-8677526
51 ร้านเรืองจำรัสการเกษตร โนนดินแดง 23/1-2 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 099-0742333
52 ร้านเตี่ยเป้งงวน (ตรงข้ามธกส.) กระสัง 155/1-10 ถนนเทศหนึ่ง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 044-691031
53 ร้านอึ้งฮงฮวดค้าข้าว กระสัง 175 ม.1 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 081-8772711
54 ร้านเกษมสิษฐ บ้านใหม่ไชยพจน์ 115 ม.1 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120 081-9662405
55 ร้านโสมการค้า เฉลิมพระเกียรติ 107 ม.15 ต.ยายแย้มพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 086-2528594
56 ร้านฉัตรกมล เฉลิมพระเกียรติ 74 ม.16 ต.ยายแย้มพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
57 ร้านเลิศศิลป์พานิช นาโพธิ์ 121 ม.8 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 084-8296927
58 ร้านชนะพร 2 พลับพลาชัย 74 ม.8 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250 081-7901482
59 ร้านขุมทองสมสุข แคนดง 102 ม.8 ต.แดนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 096-3562638
60 ร้านแคนดงการเกษตร แคนดง 148-149 หมู่ 16 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150 091-017-8859
61 ร้านคลังเกษตร แคนดง 255 ม.5 ต.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 081-6860846

1 ร้านเพื่อนเกษตร 1 กันทรวิชัย 82 ม. 1 ต.โคกพระ จ.มหาสารคาม 44150 (0619702399) 043-744134,085-0051411
2 ร้านตั้งจินฮะ กันทรวิชัย 226-227 ม.2 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 082-780-9100
3 ร้านฉัตรวัฒนา กันทรวิชัย 32-34 หมู่ 2 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 089-6236310
4 ร้านทรัพย์มนตรี กันทรวิชัย 68 หมู่10บ.เปลือยดง ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย 44150 043-774961
5 ร้านสถานีการเกษตร กันทรวิชัย 49 ม.15 ต.ขามเรียง อ.กัทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150 093-5017759,083-6705773
6 ร้านยุทธการเกษตร กันทรวิชัย 426-427 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 081-1232789
7 ร้านก.การเกษตร กันทรวิชัย 7 ม.11 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 081-8720803
8 ร้านเพิ่มพูนทรัพย์ การค้า กันทรวิชัย 98 ม.10 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 093-97089697
9 ร้านณรงค์ก่อสร้าง กันทรวิชัย 144 ม.17 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 087-2200098
10 ร้านชาญชัยพาณิชย์ กันทรวิชัย 176 ม.8 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 093-8786075
11 ร้านตันหยงการค้า กันทรวิชัย 38 ม.20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 088-5381955
12 ร้านสมพิศการค้า กันทรวิชัย 523 ม.20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 094-2716627
13 ร้านธีระพานิชย์ เชียงยืน 293 ม. 3 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 043-781122,080-3222875
14 ร้านดอกคูณการเกษตร เชียงยืน 267/1 ม.17 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 086-8554761
15 ร้านสิทธิชัยเภสัชเภสัช เชียงยืน 293/1-3 ม.3 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 088-5121884
16 ร้านอารีย์พรรณ เชียงยืน 15 ม.5 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 065-1195911
17 ร้านเชียงยืนการเกษตร เชียงยืน 745/2 ม.5 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหสารคาม
18 หจก.เส็งพาณิชย์ ยางสีสุราช 197 ม.10 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210 043-729174,089-8426223
19 ร้านรุ่งเรืองการค้า ชื่นชม 222 หมู่ 10 ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 44160 085-2743009
20 ร้านปีมังกรการเกษตร ชืนชม 53 ม.15 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 083-3305344
21 ร้านท.นำโชค วาปีปทุม 341 หมู่3 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 085-6485649
22 ร้านย่งเฮงพืชผล วาปีปทุม 272 ต.วาปีพยัคฆ์ อ.วาปีประทุม 44120 043-799266/086-6347178
23 ร้านทรัพย์ธนากร วาปีปทุม 86 ม.5 ต.หนองแสน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 091-8632492
24 ร้าน ส.ทรัพย์รุ่งเรือง วาปีปทุม 3 ม.16 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 087-9550377
25 กองทุนหมู่บ้านสระแก้ว วาปีปทุม 42 ม.9 ต.โพธิ์ชัย จ.มหาสารคาม 093-7760064
26 ร้านนาข่าการเกษตร วาปีปทุม 26 ม.12 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 089-9427233
27 ร้านส.รุ่งเรืองการค้า วาปีปทุม 52 ม.3 ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหสารคาม 065-5871541
28 ร้านดนิตา พาณิชย์ วาปีปทุม 196 ม.15 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 080-7639348
29 ร้านเทอดศักดิ์ นาเชือก 34/1 หมู่ 15 ถนนนาเชือกนาดูน(ข้างธกส.) ต.นาเชือก 44170 081-0737009
หจก.กะตะศิลาการเกษตร นาเชือก 8 ม.15 ถ.นาเชือก-นาดูน ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 092-6455968
30 ร้านจิราภรณ์ฟาร์ม(ยิ่งเจริญ) พยัคฆภูมิพิสัย 1 ม.3 บ.คลองจอบ ต.ลานสะแก จ.มหาสารคาม 44110 089-537-7190
31 ร้าน.ปกป้องการเกษตร พยัคฆภูมิพิสัย 85 หมู่ 20 ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม 44110 087-228-7284
32 บ.บุญพรทรัพย์ทวี (ฮ.ไทยพาณิชย์) พยัคฆภูมิพิสัย 151 ม. 2 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 097-3072111,089-7136110
33 ร้าน เฮง เฮง ก่อสร้างการเกษตร พยัคฆภูมิพิสัย 100 ม.20 ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 081-8761098
34 ร้านสมศักดิ์การเกษตร เมือง 5 ม.4 บ.หัน ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 086-8292860,081-3000425
35 ร้านสุพรรณีการค้า เมือง 89 ม.10 ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 081-6615032
36 ร้านอาลีมินิมาร์ทและการเกษตร เมือง 68 ม.2 ต.บัวค้อ อ.เมือง จ.มหาสาคาม 087-0284390
37 ร้านมัลลิกาการเกษตร เมือง 148 ม.1 ต.แวงนาง จ.มหาสารคาม44000 (หน้าตลาดแวงนาง) 085-9202365
38 ร้านนิวสงวนชัย เมือง 121 ถ. ผดุงวิธี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 090-2065761
39 ร้านไทยนิยม เมือง 9 หมู่ 17 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-758033/081-799-4305
40 ร้านเกษตรไพศาล เมือง 493 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด 44000 (เยื้องธนาคารธกส). 089-7115026/043740889
41 ร้านสงวนศรี เมือง 98 ม.10 ต.ลาดพัฒนา จ.มหาสารคาม 44000 087-7740980/082-1226460
42 ร้านดอนหว่านบริการ เมือง 4 ม.5 ต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 086-8639410
43 ร้านทรัพย์ทวี การเกษตร เมือง 175 ม.20 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 083-2898854
44 ร้านคำพันธ์การเกษตร เมือง 139 ม.4 ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
45 ร้านรวยทรัพย์ยางพารา บรบือ บ.เหล่าใหญ่ ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 090-858-2254
46 ร้านจุมพรการเกษตร บรบือ 103 ม.17 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 085-0145217
47 ร้านศรีเจริญ บรบือ 192 ม.4 บ้านหนองแวง ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 087-7759889
48 ร้านสำนักงานนกขุ่มน้อย บรบือ 1095 ม.1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 089-8426134
49 ร้านเสริมการเกษตรเหล่าใหญ่ บรบือ 170ม.13 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 095-5788677
50 ร้านมัญชุพร บริการ บรบือ 180 ม.7 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 081-9666032
51 ร้านศิริลักษณ์การค้า บรบือ 166 ม.4 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 089-2164934
52 ร้านต.พานิชย์ บรบือ 827 ม.1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 043-771143
53 ร้านจุมพรการค้า บรบือ 103 ม.17 ต.บ่ใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 085-0145217
54 ร้านกุดรังการเกษตร กุดรัง 15 ม.1บ.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 083-344-3729
55 ร้านมั่งมีพืชผล นาดูน 139 ม.9 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 086-8550718,043-797079
56 ร้านมงคลรุ่งเรือง นาดูน 111 ม.6 ต.ดงดวน อ.นาคูน จ.มหาสารคาม
57 ร้านรุ่งเจริญการเกษตร นาดูน 88 ม.1 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสาคาม 061-5698232
58 ร้านก.เจริญทรัพย์การเกษตร แกดำ 156 หมู่ 3 ต.แกดำ อ.แกดำ จ. มหาสารคาม 44110 043-787542,089-9517207
59 ร้านมะลิการค้า แกดำ 70 ม.1 ต.โนนภิบาล อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 089-4984232
60 ร้านสามพี่น้อง แกดำ 67 ม.6 ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 081-5745099
61 ร้านเกษตรแสงเรือง โกสุมพิสัย 8 หมู่ 4 บ้านโชคชัย ถ.โกสุมพิสัย-ท่าพระ ต.หัวขวาง 44140 080-4201494
62 ร้านบรรเทิงการเกษตร โกสุมพิสัย 189 ม.17 ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 085-7471724
63 ร้านอาราม โกสุมพิสัย 72 ม.6 ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 093-4657855
64 ร้านสมพรการเกษตร โกสุมพิสัย 248 ม.10 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย 44110 081-7080296
65 ร้านวิชาภาการค้า โกสุมพิสัย 113 ม.14 ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 090-6683017
66 ร้านประดาฐ์การค้า โกสุมพิสัย 102 ม.3 ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 086-2312566
67 ร้านนิยมการค้า โกสุมพิสัย 22 ม.11 ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 089-8400387,062-1348414
68 ร้านนายเมืองเตา โกสุมพิสัย 66 ม.17 ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 098-6130791
69 ร้านธวัชชัยพาณิชย์ โกสุมพิสัย 188 ม.8 ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 081-1780565
70 บจก.เกษตรยั่งยืนฟาร์ม เลขที่ 206/1 ม.14 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 063-5257613

1 ร้านเพื่อนเกษตร คำชะอี 153 ม.11 ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 085-0120083
2 ร้าน ๙หน้านานาพันธุ์(ซับเพื่อนเกษตร) คำชะอี 80 ม.14 ต.คำชะอี อ.คำชี จ.มุกดารหาร49110 062-956-3282
3 ร้าน ปัน ปัน การเกษตร คำชะอี 191 ม.2 ต.น้ำเที่ยว อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 097-3144153,081-2562914
4 ร้านวังทองการเกษตร ดงหลวง 233 ม.4 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุดาหาร 49140 089-5710845,093-4988466
5 ร้าน ต.เจริญเคมีเกษตร(ซับวังทอง) ดงหลวง 93 ม.6 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ. มกดาหาร 49140 095-2186289
6 ร้านศักดิ์รุ่งเรื่องการเกษตร ดงหลวง 203 ม.9 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร (อินทรีย์แดง) 084-6012575
7 ร้าน MP เพื่อนเกษตร ดงหลวง 92 ม.1 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง (อินทรีย์แดง) 087-4326273
8 ร้านนองเนยการค้า ดงหลวง 117 ม.4 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร อินทรีย์แดง 084-4146332
9 ร้านนัทธ์ชนันัฟาร์ม ดวงหลวง 264 ม.4 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 095-6657343
10 ร้านรุ่งอรุรการเกษตร ดงหลวง 81 ม.3 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 093-3450447
11 ร้านมุกดาการเกษตร ดงหลวง 56 ม.4 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 087-8609382
12 ร้านเลียงผา นิคมคำสร้อย 64 ม.5 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อยจ.มุกดาหาร 49130 081-9752963,042-681057
13 ร้านประเสริฐพืชผล เมือง 44 ถ.พุทธเจริญ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 087-9488891,042-611663
14 ร้านวุฒิภัณฑ์ เมือง 24 ถ.ยุทธภันฑ์ ต.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 089-8149429
15 ร้านติ้นพาณิชย์ เมือง 112 ม.1 ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 080-7061411
16 ร้านเอกอุดมทรัพย์ เมือง 131 ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 062-8544935
17 ร้านดอนตาลการเกษตร ดอนตาล 77 ม.7 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 042-689375,081-3923070
18 ร้านอ.ไหล่ยนต์การเกษตร ดอนตาล 84 ม.7 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 088-5573191,087-2465945
19 ร้านอุตสาหะการเกษตร หนองสูง 77 ม.1 บ.หนองแต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 089-7116934
20 ร้านกลวิทย์การเกษตร หว้านใหญ่ 79 ม.9 ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 098-1198392
21 บจก.เกษตรยั่งยืนฟาร์ม เลขที่ 43 ม.8 ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 063-5257628

1 ร้านธนกิจพาณิชย์ เลิงนกทา 45 ม.1 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 081-265-4711,089-8442504
2 ร้านกุ้งทองการเกษตร เลิงนกทา 102/1 ม.1 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 083-9351525
3 ร้านอึ้งเทียนฮะ เลิงนกทา 300 ม.1 ต.ตลาด อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 087-6509594,045-781278
4 บ.พันธ์ทวี คอป์เรชั่น เลิงนกทา 216 ม.2 ต.สามแยก อ.เลิกนกทา จ.ยโสธร 043-370733
5 ร้านสรวงประเสริฐ เลิงนกทา 24 ม.4 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 083-3646781
6 ร้านห้องแซงการเกษตร เลิงนกทา 59 ม.11 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 087-2454832
7 ร้าน ส.ยิ่งเจริญการเกษตร ค้อวัง 182 ม.7 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 087-4466756
8 ร้านวิทยาการเกษตร ค้อวัง 201 หมู่ 7 ตลาดสดค้อวัง ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 045-797364,088-5947211
9 ร้านไทยศิริ ค้อวัง 204 ม.2 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 045-797359,081-9990289
10 ร้านไทยศิริ วัสดุก่อสร้าง ค้อวัง 204 ม.1 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 086-9990289
11 ร้านยิ่งเจริญพาณิชย์ ค้อวัง 10 ม.4 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 089-0174606
12 สหกรณ์บางจาก ทรายมูล 179 ม.3 ถ.วารีราชเดช ต.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170 085-4646568 085-0174036
13 ร้านถาวรพาณิชย์ ทรายมูล ทรายมูล 309 ม.16 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170 081-6007563
14 ร้านคำเขื่อนแก้วอาหารสัตว์ คำเขื่อนแก้ว 366 ม.1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 085-204-5893
15 ร้านเกษตรรุ่งอนันต์ คำเขื่อนแก้ว 80 ม.14 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 065-2659256/062-5097917
16 หจก.ทิพย์อนันต์คลีนิก คำเขื่อนแก้ว 182/1 ม.2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 093-3361603
17 ร้านสินทรัพย์การเกษตร กุดชุม 70 ม.6 ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 063-0285723/062-1766182
18 ร้านปั้นทองการเกษตร กุดชุม 220 ม.4 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 095-6090791
19 ร้านจิตรขจรการเกษตร กุดชุม 56 ม.6 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 093-4674411
20 ร้านพรฟ้า ไทยเจริญ 198 ม.1 ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 087-853-7612 ,084-7979141
21 ร้านไทยรุ่งเรืองวัสดุ ไทยเจริญ 3 ม.5 ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 094-4026350
22 ร้านสุบินอลูมิเนียม ไทยเจริญ 202 ม.1 ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 092-9900075 อินทรีย์แดง
23 ร้านโชคสำราญการเกษตร ป่าติ้ว 222 ม.4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150 083-3743811
24 ร้านศักดิ์รุ่งเรือง ป่าติ้ว 104 ม.12 บ.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150 091-827-1272,082-862-4229
25 ร้านสมานชัยการเกษตร ป่าติ้ว 44 หมู่12 ต.โพธิ์ อ.ป่าติ้ว 35150 088-377-6622,087-025-6274
26 ร้านนทีเพิ่มพูล โคกนาโก 181 ม.6 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 082-0094108
27 ร้านป.โชคทวี มหาชนะชัย 192 ม.1 ถ.ชัยโกมาร ต.ฟ้าหยาด จ.ยโสธร 35130 085-303-3770
28 ร้านยศรีไกรพาณิชย์ มหาชนะชัย 108 ม.3 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 082-7550552
29 ร้านแสงอินทรีญื มหาชนะชัย 148/1ม.6 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 098-1656954
30 ร้านถาวรพาณิชย์ มหาชนะชัย 204 ม.6 ต.คูเมือง อ.มหาชัยชนะ จ.ยโสธร 35130 081-6007563
31 ร้านส.ชนะ มหาชนะชัย 26 ม.3 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 093-35998000
32 ร้านขุมเงินเจริญทรัพย์การเกษตร เมือง 109 ม.7 ต.ขุมเงิน อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 084-8312891
33 ร้านสมหวังยานยนต์ เมือง 183 ม.5 ต.ทุ่งแด้ อ.เมือง จ.ยโสธร 087-2521562
34 ร้านสดใสการเกษตร เมือง 4 ม.5 ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร 081-2024492
35 ร้านเบสการเกษตร เมือง 57 ม.2 ต.หนองเป็ด อ.เมือง จ.ยโสธร 093-3600933
36 ร้านเฟรมการเกษตร เมือง 336/10-11 ม.2 ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 061-4155696
37 หจก.ศรีนครการเกษตร(เฮียบ๊อป) เมือง 279/1 ถ.เลี่ยงเมืองจ.ยโสธร 35000 081-6601853,081-5473339
38 ร้านท่าสยามการเกษตร กุดชุม 126 ม.21 ต.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 085-7742739
39 บจก.เกษตรยั่งยืนฟาร์ม เลขที่ 195/2 ม.11 ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 063-5257607

1 ร้านเพื่อนเกษตรเคมีภัณฑ์ โพธิ์ชัย 127 ม.1 ต.เชียงใหม่ 45230 089-8616798 088-729-4050,090-1913767
2 ร้านชนะสินการเกษตร โพธิ์ชัย 147 หมู่ 12 ต.ขามเตี้ย อ.โพธิ์ชัย 45230 043-567022
3 ร้านทองม้วนการเกษตร(ซับพิชิต) โพธิ์ชัย 125 ม. 2 ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย 45230 081-7292309
4 มณีพรการเกษตร โพธิ์ชัย 173 ม. 7 ช.บ้านคำพอุง ต.คำพอุง 45230 062-3468561
5 ร้านสันต์ยานยนต์ โพธิ์ชัย 103 ม.2 ต.บัวคำ อ.โพธิชัย จ.ร้อยเอ็ด 065-1024909
6 ร้านศักรินการเกษตร พนมไพร 242 ม.6 ต.พนมไพร อ.พนมไพร 45140 091-680-4708,096-3386867
7 ร้านสุพรรณการเกษตร หนองพอก 18/8 ต.หนองพอก อ.หนองพอก 45210 043-579204
8 สหกรณ์การเกษตรหนองพอก หนองพอก 238 ม.9 ต.รอบเมือง 45120 089-7178167
9 ร้านเอี่ยมศิริ เสลภูมิ 73 ม.8 ต.กลาง อ.เสลภูมิ 45120 043-551120,084-6840834
10 ร้านสิรินรัตน์การเกาตร เสลภูมิ 219 ม.8 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 099-4979598
11 ร้านวิเศษสินธุ์รุ่งเรือง เสลภูมิ 287 ม.5 ต.โพธิ์ทอง จ.ร้อยเอ็ด 083-2902980
12 ร้านตุ๊กตาเกษตรช้อป สุวรรณภูมิ 222 ม.20 คุ้มเมืองใหม่ ต.สระภู 45130 084-954-0171,087-1188345
13 หจก.ส.นิยม ซับร้านตุ๊กตา สุวรรณภูมิ 333 ม.3 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ 45130 043-581118/088-5494737
14 กลุ่มหนองบัวพัฒนา สุวรรณภูมิ 190 ม.2 ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 061-2782118
15 ร้านไหมไทย(อาดวง) ปทุมรัตน์ 261 ม.12 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตน์ 45190 080-1858081,043-587065
16 บจก.ง่วนฮะพืชผล(ซับไหมไทย อาดวง) ปทุมรัตน์ 297 ม.11 ต.บัวแดง 45190 043-587446/092-7899925
17 ร้านหนองแดงฟาร์ม ศรีสมเด็จ 107/1 บ.เหล่ายาว ต.โพธิ์ทอง 45000 081-7682422,090-8607552
18 ร้านขุนไกรการเกษตร ศรีสมเด็จ 95 ม.7 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ 45000 043-5082206,087-223-0793
19 ร้านน้ำคำการเกษตร อาจสามารถ 202 ม.15 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ 45160 087-9599850
20 กองทุนหมู่บ้าน อาจสามารถ ม.7 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 090-2756878
21 ร้านประพจน์ฟาร์ม อาจสามารถ 39 ม.12 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 089-8613922
22 ร้านสุพัตราการเกษตร เลิกขาย โพนทอง 85/1-2 หมู่ 10 ต.ตะนกแก้ว 45110 080-0112721
23 ร้านวิทยาการเกษตร เลิกขาย โพนทอง 14 ม.1 ต.แวง อ.โพนทอง 45110 088-5839494
24 ร้านเพชรชัยการเกษตร ซับพิชิต โพนทอง 471 ม.1ต.แวง อ.โพนทอง 45110 085-9005430
25 ร้านจำรัสพาณิชย์ โพนทอง 93-95 ม. 2 ช.บ้านแวง ถ.นิคมดำริห์ ต.แวง45110 085-6800991
26 ร้านเจริญรัชต์การเกษตร โพนทอง 627 ม. 3บ้านโนนสวรรค์ ต.แวง 45110 061-9923994
27 ร้านเยี่ยมวัสดุ โพนทอง 114 ม.10 บ.หนองดง อ.โพนทอง 45110 086-1271427
28 ร้านก.ไก่การช่างการเกษตร โพนทอง 242 ม.2 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.กาฬสินธุ์ 089-9410697
29 ร้านวังทรัพย์ โพนทอง 58 ม.1 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 085-7455714
30 ร้านเฮงพาณิชย์ โพนทอง 56 ม.13 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 081-0429382
31 ร้านประมวล โพนทอง 2 ม.10 ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 084-9552118
32 ร้านเกริกยานยนต์ โพนทอง 187 ม.1 ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 087-0976307
33 หจก.สิริพัฒณ์การค้า101 โพนทราย 109 หมู่ 6 บ้านหัวดง ต.ศรีสว่าง 45240 085-7545014,085-7545014
34 ร้านสมทรัพย์การเกษตร โพนทราย 123 ม.13 บ.หนองบัวทอง ต.โพนทราย 45240 080-744-1108,080-001-8963
35 ร้านสินไทยการเกษตร(ซับสมทรัพย์) โพนทราย 142 ม.7 ต.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด45240 043-59519/0636656646
36 ร้านทรัพย์โสภา โพนทราย 5 ม.13 ต.โพนทราย อ.โพนทราย 45240 090-8236665
37 ร้านพ.การเกษตร สั่ง320 ลด 10 จตุรพักตรพิมาน 367 ม.1 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน 45180 087-8593131,043-531339
38 บจก. 101 เกษตรภัณฑ์ (แก้วกุมารค้าข้าว) เกษตรวิสัย 54 ม.8 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย 45150 080-767-0202,093-4469559
39 ร้านลิ้มติ้งฮวด เกษตรวิสัย
40 หจก.พิชิตการเกษตรร้อยเอ็ด เมือง 44-46-48 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 043-512635,086-8545224
41 หจก.บ้านเกษตร ร้อยเอ็ด ซับพิชิต เมือง 248 ม.3 ต.ปอภาร(ปอพาน) 45000 062-4796365
42 ร้านมงคลการเกษตร ทุ่งเขาหลวง 92 หมู่ 6 ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง 45170 085-0132458
43 ร้านธนโชติ ธวัชบุรี 78 หมู่ 11 บ้านดอนกลอย ถ.ธวัชบุรี-หนองไผ่ 45170 098-586-2413
44 ร้านไทเกษตรรุ่งเรือง ธวัชบุรี 118/3 ม.8 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี 45170 087-9761778
45 ร้านโพธิ์ทองค้าข้าว ธวัชบุรี 61 ม.2 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 081-0586511
46 ร้านเจริญรุ่งเรืองเคมีภัณฑ์ จังหาร 149-150 หมู่ 11 ต.ปาฝา อ.จังหาร 45000 081-1006570
47 หจก.แสนล้าน จังหาร 99 ม.8 ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 089-5404449
48 ร้านธนทรัพย์ เชียงขวัญ 139 ม. 7 ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ 45000 084-0310799
49 ร้านอำพันทวีทรัพย์ เชียงขวัญ 9 ม.9 ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 085-9344905
50 ร้านพิทักษ์การเกษตร เมืองสรวง 168 ม. 4 ต.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220 088-5733396
51 ร้านสมศักดิ์การเกษตร หนองฮี 99 ม.2 ต.หนองฮี อ.หนองฮี 45140 084-7425696
52 บจก.เกษตรยั่งยืนฟาร์ม เลขที่ 359 ม.10 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 063-5257608
53 บจก.เกษตรยั่งยืนฟาร์ม เลขที่ 193 ม.10 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 46130 063-5257606

1 ร้านแม่โจ้การเกษตร นาด้วง 101 ม. 3 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 42210 089-577-4075,081-964-1573
2 ร้านเขมสรา พาณิชย์ นาด้วง 45 ม.5 ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย 42210 085-1417555
3 ร้านนำชัยการเกษตร นาด้วง 259/1 ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย 064-7146593
4 ร้านยิ่งเจริญ นาด้วง 99 ม.2 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย 087-2318791
5 ร้านอ.ยางรุ่งเรือง เอราวัณ 175/1 ม.13 ต.ผาอินทร์แดง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220 089-6203020
6 ร้านบ้านโสกการเกษตร เชียงคาน 100 ม.1 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 062-1985312
7 ร้านแก้วมณีการเกษตร เชียงคาน 500 ม.6 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 080-7566608
8 ร้านวังสะพุงเทคโนฟาร์ม วังสะพุง 90 ม.9 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 084-6531426,087-3344656
9 ร้านกิตติพงษ์ วังสะพุง 96 ม.10 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 083-3517714
10 ร้านทำดีเกษตร วังสะพุง 588 ม.11 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 081-6767588
11 ร้านท่าลี่การเกษตร ท่าลี่ 6 ม.2 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 085-6088284,042-889076
12 ร้านชุปเปอร์ปังการเกษตร ท่าลี่ 236 ม.2 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 085-0108168
13 ร้านเมืองเกษตร ปากชม 357 ม.2 ต.เชียงกลม อ.ปากชม 42150 085-3561990
14 ร้านหยกพาณิชย์ หนองหิน 124 ม.4 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย 42190 089-1999440,042-852045
15 ร้านสากลการเกษตร หนองหิน 186 ม.1 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย 42190 อินทรีย์แดง 042-852285
16 ร้านภควัตการเกษตร ซับหยกพาณิชย์ ภูกระดึง 169 ม.8 ต.แขวง อ.ภูกระดึง 42180 088-7318432
17 ร้านศรีภูมิพาณิชย์ ภูกระดึง 14 ม.1 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย 088-5196053
18 ร้านอุลิตการเกษตร ผาขาว 161 ม.3 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240 089-8403270
19 ร้านหงษ์ฟ้าการเกษตร ผาขาว 232/18 ม.8 บ.พรสวรรค์ ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240 088-3389011
20 ร้านเกษตรโชคดี ผาขาว 251 ม.8 ต.โนนปอแดง อ.ขาว จ.เลย 42240 093-5275912
21 ร้านสุวรรณภัณฑ์ เมือง 8/45 ถ.ร่วมใจ อ.เมือง จ.เลย 42000 089-449-4944,086-3302244
22 ร้านสินไทยรวมเกษตร เมือง 555 ม.6 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 081-546-9966
23 ร้านบ.เพื่อนเกษตร ภูหลวง 223หมู่11 ต.ภูปอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230 089-8717509
24 ร้าน อ.ทวีโชคการเกษตร เอราวัณ 139 ม.1 ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย 086-8821666
25 บจก.นพชัยการเกษตร เอราวัณ 440 ม.3 ต.ผาอินทร์แปลง จ.เลย 081-7350406
26 ร้านยนต์นิรมิตรคลังเกษตรจำกัด ด่านซ้าย 601 ม.3ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 089-7089155

1 ร้านธ.ธวัชการเกษตร โซ่พิสัย 5 ม.3 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38150 084-8871490

1 บจก.เกษตรยั่งยืนฟาร์ม เลขที่ 52 ม.8 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180 063-5257609
2 ร้านพรชัยการเกษตร(ซับร้านธ.ธวัช) โซ่พิสัย 267 ม.3 โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38150 092-8055823
3 ร้านอุดมทรัพย์เจริญการเกษตร โซ่พิสัย 262 ม.13 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.งกาฬ 089-0876879
4 ร้านสมบัติการค้า โซ่พิสัย 20 ม.10 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 087-1264612
5 ร้านส.เจริญการเกษตร โซ่พิสัย 195 ม.1 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 081-5463562/042-485057
6 ร้านอำไพเภสัช เซกา 104 ม.1 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150 081-7688595 042-489103
7 ร้านสำราญการเกษตร เซกา 55 ม. 1 ถ. ไตรมิตร ต.เซกา จ.บึงกาฬ 38150 085-0006097/097-3046531
8 หจก.อยู่เย็นการเกษตร เซกา 50 หมู่ 14 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150 080-1804628
9 ร้านแสนชัยการเกษตร เซกา 124 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 063-2712159
10 ร้านสมศักดิ์การเกษตร เซกา 223 ม.11 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ 080-6105053
11 ร้านวีระศักดิ์ ยางพารา เซกา 19 ม.21 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 087-2177655
12 หจก.ภารุ่งเรืองการเกษตร เซกา 347 ม.10 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 081-0596166
13 ร้านบึงกาฬซุปเปอร์สโตร์ เมือง 429 ม.1 ถ.บำรุงราษฎ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000 086-4558574
14 ร้านนาโนนค้าปุ๋ย (ซับร้านบึงกาฬชุป) เมือง 209 ม.4 ต.บึงกาฬ ถ.บึงกาฬ-นครพนม 38000 089-7903571
15 หจก.ธิดาการเกษตร เมือง 196 ม.3 ต.นาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 087-8541944 อินทรีย์แดง
16 หจก.ท.เจริญกิจ เมือง 49/1 ม.1 ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000 081-3204621
17 ร้านสุนทรการเกษตร เมือง 134ม.2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000 082-1164133/085-7560726
18 ร้านต่อเจริญ(หจก.เก้าศิริการโยธา) ปากคาด 90ม.2 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.หนองคาย 086-2332524
19 ร้านป๋องพารา ปาดคาด 70/3 ม.5 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 081-8724963
20 บจก.วิไลศักดิ์เจริญการเกษตร ปากคาด 29 ม.3 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 084-6009288
21 ร้านพีพีเกษตรภัณฑ์(ซับร้านต่อเจริญ) ปากคาด 287 ม.4 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ38190 ยังไม่ลงข้อมูล
22 หจก.เก้าศิริโยธา ปากคาด 15 ม.12 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 086-2332524
23 ร้านธิดาการเกษตร ปากคาด 40 ม.1 ต.ปากคาด อปากคาด จ.บึงกาฬ 38190 042-481236/080-7611445 อินทรีย์แดง
24 ร้านน้ำตกรุ่งเรืองการเกษตร บึงโขงหลง 388 ม.11 ต.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220 088-7424661
25 ร้านภิระชลการเกษตร บึงโขงหลง 212 ม.2 ต.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220 084-7949859
26 ร้านรวงทองการเกษตร บึงโขงหลง 78 ม. 13 ต.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220 , 084-8283987, 088-5102547
27 ร้านดีดีการเกษตร บึงโขงหลง 502 ม.11 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220 087-8540746
28 ร้านดีดีเจริญภัณฑ์ บุ่งคล้า 145 ม.2 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000 084-4651117,089-8625454
29 ร้านบุญทันการเกษตร ศรีวิไล 29/1-2 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 38210 083-3610668 087-2169934
30 ร้านลุงอ่อนโคราช ศรีวิไล 221 ม.12 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 093-1156995
31 ร้านโพธิ์ทองการเกษตร ศรีวิไล 75 ม.1 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 38210 081-717-0099,042-497036
32 ร้านรุ่งเรืองนานาภัณฑ์ ศรีวิไล 194 ม.11 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล 38210 083-361787
33 หจก.ธงชัยเฟอร์ติไลเซอร์ พรเจริญ 93 ม. 10 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180 088-4777990 088-5102545
34 ร้านธีระการเกษตร พรเจริญ 279 ม.10 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 083-4179578
35 ร้านตระกูลแสนการเกษตร พรเจริญ 221 ม.2 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 086-1091095

1 ร้านวารินทร์การเกษตร ส่องดาว 132 ม.2 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 080-1768295,080-1768295
2 ร้านสิรวิชการค้า ส่องดาว 102 ม.7 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 081-3209912
3 ร้านแม่ณีเกษตรภัณฑ์ ส่องดาว 186 ม. 12 ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 083-3324840
4 ร้านกิจไพศาล วานรนิวาส 163 ม.4 ต.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 099-2456426/087-9452467
5 ร้านเขียวดีการเกษตร วานรนิวาส 58 ม.4 ต.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 087-9150560
6 หจก.คูณทรัพย์ สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด วานรนิวาส 538 ม.4 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 089-8401526
7 ร้านเรือคำการเกษตร วานรนิวาส 177 ม.9 ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 098-6184988
8 ร้านส.ทองทวีเกษตรภัณฑ์ วานรนิวาส 1 ม.1 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 087-8665955
9 ร้านเทียมจันทร์ วาริชภูมิ 370 ม.1 ต.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 042-781055
10 ร้านบุญรมการเกษตร อากาศอำนวย 34 ม.14 ต.อากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 091-8679220
11 หจก.แฝดสามการเกษตร อากาศอำนวย 195ม.10 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 081-9757714,089-7105428
12 ร้านต.การค้า บ้านม่วง 30 ม.2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 083-2883007
13 ร้านศุภชัยการเกษตร บ้านม่วง 480 ม.2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 081-2602796,081-9455015
14 ร้านบ้านม่วงการเกษตร บ้านม่วง 199 หมู่ 1 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 081-0596166
15 หจก.ภารุ่งเรืองการเกษตร บ้านม่วง 537 ม.2 ต.บ้านม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 081-0596166
16 หจก.ทรัพย์สมเด็จ 2560 บ้านม่วง 123 ม.10 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 087-1121195
17 ร้านป.โชคการค้า ภูพาน 97/1 ม.16 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180 087-9481066,088-7314056
18 ร้านเดชพาณิชย์ ภูพาน 226 ม. 2 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180 088-3406369
19 ร้านช่างหนุ่ย ภูพาน 79 ม.7 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 081-7298220
20 ร้านทรัพยนาทองเกษตรภัณฑ์ ภูพาน 63 ม.19 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 094-85229594
21 ร้านดาราพันธุ์การค้า ภูพาน 22 ม.10 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร 086-6360065
22 ร้านมานพการค้า ภูพาน 106 ม.22 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 086-2243989
23 ร้านวิทยาการเกษตร คำตากล้า 101 ม.12 ต.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 089-4612370
24 ร้านสหกรณ์การเกษตร คำตากล้า 171 ม.16 ต.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 085-6930510
25 ร้านธนาภัณฑ์ คำตากล้า 123 ม.10 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 085-247-5865
26 ร้านพรพาณิชย์ คำตากล้า 63 ม.5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 061-5944789
27 ร้านรวมมิตรการเกษตร กุดบาก 341 ม.2 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180 084-6490913,089-6155335
28 ร้านกรณิกาซุปเปอร์ กุดบาก 91 ม.3 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนค 47180 098-3672957
29 ร้านเอ็งเจริญ พังโคน 42 ม.8 ถ.นิตโย ต.พังโคน จ.สกลนคร 47251 081-3204699,042-771109
30 ร้านบ้านเกษตร พังโคน 234 ม.3 ต.ใฮหยอง อ.พังโคน จ.สกลนคร 087-2189766
31 หจก.หนึ่งเดียวการค้า 2016 พังโคน 195 ม.3 ถ.นิตโย ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน อินทรีย์แดง 042-772153
32 ร้านรุ่งอรุณค้าข้าว สว่างแดนดิน 513 ม.1 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 081-7087513,042-721380
33 ร้านตี๋ สว่างแดนดิน 227 ม.10 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 098-2249862
34 ร้านคำตาการค้า สว่างแดนดิน 19 ม.16 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 092-2947398
35 หจก.ม.สันติสุข สว่างแดนดิน 153 ม.1 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 092-2804289
36 ร้านภูธรพืชผล สว่างแดนดิน 545 ม.1 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 086-6242260
37 ร้านไทยการค้าการเกษตร สว่างแดนดิน 1007 ม.11 ต.พลานุกูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 081-9742472
38 ร้านสมแสนการเกษตร พรรณานิคม 62/2 ม.6 ต.พรรณนา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 088-7419778
39 ร้าน หมอพืชการเกษตร 3 พรรณานิคม 436/1/2 ม.6 ตพรรณา อ.พรรณานิคม 042-171488,086-2413769
40 บ.ริริน จำกัด พรรณานิคม 150 ม.12 ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 082-3539933
41 หจก.กันเองการเกษตร พรรณานิคม 19 ม.2 ต.พรรณนา จ.สกลนคร 47130 089-711-2081
42 ร้านก.เกษตร พรรณานิคม 165 ม.3 ต.สว่าง อ.พรรณานิคม อินทรีย์แดง 083-3352114
43 ร้านเต่างอยการเกษตร เต่างอย 3 ม.2 บ.เต่างอย ต.เต่างอย จ.สกลนคร 47260 081-9644974,085-7472249
44 ร้านเพ็ญทรัพย์การเกษตร เต่างอย 275 ม.7 ต.จันทร์ อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260 090-3406825
45 ร้าน ว.เจริญภัณฑ์ เมือง 1760/54 อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 089-6223487,087-8674658
46 ร้านบิ๊กตงเฮง เมือง 1744/4 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 081-6613853
47 หจก.ถูกใจเพื่อนเกษตร(ซับร้านว.เจริญ) เมือง 1744/4 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 091-8713441/083-3624065
48 ร้านต้นข้าวเกษตรพันธุ์ เมือง 449 ม.8ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร อินทรีย์แดง 081-2634478,084-6022103
49 ร้านโพนทองการเกษตรนิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน 104 ม.3 ต.หนองปิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47150 091-0566773
50 ร้านเกษรการเกษตร นิคมน้ำอูน 6 ม.1 ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 097-0411899
51 ร้านอภิรักษ์การเกษตร โคกศรีสุพรรณ 249 หมู่4 ต.หมู่นาทม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 085-0100991,080-8570054
52 ร้านอริสราการเกษตร โคกศรีสุพรรณ 249 ม.4 ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 085-0100991
53 ร้านเกื้อกูลพาณิชย์ โพนนาแก้ว 127 ม.4 ต.นาตรงพัฒนา จ.สกลนคร 47230 086-229-6386
54 ร้านณัทกฤชพืชผล เจริญศิลป์ 249 ม.4 ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ 47290 098-7575974
55 ร้านเจริญศิลป์การเกษตร เจริญศิลป์ 5 ม.2 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 089-4490447
56 ร้านณรงค์การเกษตร เจริญศิลป์ 113 ม.2 ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 061-0514531
57 ร้านยิ่งฝน กุสุมาลย์ 95/3 ม.1 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 087-2546162,087-9462309
58 บจก.เกษตรยั่งยืนฟาร์ม เลขที่ 173/1 ม.10 ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 063-5257616

1 ร้านแสงศิริเคมีเกษตร กันทรลักษ์ 230 ม.9 ถ.กันทรลักษณ์-วารินทร์ ต.น้ำอ้อม จ.ศรีสะเกษ 045-662846,085-1515676
2 ร้านป.ปรางกู่พาณิชย์ ปรางกู่ 5161 ม. 3 ต.พิมาย อ.ปรางกู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 086-8784287,045-697352
3 ร้านทรัพย์ทวี ปรางกู่ 197/3 ม.1 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 089-7585055
4 หจก.ธีรสิทธิ์การเกษตร แซ่เซง ขุขันธ์ 483/485 ม.6 ต.เหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ (ห้ามขอยอด) 045-671036,081-0641064
5 หจก.ราษีศิลป์ (จึงจึ้นฮะ) ราษีไศล 41/1-3 ถนนบริหาร ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 045-681161,081-8785420
6 ร้านทองเลิศ ราษีไศล 129 ม.2 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 087-0795890
7 ร้านต้องรักเกษตร ราษีไศล 19 ม.1 ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 081-8012956
8 ร้านไทยบำรุง กันทรารมย์ 34-35 ถ.ราชเจริญ ม.13 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 082-1346433,045-651542
9 หจก.เจริญพานิช กันทรารมย์ 4/9 ม.5 ต.คูณ อ.กันทรารามย์ จ.ศรีสะเกษ 086-7188282
10 ร้านเล่ยลัยการเกษตร ซับร้านไทยบำรุง กันทรารมย์ 59 ม.1 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ 33130 098-1158466
11 ร้านสุกัญญาการเกษตร กันทรารมย์ 75 ม.1 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ อินทรีย์แดง 089-9558927
12 ร้านเจริญรุ่งเรืองการค้า กันมรารมย์ 135 ม.6 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 061-0321342
13 ร้านศริสมบัติการเกษตร ภูสิงห์ 46 ม.11 ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140 089-0334101,087-2328203
14 ร้านศรีไพรบึง ไพรบึง 13 ม.20 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 088-1194178,089-5821322
15 ร้านสมประสงค์ ไพรบึง 96 ม.8 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 879637355
16 ร้านลภัสกร ไพรบึง 116 ม.6 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 085-6587772
17 ร้านสหไพบูลย์ ไพรบึง 87 ม.8 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 081-9558273
18 ร้านสมบัติชัย ขุนหาญ 1 ม.13 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 045-679063,089-7177045
19 ร้านมิตรมงคลฟาร์ม ขุนหาญ 114/1 ม.14 ต.บ้านท่าศาลา อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 085-6360147
20 ร้านแสงศิริเคมีเกษตร ขุนหาญ 152 ม.13 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 085-1515676
21 ร้านสง่างามการเกษตร อุทุมพรฯ 66 ม.12 ต.สำโรง อ.อุทุมพรฯ จ.ศรีสะเกษ 33120 089-5834680,045-691087
22 ร้านโพธิ์ทองการเกษตร(ซับสง่างาม) อุทุมพรฯ 463/4 หมู่7ง ถนนคงคารัตน์ ต.กำแพง 33120 045-691474-082-3202969
23 ร้านต้นกล้าการเกษตร อุทุมพรฯ 337 ม.2 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 083-0777946
24 ร้านอารีการเกษตร ห้วยทับทัน 49  ม.1ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 089-949-3874,081-265-1584
25 ร้านทองพูนการเกษตร เมือง 59/6 ถ.ศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ต.หมากเขียบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 087-880-6928,093-087-0164
26 ร้านมั่งมีศรีสุข เมือง 53 ม.11 ต.หมากเขียบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 085-630-6699
27 ร้านตั้งเม่งฮะ เมือง 72/14-15 ถ.ขุขันธ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (อยู่ข้าง ธกส.) 045-166512,081-876-2486
28 ร้านวังวรวุธการเกษตร เมือง 148 ม.4 ต.บ้านเขว้า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 086-4651238
29 ร้านบุญรุ่งเรือง เมือง 10 ม.11 ต.หมากเขียบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 085-0251720
30 ร้านตั้งเม่งฮะ เมือง 73 ม.3 ต.หมากเขียบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 063-7589998
31 ร้านวิชิตการเกษตร ยางชุมน้อย 22 ม.14 บ.ลิ้นฟ้า ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ33190 089-235-3576,085-026-2737
32 ร้านจึงเจริญการเกษตร ยางชุมน้อย 279 ม.3 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย 33190 087-4479997
33 ร้านอึ้งยกซก ยางชุมน้อย 162 ม.1 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 086-2475946
34 ร้านอุไรวรรณ์ พยุห์ 229/22 ม.1 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230 089-5855366
35 ร้านเทพไพบูรณ์ บึงบูรณ์ 172/2 ต.บึงบูรณ์ อ.บึงบูรณ์ จ.ศรีสะเกษ 33220 089-9492919
36 ร้านพรทิพย์ เมืองจันทร์ 8 ม.11 ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120 084-4751496
37 ร้านสหสินพืชผล โพธิ์ศีรสุวรรณ 60 ม. 3 ต. หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120 098-0966806
38 ร้านโชคมงคลพืชผลการเกษตร โพธิ์ศีรสุวรรณ 35 ม.12 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 081-6121509
39 ร้านรุ่งตะวันการเกษตร เบญจลักษ์ 191 ม.12 ต.เสียว อ.เบญจลักษณ์ 094-2732691
40 ร้านสกุลทองการเกษตร โนนคูณ 109 ม. 7 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33110 045-659193,089-4236911
41 ร้านลองกองการเกษตร น้ำเกี้ยง 14 ม.10 ต.คูบ จ.ศรีสะเกษ ข้างร.ร.บ้านคูบ 33130 085-3107969,062-8739308
42 ร้านเอ๋พาณิชย์ น้ำเกี้ยง 96 ม.10 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 093-3989649
43 ร้านอุดมทรัพย์การเกษตร โพธิ์ศีรสุวรรณ 56/3 ม.13 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ 33120 091-8309895/095-1169630
44 ร้านปิยะณัฐพาณิชย์ ศรีรัตนะ 77 ม.11 ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 084-8287587
45 ร้านกัญญาณัฐ ศรีรัตนะ 56 ม.9 ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 088-4837758
46 ร้านก.สัมฤทธิ์ ศรีรัตนะ 381 ม.3 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 093-3835680
47 นายไหม ยืนยง บุงบูรพ์ 57 ม.9 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 093-6234201
48 กองทุนหมู่บ้านดอนใหญ่ วังหิน 47 ม.3 ต.ดอนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 082-8645418
49 บจก.เกษตรยั่งยืนฟาร์ม เลขที่ 59 ม.1 ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 063-5257617
50 บจก.เกษตรยั่งยืนฟาร์ม เลขที่ 211 ม.14 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 066-119563

1 ร้านกวงฮะ ท่าตูม 55/1-2 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 089-4235888,044-591047
2 ร้านท่าตูมยาสัตย์ ท่าตูม 160 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 064-6426085
3 ร้านวีรพงศ์ 2009 การเกษตร สังขะ 45 ม. 10 ต.ซบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 081-8798751,0933508895
4 กองทุนหมู่บ้านหนองเยาะ สังขะ ม.9 ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 099-0268633
5 ร้านเก้าการเกษตร สังขะ 84 ม.13 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 090-2482298
6 บจก. เกษตรพันล้าน (สหกิจ) ปราสาท 269 ม.4 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.จันแอน จ.สุรินทร์ 32140 082-5145919,093-3268236
7 บจก.ซีเค กรุ๊ป ปราสาท 568-569 ม.2 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 086-3301755
8 ร้านเจริญการเกษตร ปราสาท 41 ม.9 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 085-7688634
9 ร้านโคกลาวรวมเกษตร ปราสาท 279 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 081-8843699
10 ร้านสหสินการเกษตร รัตนบุรี 223/2 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 085-7773871
11 ร้านกิ่งแก้ว ศรีขรภูมิ 423 ม.13 อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 044-561025
12 ร้านเจริญสุข ศรีขรภูมิ 581 ม.13 ต.ระแงง อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 085-611-7308
13 ร้านวิทยาการเกษตร บัวเชด 480 หมู่ 4 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230 084-6059177
14 หจก.เหล็กกล้าสุรินทร์รุ่งเรือง บัวเชด 238 ม.2 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 086-2468770
15 ร้านโชคอนันต์วัสดุ สำโรงทาบ 359-360 ม.10 ต.สำโรงทาบ 32170 089-2865582
16 เอ็มแอนไอ (M&I) โนนนารายณ์ 135 หมู่ 6ต.หนองบัวแดง จ.สุรินทร์ 32130 044-144547,089-2041880
17 ร้านบุญมาค้าข้าว โนนนารายณ์ 108 ม.4 ต.หนองหหลวง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130 086-2559460/091-3987230
18 ร้านสมเกษม โนนนารายณ์ 199 ม.2 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 084-4165693
19 ร้านมีเจริญการเกษตร ศรีณรงค์ 143 หมู่ 7 ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32130 085-763-2315,087-078-2728
20 ร้านบุญชูการเกษตร ศรีณรงค์ 12 ม.8 ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 084-4966041
21 ร้านลำดวลฟาร์ม ลำดวน 186/3 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทรฺ 32220 044-541036
22 ร้านเจริญพันธุ์ (ร้านตำรวจ) สนม 28/3 หมู่ 5 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 044-589239/098-82429350
23 บจก.เกษตรไทสุรินทร์จำกัด เมือง 262-264 ถนนธนสาร ต.ในเมือง 32000 044-511593,081-8767228
24 หจก.สุรินทร์รุ่งโรนน์ เมือง 179,181 ต.ในเมือง ถนนจิตรบำรุง อ.เมือง 32000 081-8775511
25 ร้านบัวขาวพานิชย์ เมือง 198 ม.3 ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 084-4102869
26 ร้านศรีโชติสุรินทร์ เมือง 626 ม.19 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 093-3263535
27 ร้านเพื่อนเกษตร กาบเชิง 169 ม.13 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 089-0541236,094-3983289
28 ร้านยิ่งเจริญ กาบเชิง 35 หมู่ 17 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 044-066722
29 ร้านเกษตรเซ็นเตอร์ กาบเชิง 68 ม.1 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 088-353876
30 ร้านเขาวสินรินทร์การเกษตร เขาวสินรินทร์ 295 ม.1 ต.เขาวสินนารินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 091-8313295
31 ร้านธัญญะ ชุมพลบุรี 206 ม.2 ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 089-9495368
32 ร้านกู้เกียรติพาณิชย์ ชุมพลบุรี 296 ม.15 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 093-3285855
33 ร้านนายยม คำดี พนมดงรัก 67 ม.2 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 088-1047938
34 ร้านาประสพโชค พนมดงรัก 252 ม. 1 ต.บักได อ.พนมดงรัก 088-7155296
35 กองทุนหมู่บ้านโนนค้อทอง พนมดงรัก 272 ม.8 ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 092-4299284
36 ร้านกีรพรรดิพาณิชย์ จอมพระ 618 ม.4 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 081-5792959

1 ร้านเทียมชัยพืชผล เฝ้าไร่ 72 ม.10 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 085-0019417
2 ร้านพิสมัยเกษตรภัณฑ์ เฝ้าไร่ 77 ม.2 ต.เฝ้าไร่ 43120 086-8560277
3 ร้านเรืองชัยการเกษตร เฝ้าไร่ 261 ม.2 ต.วังหลวง อ.ไร่ จ.หนองคาย 087-8610752
4 ร้านออโต้การค้า เฝ้าไร่ 119 ม.1 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 083-3435958
5 ร้านเพิ่มชัยยางพารา เฝ้าไร่ 104/4 ม.13 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 081-0555534
6 ร้านสังคมการเกษตร สังคม 366 ม.4 ถ.สังคม-เลย ต.แก้วไก่ จ.หนองคาย 43160 084-4245559
7 ร้านแต้การเกษตร ศรีเชียงใหม่ 134 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 089-8617138
8 ร้านดาวแดงการเกษตร ศรีเชียงใหม่ 104 ม. 3 ต.บ้านหม้อ ถ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 098-2459593
9 ร้านนิยมการเกษตร ศรีเชียงใหม่ 44 ม.9 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ อินทรีย์แดง 063-8932985
10 ร้านพรเกษตรภัณฑ์ โพนพิสัย 634 ม.13 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 081-8722545
11 ร้านเพื่อนเกษตร โพนพิสัย 2 ม.8 ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสับ จ.หนองคาย 087-0118353
12 ร้านอนุวัฒน์การเกษตร โพนพิสัย 118 ม.3 ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 064-2231404/087-2324921
13 ร้านรุ่งเจริญแพรวา โพนพิสัย 78/1 ม.2 ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 085-7367059
14 ร้านเจริญทรัพย์การเกษตร รัตนวาปี 138 หมู่ที่ 11 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 086-2197278
15 ร้านฉางข้าววิไลศักดิ์ รัตนวาปี 220 หมู่ที่ 7 ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 084-6009288/089-7147572
16 บ. ก.เกษตร รัตนวาปี 267 ม.11 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 092-4954412
17 ร้านท้วนพาโตเกษตรภัณฑ์ ท่าบ่อ 299 ม.12 ถ.ท่าบ่อสำราญ ต.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 081-9541366
18 บ.เรืองริน 289 จำกัด ท่าบ่อ 208 ม.3 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 094-2897868
19 ร้านประสิทธิ์การค้า ท่าบ่อ 87ม.4 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 081-7086295
20 ร้านบิ๊กดีแม่โจ้การเกษตร(วัฒนาพานิช) ท่าบ่อ 151 ม.5 ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 080-7661469
21 ร้านบุญถาวรการเกษตร ท่าบ่อ 119 ม.5 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่ จ.หนองคาย 088-3278893
22 ร้านพี.พี.เพื่อนเกษตร ท่าบ่อ 192 ม.4 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่ จ.หนองคาย 098-0296895
23 ร้านดวงใจการเกษตร เมือง 202/1ม.4.ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 042-449729,093-4182064
24 ร้านอารียาพานิชย์ เมือง 305 หมู่4 ถ.บุงเล-บ่อแปบ ต.ปะโค จ.หนองคาย 43000 083-1419955
25 ร้านมังกรการเกษตร เมือง 42 ม.5 ต.กวนวัน อ.เมือง 43000 020-22996362/084-4564159
26 ร้านเลิศรัตน์การเกษตร เมือง 333ม.4 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง 43000 081-2700899
27 สหกรณ์การเกษตร( ซับร้านดวงใจ) เมือง 110ม.3 ต.หินโงม อ.เมือง 43000 095-6696416/042-414852
28 หจก.แสงรุ่งการเกษตร เมือง 1168 ม.3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 088-7313717
29 ร้านมังกรการเกษตร เมือง 45 ม.5 ต.กวนวัน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 084-4564159
30 บ.พัน์ทวี คอร์ปเรชั่น จำกัด เมือง 269 ม.11 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 080-5907141
31 ร้านอารียาเกษตร เมือง 305 ม.4 ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย 083-1419955
32 บ.รักษ์เกษตร เมือง 263/7-8 ม.4 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย 080-6611005
33 ร้านก.กุ้ง การเกษตร โพธิ์ตาก 99 ม.2 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 087-2140630
34 ร้านนานาภัณฑ์การเกษตร โพธิ์ตาก 161 ม.2 ถ.โพธิ์ตาก-ศรีเชียงใหม่ ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก 081-9204692
35 ร้านเศกสรรคการเกษตร สังคม 354 ม.4 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย 43160 065-1149634

36.ร้านเกษตรยั่งยืน ท่าบ่อ 441 ม.6 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 061-165-1989

1 ร้านรุ่งอนันต์ สุวรรณคูหา 410/16-17 ม.6 ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 082-8456557
2 ร้านพรชัยพืชผล สุวรรณคูหา 399 ม.6 ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 096-0853332
3 หจก.เอสพี.ทรัพย์สุวรรณการเกษตร สุวรรณคูหา 196 ม.7 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 081-1390827
4 ร้านรุ่งเรืองชัยการเกษตร นากลาง 414 ม.1 ถ.อุดร-เลยต.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 080-7462440
5 ร้านนภาการเกษตร นากลาง 54 ม.1 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39350 088-7288593,042-357494
6 ร้านอรุณการเกษตร นากลาง 246 ม.2 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 086-2318546
7 ร้านแสงเจริญ นากลาง 52 ม.4 ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 087-9496616
8 ร้านอารดา นากลาง 27 ม.3 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 080-1931112
9 ร้านนวโชคอนันต์ นาวัง 188 ม.1 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 081-6688545/081-3921718
10 ร้านทองการเกษตร นาวัง 258 ม.1 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 089-7103387
11 ร้านป๋า ช.ธุรกิจ นาวัง 111 ม.2 อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภุ 093-3934866
12 ร้านบัวทองการเกษตร นาวัง 68 ม.7 ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 062-1121127
13 ร้านไทเกษตร นาวัง 3/1 ม.2 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 093-3839181
14 ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตร นาวัง 321 ม.4 ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 062-3475995
15 หจก.บี.เอส.เค.การเกษตร ศรีบุญเรือง 66/1 ม.13 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 087-2366464,081-87289395
16 ร้านทะเลเหนือ ศรีบุญเรือง 59 ม.4 ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 095-6594124
17 ร้านจิรวัชร์บริการ ศรีบุยเรือง 25 ม.14 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 086-7776015
18 บ.พันธ์ทวี คอร์ปเรชั่น ศรีบุญเรือง 159 ม.2 ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 099-4695222
19 ร้านจอมทองการเกษตร ศรีบุญเรือง 84 ม.4 ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 092-6934433
20 ร้านจึงรวยพาณิชย์ ศรีบุญเรือง 192ม.10 ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 088-5856329
21 ร้านส.สำรวยเพิ่มทรัพย์ ศรีบุญเรือง 126 ม.2 ต.หนองนก อ.ศรีบุยเรือง จ.หนองบังลำภู 098-1457075/086-2425168
22 ร้านวัชรพลการเกษตร ศรีบุญเรือง 110 ม.1 ต.ในเมือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 042-353499,090-345-1232
23 ร้านเล้ง โนนสัง 126 ม.14 ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 089-5213751,042-375287
24 ร้านรุ่งโรจน์พาณิชย์ โนนสัง 71 ม.14 ต.โนนสังฆ์ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 084-4286300
25 ร้านจิตมณีพาณิชย์ โนนสัง 363 ม.15 ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 089-6173451
26 ร้านกุดคู่เคมีภัณฑ์ โนนสัง 60 ม.2 บ้านกุดคู๋ ต. กุดคู่ อ.โนนขังข์ จ.หนองบัวลำภู 39140 081-0482204
27 ร้านอาณาจักรวัสดุ โนนสัง 15 ม.15 ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 089-71117744
28 ร้านขวัญชัยพาณิชย์ โนนสัง 42 ม.7 ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 086-8571042,080-4602480
29 ร้านธนาเกษตร โนนสัง 207 ม.7 ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 082-1210733
30 ร้านป.ศิวา โนนสัง 253 ม.5 ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 087-2159605
31 ร้านไทยเจริญกิจเกษตร เมือง 149/1 ม.2 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 089-8622577
32 บ.พันธ์ทวี คอร์ปเรชั่น เมือง 332 ม.5 ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 042-336060
33 ร้านบ้านทุ่งหมูกระทะ เมือง 137 ม.3 ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 089-8211328
34 ธ.ก.ส.หนองบัวลำภู เมือง 81 ม.3 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 089-8401153
35 ร้านเจริญทวีการเกษตร เมือง 22 ม.15 ต.หนองบัว อ.เมือง 3900 089-5132972
36 ร้านบ้านธาตุการเกษตรภัณฑ์ เมือง 112 ม.13 ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 082-1004887
37 ร้านชัยเจริญการเกษตร เมือง 136 ม.15 ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบังลำภู 39000 087-9124175

1 ร้านเกษตรรุ่งเรือง หัวตะพาน 36 ม.1 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 085-0235011,085-9292891
2 หจก.สดใสการเกษตร 2016 หัวตะพาน 99/1 ต.รันตวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 097-1302100,045-469751
3 ร้านอำนาจการเกษตร เมือง 839/4-5 ม.8 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 080-1733702,093-3194964
4 ร้านแสนรุ่งเจริญพืชผล เมือง 116 ม. 7 ต.เหล่าพรวน อ.เมือง 37000 080-4831884
5 ร้านปิยังกูรการเกษตร เมือง 307 ม.4 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 089-5846538
6 หจก.กิจเกษตรกิจ เมือง 288/150 ม.9 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 097-8284609
7 ร้านกิจเกษตรกิจ เมือง 288/150 ม.9 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 091-8284609
8 ร้านสรรเสริญการเกษตร เมือง 450 ม.2 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 092-4505624
9 ร้านงอกงามการเกษตร เมือง 296/8 ม.10 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 080-9646644
10 ร้านสมพรชัยเสาปูนดงแคนใหญ่ เมือง 185 ม.5 ต.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 089-6276209
11 ร้านมดแดงการเกษตร เมือง 65 ม.15 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริย 064-6528959
12 ร้านรัตนชัยการเกษตร เมือง 3 ม.1 ต.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 086-2607020,099-2074677
13 ร้านเจริญชัยวัสดุ เมือง 62 ม.11 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 083-3643464/089-0714572
14 ร้านบุญประเสริฐ ชานุมาน 337/1 ม.5 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 081-074-9989,089-282-3925
15 ร้านนาเจริญการค้า ชานุมาน 251 ม.9 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาร จ.อำนาจเจริญ 37210 081-9868292
16 ร้านเกษตรรุ่งเรือง ประทุมฯ 341/1 ต.นาหว้าใหญ่ จ.อำนาจเจริญ 37110 087-1433846
17 ร้านโชคจักรี ประทุมฯ 203 หมู่ที่ 3 บ.โสกใหญ่ ต.ลือ จ.อำนาจเจริญ 37110 086-2648524
18 ร้านหินกองเกษตรภัณฑ์ ประทุมฯ 77 หมู่ที่ 9 บ.หินกอง ต.นาหว้า จ.อำนาจเจริญ 37110 081-8714329
19 จิรวัฒน์รุ่งเรืองเกษตรภัณฑ์ ประทุมฯ หมู่บ้านสามแยก ม.1 ต.คำโพธิ์ จ.อำนาจเจริญ 37110 082-1348622
20 ร้านศรีบุญเรืองการเกษตร ประทุมฯ 225/13-15 ม.1 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา 37110 081-8777936/094-3018998
21 ร้านแดงพาณิชย์ ประทุมฯ 79 ม.4 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 093-4947629
22 ร้านสมชายการเกษตร เสนางคนิคม 267 ม. 15 บ.นาไร่ใหญ่ ต.นาไร่ใหญ่ จ.อำนาจเจริญ 37290 081-0049147,092-9394945
23 ร้านรวมทรัพย์ เสนางคนิคม 195 ม.3 บ.หนองทับม้า ต.เสนางนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 088-1153867
24 ร้านตาแป* เสนางคนิคม 265 ม.15 ต.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ 37290 081-878-5288,093-4355740
25 ร้านรุ่งทรัพย์ เสนางคนิคม 102/3 ม.15 ต.สิริเสนา อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 082-3700206
26 ร้าน ส.เจริญทรัพย์ฟาร์ม เสนางคนิคม 124 ม.5 ตไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 081-3898104
27 ร้านมีโชค เสนางคนิคม 42 ม.5 ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 087-8766301
28 ร้านโชคสุริยะวันการเกษตร เสนางคนิคม 189 ม.2 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 089-5805096
29 ร้านบุญเรียงการเกษตร พนา 6 ม.7 บ.ตำแย ต.พระเหลา  อ.พนา  จ.อำนาจเจริญ 37290 081-205-2686
30 ร้านสิรินทราพาณิชย์ พนา 109 หมู่ 8 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 080-7340014,062-1128669
31 ร้านนายดิเรก แสงสุขวาว ลืออำนาจ 49 ม.5 ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 086-2521959
32 ร้านลืออำนาจพาณิชย์ ลืออำนาจ 129/2 หมู่ 6 บ.อำนาจ อ.ลืออำนาจ (ข้าง ธกส) 37000 045-984098,095-6196266

1 ร้านไชยวานการเกษตร ไชยวาน 77 ม.12 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน 41290 087-2337340
2 ร้านแสงเทียนเจริญการค้า ไชยวาน 179 ม.13 ต.ไชยวาน อ.ไชนวาน 41290 090-5848581
3 ร้านมะนาวการเกษตร ไชยวาน 124 ม.4 ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290 081-6617319
4 ร้านเจริญการค้า ไชยวาน 121 ม.10 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 084-6009081
5 ร้านประนมกร ไชยวาน 50 ม.4 ต.โพนสูง อ.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 093-7599674
6 ร้านตั้งซ่งเฮง กุมภวาปี 259-260 ม.9 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370 087-2234044
7 ร้านไคฮวดการเกษตร กุมภวาปี 258/2 ม.9 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370 081-6613224
8 ร้านสองพี่น้องการเกษตร กุมภวาปี 23 ม.15 ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370 098-8247218
9 ร้านหงษ์เหิรการเกษตร กุมภวาปี 257/2 ม.1 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 085-0033050
10 ร้านชาโต้ช๊อป กุมภวาปี 151 ม.4 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 093-5659228
11 ร้านโชคบุญกรมการเกษตร กุมภวาปี 1 ม.2 ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 096-3988982
12 หจก.รวมเกษตร กุมภวาปี 361 ม.2 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 088-5613181
13 ร้านตระกูลเพชรการเกษตร กู่แก้ว 393 ม.7 ต.บ้านจึด อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 080-0095953
14 หจก.เอ็นพีเคเพื่อนเกษตรไทย กู่แก้ว 23 ม.5 ต.บ้านจิต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 41130 089-8616625,042-256308
15 ร้านภูเขียวการเกษตร พิบูลย์รักษ์ (หน้าร.พ.พิบูล) 287ม.13ต.บ้านแดง จ.อุดรธานี 41130 087-229-8716/098-1062627
16 ร้านธนวรรธพืชผล บ้านผือ 415 ม.8 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 089-8404330,042-282915
17 ร้านทิพภาภรณ์พืชผล บ้านผือ 72 ม.15 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 098-1017072
18 ร้านทิพย์ภาภรณ์พืชผล บ้านผือ 72 ม15 ต.จำปาโมก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 098-1017072
19 ร้านกิจเจริญ บ้านผือ 172 ม.13 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 081-2638782
20 ร้านสไปร์ท บ้านผือ 120 ม.7 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 042-151078
21 ร้านต่อเงินต่อทองการเกษตร บ้านผือ 184 ม.13 ต.หานโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 087-1610906
22 ร้านแม่แพน บ้านผือ 159 ม.2 ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 087-6399216
23 ร้านมิ่งมิตรมีเกษตรเซ็นเตอร์ บ้านผือ 192 ม.2 ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 095-6538322
24 ร้านสายฟ้าการเกษตร บ้านผือ 213 ม.10 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 093-2934556
25 บจก.แสงมณี บ้านเกษตร บ้านผือ 301 ม.2 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 094-5354156
26 ร้านโสรญาฟาร์มการเกษตร บ้านผือ 261 ม.1 ต.นายโสก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 098-1432481
27 ร้านคนเห็นการเกษตร บ้านผือ 249 ม.9 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 085-0986060
28 ร้านพี.เอส เกษตรคลินิค บ้านผือ 224 ม.3 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี อินทรีย์แดง 084-4046518
29 ร้านเพิ่มพูนทรัพย์ นางยูง 144 ม.9 ต.นายูง อ.นายูงจ.อุดรธานี 41380 087-4367770,042-257079
30 ร้านเพื่อนเกษตรนายูง นายูง 77 ม.11 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 080-7474021
31 ร้านโนนทองการเกษตร นายูง 101 ม.9 ต.โนนทอง อ.โนนทอง จ.อุดรธานี 087-2235158
32 ร้ารวัฒนสินเจริญการค้า นายูง 153 ม.5 ต.โพนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี 081-8729818
33 ร้าน ป.การเกษตร หนองวัวซอ 120 หมู่ 4 บ้านโนนโพธิ์ ต.กุดหมากไฟ จ.อุดรธานี 41220 085-0033253,089-8229483
34 ร้านทองเจริญการเกษตร หนองวัวซอ 20 หมู่ 2 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 099-3978666
35 ร้านอ.พานิช หนองวัวซอ 65/4 ม.4 ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 042-285750
36 หจก.ยูดี เกษตร หนองวัวซอ 179 ม.2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดธานี 41220 094-9308040
37 ร้านเจริญรุ่งเรือง (เจ๊หนิง) หนองวัวซอ 72 ม. 4 ถ.พัฒนา อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360 อินทรีย์แดง 093-4721423
38 ร้านอ.รุ่งเรืองการเกษตร น้ำโสม 125ม. 9 บ.โนนผาแดง ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี อินทรีย์แดง 042-287213/084-0270782
39 ร้านพี.เอสการเกษตร น้ำโสม 179 ม.2 ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210 087-9983506,042-287485
40 ร้านภูเจริญการเกษตร น้ำโสม 266/1 ม.8 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 090-8572350
41 ร้านต.เจริญ น้ำโสม 94 ม.2 ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 087-2134504
42 ร้านกรกตการเกษตรน้ำโสม น้ำโสม 163 ม.1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210 088-3418648
43 ร้านรุ่งเสน่ห์ ศรีธาตุ 85 ม.9 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 อินทรีย์แดง 042-382407
44 ร้านยิ่งเจริญ ศรีธาตุ 74 หมู่ 10 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 080-1951459
45 ร้านปรีดาเจริญพาณิชย์ ศรีธาตุ 116 ม.4 บ้านคำกุง ตำบลหัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 090-7632956,080-8285006
46 ร้านโชคประสานการเกษตร ศรีธาตุ 269 ม.8 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 087-9452005,081-6022158
47 ร้านสุวรรณศรีธาตุ ศรีธาตุ 296 ม. 8 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 081-0581223,082-8412189
48 ร้านพัชรินทร์การเกษตร ศรีธาตุ 105 ม.1 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 080-0107099
49 ร้านแก่นเจริญพืชผล ศรีธาตุ 301 ม.12 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 080-1835771
50 ร้าน ส.รุ่งเรืองการเกษตร ศรีธาตุ 49 ม.9 ต.สมศิริ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
51 บ.บุญประกอบกรุ๊ฟ ศรีธาตุ 109 ม.5 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 087-9452005
52 ร้านอำนาจพารา ทุ่งฝน 105 ม.1 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310 089-8425745
53 ร้านวรพลการเกษตร ทุ่งฝน 260 ม.11 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 088-3015314
54 ร้านวันเพ็ญเพิ่มพูนทรัพย์ ทุ่งฝน 188 ม.1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝนจ.อุดรธานี 41310 088-5121193,089-7256422
55 ร้านทุ่งฝนการเกษตร ทุ่งฝน 396 ม.11 ถ.ทุ่งฝน-ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310 อินทรีย์แดง 088-5629226
56 ร้านถนอมบาร์เบอร์ บ้านดุง 500/16-17 ม.16.ถ.วินยู ต.ศรีสุดโท จ.อุดรธานี 41190 084-5180388 ,042-274167
57 ร้านเนืองนิจนานาภัณฑ์ บ้านดุง 199 ม.1 ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 090-8484043
58 บจก.ตั้งจิตรพืชผล บ้านดุง 66 ม.1ถ.วิญญู ต.ศรีสุทโท อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 081-9745800,088-5623266
59 ร้านไทยการค้าดุงเย็น บ้านดุง 177 หมู่4 ต.ดุงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 042-136133,088-315-3530
60 ร้านเนืองนิจนานาภัณฑ์ บ้านดุง 155 ม.5 ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 087-1385468
61 หจก.เอเชียการเกษตร บ้านดุง 70 ม.1 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 080-4042584
62 ร้านไบ โอ ฟาร์ม บ้านดุง 20/14 ม.6 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 081-6705262
63 ผอ.พงษ์ศักดิ์ บ้านดุง 38 ม.7 บ้านคำวัง ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 089-5695389
64 ร้านณรงค์พาณิชย์ บ้านดุง 35 ม.5 ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 081-9745272
65 ร้านศรีเจริญการเกษตร** เมือง 37/1 บ.เชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 081-9657632,086-2355799
66 ร้านกาฬสินธุ์กุ้งเผา เมือง 151 ม.11 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-218186,086-456-2581
67 ร้านใจฮะ เมือง 533-535 ถ.โพธิ์ศรีต.หมากแข้ง อ.เมืองจ.อุดรธานี ตลาดไทอิสาน 081-9549234
68 บริษัท เซ็นทรัล อโกร เมือง 100 ม.11 ต.มู่ม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-266786,089-8400084
69 ร้านเกษตรพัฒนา เมือง 350 ต.หมาก ถนนหมาก อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 081-3800508
70 ร้านสมรการค้า เมือง 246 ม.6 ต.มู่ม่น ถนนบ้านทุ่งแล้ อ.เมือง 41000 081-3693471
71 ร้านพ่อศรี เมือง 63 ม.8 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 081-0531308
72 ร้านประครองการเกษตร เมือง 207 ม.1 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี 063-0381969
73 ร้านบี เอส เซรามิค เมือง 289 ม.10 ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี
74 ร้านไชยรวีการเกษตร เมือง 515/1 ม.1 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 41000 อินทรีย์แดง 085-3295549
75 ร้านก.การเกษตร เมือง 99 ม.10 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 084-6842630
76 ร้านสองพี่น้องการเกษตร เมือง 141 ม.7 ต.บ้านตาด อ.เมือง.จ.อุดรธานี 085-4619044
77 ร้านได้ใจการเกษตร เมือง 239 ม.10 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 089-8418059
78 ร้านบุญร่วมการเกษตร เมือง 126 ม.9 ต.นาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี 089-9400338
79 ร้านครีม เมือง 199 ม.10 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี 061-1328877
80 ร้านนิวัฒการเกษตร วังสามหมอ 16/1 ม.2 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 088-5328008
81 ร้านเกษตรมิตรภาพ วังสามหมอ 358หมู่9 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 084-5616835,081-7008780
82 ร้านสัตวแพทย์ หนองหาน 181 ม.2 ถ.อภัยสำราญ ต.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 091-0647487
83 ร้านอ.การเกษตร หนองหาน 90 ม.9 ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 098-2451168
84 ร้านผลดีการเกษตร หนองหาน 212 ม.10 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 095-6525021
85 หจก.รวมเกษตร หนองหาน หนองหาน 201/1 ม.15 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 081-5444242
86 ร้านมินนี่การเกษตร หนองหาน 373 ม.3 ต.สระแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 อินทรีย์แดง 089-0780919
87 ร้านคลีนิคเกษตร ประจักษ์ศิลปาคม 57 ม.5 ต.อุ่มจาน จ.อุดรธานี 085-7552375(หนองหาน) 042-181788,089-004-4231
88 ร้านยอดเกษตร ประจักษ์ศิลปาคม 184 ม.6 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 088-5522416
89 ร้านแดงการเกษตร ประจักษ์ศิลปาคม 247 ม.3 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาค (อินทรีย์แดง) 089-0018632
90 ร้านฉางข้าววงษ์นุรักษ์ ประจักษ์ศิลปาคม 37 ม.10 ต.อุ่มจ๋าน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 086-3613646
91 ร้านไทยส่งเสริมพืชผล โนนสะอาด 263 ม.1 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 081-5927222 ,042-392019
92 ร้านเวโรจน์การเกษตร โนนสะอาด 48 ม.12 ต.บุ้งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 094-5122439
93 ร้านหนองแสงการเกษตร หนองแสง 153 ม.11 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 080-4019649
94 หจก.แก่นเจริญการเกษตร หนองแสง 104 ม.9 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 085-6471499
95 ร้านเก่งการเกษตร หนองแสง 186 ม.2 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 083-3440725
96 ร้านแก่นการเกษตร หนองแสง 104 ม.9 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 065-2651494
97 ร้านป.รุ่งเรือง กุดจับ 122 ม.6 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 098-9638833
98 ร้านเกษการเกษตร กุดจับ 225/9-10 ม.9 ถ.กุดจับ-สุวรรณคูหา ต.เมืองเพี๊ยะ 41250 080-6152637,086-0768237
99 ร้านธนศักดิ์พาณิชย์ กุดจับ 185 ม.3 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 063-5977698
100 ร้านเจียมเจริญ กุดจับ 31 ม.5 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 081-2605733
101 ร้านโอแอนด์เอ็ม กุดจับ 108 ม.13 ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 085-0081430
102 ร้านสุขการเกษตร กุดจับ 36 ม.11 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 086-8607008
103 ร้านสุมเส้าค้าไม้ เพ็ญ 89 ม.1 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 081-9642196
104 ร้านเต็งเฮงเพื่อนเกษตร เพ็ญ 26 หมู่ 15 ถ.วุฒธาธิคุณ จ.อุดรธานี 41150 092-5670666 085-4672552/042-279244
105 ร้านเพ็ญสัตว์แพทย์ เพ็ญ 198/7-8 ม.11 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 042-278402
106 ร้าน ก.พาฯชย์ เพ็ญ 228 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 085-0129655
107 ร้านสมศักดิ์การเกษตร สร้างคอม 100/1 ม.1 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260 อินทรีย์แดง 042-276419,084-203-2469
108 ร้านพรชัย พาณิชย์ สร้างคอม 310 ม.8 ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 085-7406545
109 ร้านก๊อตบริการ สร้างคอม 153 ม.5 ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 081-0340951
110 ร้านม.เกษตรยนต์ พิบูลย์รักษ์ 117 ม.7 ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 088-6406477
111 ร้านบุญชัยการเกษตร พิบูลย์รักษ์ 211/8 ม.11 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี อินทรีย์แดง 087-6206081
112 บจก.เกษตรยั่งยืนฟาร์ม เลขที่ 151 ม.11 ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 063-5257604
113 บจก.เกษตรยั่งยืนฟาร์ม เลขที่ 355 ม.1 ต.เวียงสาคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 066-1109565
114 บจก.เกษตรยั่งยืนฟาร์ม เลขที่ 234 ม.2 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 063-5257611

1 ร้านปิยะการเกษตร สิรินธร 299/3 ม.2 ต.นิคมลำโดมน้อย จ.อุบลราชธานี 34350 081-1201207
2 ร้านช่องเม็กการเกษตร สิรินธร เทศบาลช่องเม็ก อ.ศิรินธร จ.อุบลราชธานี 34001 085-8200103
3 ร้านศักดิ์ซุปเปอร์ สิรินธร 18 ม.15 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ 094-5150771
4 ร้านส.เกษตร 2 สิรนธร 79 ม.2 ต.นิคมสร้างตน อ.สิรินธร จ.อุบลฯ 080-3085865
5 ร้านไทยเจริญ สิรินธร 18/3 ม.2 ต.นิคมสร้างตน อ.สิรินธร 34350 094-25620221/087-4404208
6 ร้านเจริญทิพย์การเกษตร สิรินธร 315 ม. 10 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร 34350 093-4489292
7 นายชวลิตร แสงแดงสหกรณ์การเกษตรโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร 229 หมู่2 ถ.เทิดพระเกียรติ ต.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340 083-1244899
8 ร้านอ.การเกษตร โพธิ์ไทร 357 ม.2 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340 085-6361451
9 ร้านอรทัยพาณิชย์ โพธิ์ไทร 105 ม.13 ต.โพธิ์ไทร ถนนห้วยยาง-สองคอน 34340 087-8763008
10 ร้านเกรียงไกรพานิชย์ โพธิ์ไทร 25ม.9 ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 045-338026
11 ร้านท.เจริญแทรกเตอร์ เดชอุดม 251 ม.18 ต.เมืองเดช จ.อุบลราชธานี 34160 089-4263603,0880769410
12 ร้านโชคสมใจ5 เดชอุดม 189/6-9 ม.24 ถ.เกตุศิริ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ 087-7337064
13 หจก.ส.ชำนาญการเกษตร ตระการพืชผล 128 ม.4 ต.ขุลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 092-4235924
14 หจก.ทองวิเศษเคมีเกษตร ตระการพืชผล 159 ม.2 ต.ขุลุ อ.ตระการพืชผลจ.อุบลราชธานี 34130 081-9773660
15 ร้านเกษตรรุ่งเรือง ศรีเมืองใหม่ 65/3 ม.2 ต.นาคำ จ.อุบลราชธานี 34250 089-5324052
16 ร้านเม้งพาณิชย์ ศรีเมืองใหม่ 33 ม.15 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ 34250 089-6302226
17 ร้านไกรทิพย์ ศรีเมืองใหม่ 376/3 ม.2 ต.นาคำ อ.ศรเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 088-1242966
18 ร้านเมืองเกษตร น้ำยืน 37 ม.15 ต.ศรีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260 081-3217678
19 ร้านทรัพย์มงคล น้ำขุ่น 248 ม.9. ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 089-8465978,085-7621401
20 ร้านบริการเกษตร พิบูลมังสาหาร แผงลอย 17 อยู่ในคิวรถ บ.ข.ส. จ.อุบลราชธานี 34110 088-1118199,045-441678
21 ร้านกรเซอร์วิส พิบูลมังสาหาร 333 ม.7 ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 080-4765269
22 ร้าน S.P.รุ่งเรืองกิจ พิบูลมังสาหาร 146 ม.14 ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลรชธานี080-4703901
23 หจก.วรเวทย์มงคล พิบูลมังสาหาร 173 ม.19 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 084-2157555
24 หจก.พิบูลเพิ่มพูลทรัพย์เจริญ พิบูลมังสาหาร 12/6 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 093-9536364
25 ร้านโชคสมัย พิบูลมังสาหาร 42 ม.7 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 083-7359016
26 ร้านใบเตย บุญฑริก 5 ม. 8 ต.บัวงาม จ.อุบลราชธานี 34230 088-1046255 083-1258709,045-201021
27 ร้านดาวรุ่ง บุญฑริก 98 ม.23 ต.ห้วยข่า อ.บุญฑริก 34230 099-0834788
28 ร้านสำรองการเกษตร บุญฑริก 153ม.8 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก อุบลราชธานี 34230 081-9994017
29 ร้านรวมการเกษตร เบอร์ใหม่ 091-0569524 นาจะหลวย 5/5 ม.8 ต.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 081-9779755,045-379012
30 ร้านโดโด้ นาจะหลวย 197ม.5 ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุดรธานี 34280 081-1866741
31 ร้านช.ชาญชัย นาจะหลวย 260ม.12 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 083-7229933
32 ร้านโชคอนันต์เกษตรการดี กุดข้าวปุ้น 110 ม.8 ต.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270 081-0710508
33 ร้านโชคอนันต์ค้าข้าว กุดข้าวปุ้น 24 ม.14 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น 081-0710508
34 ร้านอ.รุ่งเรือง ทุ่งศรีอุดม 11 ม.1 ต.โคกชำแหละ จ.อุบลราชธานี 34160 089-7770769,087-2601093
35 ร้านพรดีการเกษตร นาตาล บ้านนานคร 261 หมู่ที่ 16 ต.นาตาล 34170 083-1005525
36 ร้านประนอมการค้า ซับร้านพรดี นาตาล 139 ม.8 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170 084-8330272
37 หจก.เอช.ที.เค.อินเตอร์ อุบลราชธานี 145 ม.13 ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 081-9774491
38 ร้านอ.รุ่งเรืองการเกษตรภัณฑ์ ม่วงสามสิบ 338 ม.5 ต.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 089-630-1182
39 ร้านชิน-จ่อย การเกษตร ม่วงสามสิบ 109 ม.11 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 095-8814304
40 ร้านศรีสยาม ม่วงสามสิบ 17 ม.7 ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 083-3763985
41 ร้านวังมนการเกษตร ม่วงสามสิบ 99 ม.12 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 080-4800699
42 ร้านเขื่องในอาหารสัตว์ เขื่องใน 163 ม.6 ตลาดสดเขื่องใน ต.เขื่องใน 34150 093-0853564
43 ร้านพูนสวัสดิ์ เขื่องใน 39 ม.1 ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 080-4805929
44 ร้านส.เจริญพืชผล เขื่องใน 311 ม.4 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 088-7118077
45 ร้านนิยมพาณิชย์ ดอนมดแดง หน้าอำเภอ 93 ม.13 ต.เหล่าแดง ง จ.อุบลราชธานี 34000 086-8729445
46 บจก.ไพศาลเกษตรเคมีภัณฑ์ ตรงข้าม Big c เมือง 746 ถ.ชยางกรู 32 ต.ในเมือง จ.อุบลราชธานี 34000 081-7852075,081-8671995
47 ร้านพูลทรัพย์ เมือง 140 ม9 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 083-1269511
48 ร้านบุญเหล็งพาณิชย์ เมือง 123 ม.3 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 095-9373862
49 ร้านแม่ลำใยสะดวกซื้อ เมือง 128 ม.4 ต.ปาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 099-1676042
50 ร้านเกษตรเกษม เมือง 11 ม.5 ต.ห้วยเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 43000 085-3128432
51 ร้านส.สำโรงรุ่งเรือง สำโรง 89 ม.3 ถ.วารินทร์-กันทรวิชัย ต.โนนกลาง 34360 081-3903293
52 ร้านโชคไพรศาลการค้า ซับร้านส.สำโรง สำโรง 95 ม.12 ต.สำโรง อ.สำโรง 34360 094-5300754
53 ร้านอุไรรัตน์พาณิชย์ สำโรง 14 ม.12 ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 063-3519654
54 ร้านตำราพาณิช เขมราฐ 53 ม.17 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170 085-0979989
55 หจก.ยินดีเกษตรพันธุ์ เขมราฐ 23 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ 34170 081-9553668
56 ร้านบุญจิราการค้า เขมราฐ 101 ม.11 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170 088-1037119
57 ร้านรุ่งโรจน์การเกษตร เขมราฐ 234/3 ม.6 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 081-0748093
58 นายประภาส อุ่นเจริญ เขมราฐ 97 ม.3 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 087-6797838
59 ร้านสมชายการเกษตร เขมราฐ 399 ม.1 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 089-4096043
60 ร้านสันติพงษ์วัสดุก่อสร้าง โขงเจียม 299 หมู่2 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 094-3658190
61 ร้านแสงศิริ วารินชำราบ 447/1 ต.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 081-6113163 เต็มคันเทานั้น
62 ร้านอดุลย์การเกษตร วารินชำราบ 67 ม.3 ต.บุ่งหวาย อ.วาริน จ.อุบลราชธานี
63 ร้านทรัพย์อนันต์ วารินชำราบ 21/3-4 ม.12 ต.ห้วยขะยง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 089-9756005
64 ร้านอุบลกิเจริญวัสดุ วารินชำราบ 69 ม.3 ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 087-9537715
65 หจก.อุบลชัยศิริการเกษตร วารินชำราบ 239 ม.6 ต.แสนสุข อ.วารินชำราย จ.อุบลราชธานี 34190 045-251256,097-2896593
66 ร้านชญานินพานิชย์ วารินชำราบ 99 ม.13 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 084-7612194
67 ร้านอุ่นเรือนการเกษตร สว่างวีระวงษ์ 116 ม.1 ต.แก่งโดม จ.อุบลราชธานี 34190 089-6281256,045-852260
68 ร้านนิตยาพาณิชย์ นาเยีย 186 ม.1 ถ.เพชรพัฒนา ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 088-1298537
69 สหกรณ์การเกษตรนาเยีย นาเยีย 60 ม.4 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 083-7273025
70 ร้านศรีนวลพานิชย์ นาเยีย 275 ม.11 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 088-0768919
71 ร้าน ส.บัวเรียนการเกษตร เขื่องใน 98 ม.11 ต.หนองเหล่า จ.อุบลราชธานี 062-5309650
72 ร้านชัยเจริญ เหล่าเสือโก้ก 115 ม.2 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก 43000 082-3754225/045-304010
73 บจก.เกษตรยั่งยืนฟาร์ม เลขที่ 161 ม.15 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260 066-1109562
74 บจก.เกษตรยั่งยืนฟาร์ม เลขที่ 341 ม.15 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 063-5257603

1 ร้านซับ ร้าน ประดิษฐ์เคมีการเกษตร หางดง เชียงใหม่ 140/3 ม.3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 095-2872791
2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ บุรินทร์การเกษตร หางดง เชียงใหม่ 40/5 ม.2 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 081-9502720
3 ร้านพัฒนาการเกษตร หางดง เชียงใหม่ 170 ม.8 ต.นองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 089-6311979
4 ร้านณรงศักดิ์การเกษตร ฮอด เชียงใหม่ 185 ม.3 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 086-1806517
5 ร้านชูชาติการเกษตร ฮอด เชียงใหม่ 149 ม.9 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 099-3768222
6 ร้านอยู่เฮง ฝาง เชียงใหม่ 282/1 ม.7 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 089-4335196,081-1111373
7 ร้านฝางคลังเกษตร ฝาง เชียงใหม่ 80/2 ม.8 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 053-452429
8 ร้านซับร้านสังวาล ฝาง เชียงใหม่ 17/2 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 061-3532236
9 ร้านคลังเกษตรแม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 148 ม.8 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 086-7579864
10 ร้านซับร้านฝางคลังเกษตร สาขา แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ 233/2 ม.5 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 086-4301549
11 ร้านซับ ร้านลุงดิษฐ์การเกษตร ฝาง เชียงใหม่ 118 ม.8 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.ชียงใหม่ 086-9198094
12 ร้าน ศ.สุธีรตา แม่ริม เชียงใหม่ 348 ม.1 ต.แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 089-6354202
13 ร้านซับร้านนิรันด์ แม่ริม เชียงใหม่ 164 ม.2 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 097-1982566
14 ร้านซับร้านทองอิเล็กทรอนิก แม่ริม เชียงใหม่ 95 ม.5 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 097-1982566
15 ร้านซับร้านไอซ์เคมีเกษตร แม่ริม เชียงใหม่ 18/4 ม.3 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 087-7288810
16 ร้านประดู่การเกษตร พร้าว เชียงใหม่ 329 ม.2 ต.แม่ปั่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 086-1883163
17 ร้านนรินทร พูนทรัพย์ พร้าว เชียงใหม่ 9 ม.6 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 084-3649992
18 ร้านสี่แยกพาณิชย์ พร้าว เชียงใหม่ 263/4 ม.1 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 087-1796918
19 ร้านยงยุทธาณิชย์ พร้าว เชียงใหม่ 202 ม.2 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 080-4996869
20 ร้านฉวีวรรณพาณิชย์ พร้าว เชียงใหม่ 153 ม.6 ต.โหล่งขอก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 053-348157
21 ร้านซับร้านอิงฟ้าพาณิชย์ พร้าว เชียงใหม่ 111 ม.3 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 081-3878687
22 ร้านซับ ร้านชาญชัยเกษตรพืชผล พร้าว เชียงใหม่ 293 ม.1 ต.แม่ปั๋ว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 093-1565068
23 ร้านซับร้านมายทองวัสดุภัณฑ์และการเกษตร พร้าว เชียงใหม่ 37 ม.6 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 086-1804943
24 ร้านซับ ร้านคำภีร์ เคมีเกษตร พร้าว เชียงใหม่ 46/2 ม.4 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 091-8626149
25 ร้านซับ ร้าน้นพืชจำกัด พร้าว เชียงใหม่ 127 ม.5 ต.แม่เวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 089-8353170
26 ร้านซับร้าน ประดิษฐ์พาณิชย์ พร้าว เชียงใหม่ 241 ม.6 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 090-3273535,090-3273535
27 ร้านซับร้านโชคถาวร พร้าว เชียงใหม่ 217 ม.8 ต.แม่ปั่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 083-1541079
28 ร้านซับเพื่อนเกษตร พร้าว เชียงใหม่ 129 ม.1 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 081-3864878
29 ร้านซับร้านอะตอมพาณิชย์ พร้าว เชียงใหม่ 260 ม.6 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 097-0710927
30 ร้านจรรยาเกษตรภัณฑ์ เชียงดาว เชียงใหม่ 72/1 ม.2 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 093-0462062
31 ร้านตี๋เฮงการเกษตร เชียงดาว เชียงใหม่ 185 ม.8 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 087-4151914
32 ร้านซับ ร้านรุ่งทรัพย์การเกษตร เชียงดาว เชียงใหม่ 275 ม.10 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 085-7154974,099-8795957
33 ร้านซับ ร้านคนเมืองการเกษตร เชียงดาว เชียงใหม่ 376 ม.4 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 089-3851164
34 ร้านรักเกษตร เชียงดาว เชียงใหม่ 394 ม.8 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 093-6455465
35 ร้านประสิทธิ์การเกษตร จอมทอง เชียงใหม่ 28 ม.14 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 081-2575076,081-6716524
36 ร้านชูชาติ มิตรเกษตร จอมทอง เชียงใหม่ 201 ม.7 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 081-0233765
37 ร้านเจริญกิจการค้า จอมทอง เชียงใหม่ 6 ม.10 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 089-6323440
38 ร้านธีรกิจเกษตร จอมทอง เชียงใหม่ 71 ม.11 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.ชียงใหม่ 090-1513404
39 ร้านซับร้านเจริญกิจเคมีเกษตร จอมทอง เชียงใหม่ 18 ม.5 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.ชียงใหม่ 089-6323446
40 ร้านทรัพย์ ร้านสุธรรมการเกษตรโรงวัว จอมทอง เชียงใหม่ 71 ม.5 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 081-0233765
41 ร้านซับ ร้านศิกุลพาณิชย์ จอมทอง เชียงใหม่ 44 ม.20 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.ชียงใหม่ 086-1858125
42 ร้านซับร้านตายายการเกษตร จอมทอง เชียงใหม่ 2/1 ม.5 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 081-0309515
43 ร้านศิริการเกษตร แม่วาง เชียงใหม่ 26 ม.2 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 083-4747009
44 ร้านทรัพย์เจริญเคมีการเกษตร แม่วาง เชียงใหม่ 129-20-21 ม.4 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 064-9598563
45 ร้านซับ ร้านพรพรรณค้าวัสดุ แม่วาง เชียงใหม่ 117/1 ม.2 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 098-7583390,080-1358376
46 ร้านซับร้านก่อกานต์ค้าเจริญ แม่วาง เชียงใหม่ 375/1 ม.9 ต.ทุ่งบี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 097-9928403
47 ร้านสันกำแพงปศุสัตว์การเกษตร สันกำแพง เชียงใหม่ 8/6 ม.7 ถ.ราษฏร์บำรุง ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 053-332228
48 ร้านรุ่งทิวาพาณิชย์ สันกำแพง เชียงใหม่ 123 ม.3 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพงเชียงใหม่ 089-6365758
49 ร้านซับร้านใจงามการเกษตร สันกำแพง เชียงใหม่ 188/6 ม.7 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 084-3787415
50 ร้านประสิทธิ์การเกษตร สะเมิง เชียงใหม่ 125/7 ม.5 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 081-9512139
51 ร้านซับ ร้านรุ่งฤทธิ์ สารยาสะ สะเมิง เชียงใหม่ 7/1 ม.10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 085-7060766
52 ร้านขวัญใจชาวเกษตร ไชยปราการ เชียงใหม่ 539 ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 089-7924655
53 ร้านอินทารามการเกษตร ไชยปราการ เชียงใหม่ 133 ม.4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชรปราการ จ.เชียงใหม่ 081-7845488
54 ร้านดอยเต่าเคมีภัณฑ์ ดอยเต่า เชียงใหม่ 253 ม.4 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 081-9600619
55 ร้าน ส.เกษตร 2 ดอยเต่า เชียงใหม่ 448 ม.3 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 081-0287085
56 ร้านประชารัฐบ้านดงมะนะ ดอยเต่า เชียงใหม่ ม.6 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 0613499503
57 ร้านบ้านไร่การเกษตร ดอยเต่า เชียงใหม่ 65/1 ม.2 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 081-0318212,085-6273554
58 ร้าน ออโต้การเกษตร ดอยเต่า เชียงใหม่ 4 ม.8 ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 082-2815012
59 ร้านซับร้าน ส.การเกษตร ดอยเต่า เชียงใหม่ 23 ม.2 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 086-1862873
60 ร้านรักเกษตร ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 196/3 ม.5 ต.ลวงเหลือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 086-3090639
61 ร้านฮาเลลูยาการค้า อมก๋อย เชียงใหม่ 99/3 ม.1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 084-3780902
62 ร้านสตางภาณิชย์ อมก๋อย เชียงใหม่ 189 ม.1 ต.ฝางเปียง อ.อมก๋อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 082-4650394
63 ร้านโอการเกษตร อมก๋อย เชียงใหม่ 171 ม.4 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 085-0312374
64 ร้านซับ ร้านอมก๋อยการเกษตร อมก๋อย เชียงใหม่ 385/1 ม.1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 080-1263024
65 ร้านเพชรเมืองแจ่ม การเกษตร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 174 ม.15 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 087-1662383
66 ร้านสุวรรณาการเกษตร สาขา1 แม่แตง เชียงใหม่ 72 ม.1 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 081-6037483
67 ร้านซับร้านเกษตรยั่งยืน แม่แตง เชียงใหม่ 159 ม.5 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 087-1824421
68 ร้านทันใจพาณิชย์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 147 ม.4 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 086-1985406
69 ร้านเกษตรสมบรูณ์ พาณิชย์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 79 ม.9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 087-1778817
70 ร้านซับ ร้านแม่มาลัยคลังเกษตร แม่แตง เชียงใหม่ 279 ม.3 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 081-0810703
71 ร้านซับ ร้านทวีการเกษตร แม่แตง เชียงใหม่ 82/2 ม.9 ต.อินทขิล แม่แตง จ.เชียงใหม่ 062-0980089,088-1396772
72 ร้านธนวัฒน์พานิช เวียงแหง เชียงใหม่ 20 ม.3 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 091-0787021,081-0253977
73 ร้านศรีจันทร์การเกษตร เวียงแหง เชียงใหม่ 321 ม.3 ต.แสนไท อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 087-1856634
74 ร้าน ก.กิจรุ่งเรือง เวียงแหง เชียงใหม่ 38/1 ม.2 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 093-2404998
75 ร้านซับร้านนิชนันท์การเกษตร เวียงแหง เชียงใหม่ 304 ม.3 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 085-7135290
76 ร้านนิชนันท์ พาณิชย์ เวียงแหง เชียงใหม่ 400 ม.2 ถ.เปียงหลวง-แม่จา ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 053-476166
77 ร้านวรพงษ์พาณิชย์ เวียงแหง เชียงใหม่ 84 ม.2 ต.แสนไห อ.เวียงเหง จ.เชียงใหม่ 086-1889535
78 ร้าน ภ.เคมีเกษตร เวียงแหง เชียงใหม่ 127 ม.3 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 093-1519696
79 บริษัท 9 ไม้งาม จำกัด แม่อาย เชียงใหม่ 168 ม.10 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 081-8819727
80 ร้านนุ้ยการเกษตร แม่อาย เชียงใหม่ 394 ม.5 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 088-4075957
81 ร้านยอดสุวรรณ์การเกษตร แม่อาย เชียงใหม่ 118 ม.5 ต.เม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 095-4871154
82 ร้าน อ.อดิเทพพาณิชย์ เวียงแหง เชียงใหม่ 14 ม.3 ต.เวียงแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 061-2453149
83 ร้านซับ ร้านเชญฐ์สุดาโชคพันธ์เกษตร แม่อาย เชียงใหม่ 3 ม.3 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 086-1154353
84 ร้านซับ ร้านมะลิการเกษตร แม่อาย เชียงใหม่ 17 ม.6 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 085-6524404
85 ร้านซับ ร้านโชคชัยการเกษตร แม่อาย เชียงใหม่ 68 ม.1 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 080-6769440
86 ร้านซับร้านทัณทิกาพาริชย์ แม่อาย เชียงใหม่ 247 ม.3 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 081-0299071
87 บริษัท เกษตรผลดี เมือง เชียงใหม่ 122/12ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 053-1063937,096-7425708
88 ร้านจีรวรรณการเกษตร ดอยหล่อ เชียงใหม่ 24 ม.2 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 084-6178366
89 ร้านศรีธนพรพาณิชย์ สันป่าตอง เชียงใหม่ 64 ม.1 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 085-8690307,083-8667003
90 ร้านซับร้านนครกิตการเกษตร สันป่าตอง เชียงใหม่ 157 ม.1 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จเชียงใหม่ 081-9610709
91 ร้านซับ ร้าน 168 มิตรเกษตร สันทราย เชียงใหม่ 302/1 ม.14 ถ.ชียงใหม่-พร้าว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 081-9521206
92 ร้าน ศ.จงเจริญ สันป่าตอง เชียงใหม่ 139 ม.9 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 083-3249603
93 บจก.ปุ๋ยแสนดี สาขาดอยหล่อ เลขที่ 44/4 ม.1 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 46120 063-5352053
94 บจก.ปุ๋ยแสนดี สาขาเชียงดาว เลขที่ 448 ม.1 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 46120 065-4720611
95 บจก.ปุ๋ยแสนดี สาขาฝาง เลขที่ 126 ม.10 ต.แม่อาย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 46120 065-4720611
96 บจก.ปุ๋ยแสนดี สาขาแม่แตง เลขที่ 21/2 ม.3 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 46120 065-4720611

1 ร้านเฮงพาณิชย์ เทิง เชียงราย 175 ม.5 ต.ศรีดอยไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 081-9619098
2 ร้านเมืองเทิงการเกษตร เทิง เชียงราย 2/1 ม.10 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 089-5883881
3 ร้านซับร้านโชครุ่งเรือง เทิง เชียงราย 2 ม.23 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย 082-0379444
4 ร้านซัยร้านหนองข่วงการเกษตร เทิง เชียงราย 121/2 ม.7 ต.มั่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 093-3071249
5 หจก.วิรุณยิ่งเจริญ(ตุ้ยการเกษตร) แม่จัน เชียงราย 251 ม.2 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 081-8564336
6 ร้านเพิ่มพาณิชย์ แม่จัน เชียงราย 17/34 ม.3 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 085-8390923
7 ร้านพญาฟาร์ม พญาเม็งราย เชียงราย 264 ม.10 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 081-1719769
8 ร้านไชยบุญทันการเกษตร พญาเม็งราย เชียงราย 118 ม.3 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 085-7185770
9 ร้านซับ สหกรณ์บ้านหนองเสา พญาเม็งราย เชียงราย 68 ม.6 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 086-9211349
10 ร้านซับร้านมาลีการเกษตร พญาเม็งราย เชียงราย 66/16 ต.ไม้ยา อ.พยาเม็งราย จ.เชียงราย 083-3183661
11 ร้านซับ ร้านประสิทธิ์การค้า พญาเม็งราย เชียงราย 193 ม.12 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 089-5268325
12 ร้านรวงทองเกษตร เชียงแสน เชียงราย 243/2 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 082-5855894,095-7870874
13 ร้านซับ หจก.เอ พี เกษตรภัณฑ์ เชียงแสน เชียงราย 260 ม.10 ต.ศรีดอนมุล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 061-3567333,083-4216201
14 ร้านศรีบ้านกู่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 222 ม.6 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 081-9818081
15 ร้านธวัชชัยการเกษตร เวียงป่าเป้า เชียงราย 68 ม.6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 089-5607684
16 ร้านซับร้านสมบัติการเกษตร เวียงป่าเป้า เชียงราย 71 ม.3 จ.แม่เจย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 081-7160778
17 ร้านซับจำเริญการเกษตร เวียงป่าเป้า เชียงราย 328 ม.5 ต.แม่เจย์ดีใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 089-5590339
18 ร้านเครือกิจเกษตร ป่าแดด เชียงราย 177/4 ม.1 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 081-8843997
19 ร้านกล้าเจริญทรัพย์การเกษตร ป่าแดด เชียงราย 8 ม.8 ต.ศรีโพธิ์งาม อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 088-4254091
20 ร้านซับร้านโชติการเกษตร(เคยเป็นร้านซับ) ป่าแดด เชียงราย 15 ม.12 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 083-8386581
21 ร้านจงเจริญกิจเกษตร แม่สาย เชียงราย 123 ม.4 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 083-7629106
22 ร้านซับ ร้านแม่สายเมล็ดพันธุ์ แม่สาย เชียงราย 95/6 ม.2 ต.ศรีเมื้องชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 086-1196464
23 ร้านซับร้านสหกรณ์การเกษตรแม่สาย แม่สาย เชียงราย 616 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 081-5311187
24 ร้านวาวีการเกษตร แม่สรวย เชียงราย 163/10 ม.12 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 083-5651001
25 ร้านยิ่งเจริญ แม่สรวย เชียงราย 4 ม.4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 089-5595888
26 ร้านซับร้านทุ่งต้อมมิตรเกษตร แม่สรวย เชียงราย 117 ม.1 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 081-7962153
27 ร้านแม่โจ้การเกษตร เวียงแก่น เชียงราย 195/3-4 ม.1 ต.หง่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 083-0603399
28 ร้านรักษ์บ้านด้าย เวียงชัย เชียงราย 7 ม.10 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 053-769020
29 ร้านชัยวัฒน์ ออยล์ เวียงชียงรุ้ง เชียงราย 122 ม.4 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 080-5057702
30 ร้าน เอ ที เอ็ม ช็อป ดอยหลวง เชียงราย 51 ม.2 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 087-1875819
31 ร้านพลพาณิชย์ พาน เชียงราย 233/1 ม.7 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 053-722282,082-7605830
32 ร้านซับร้านป่าข่าพาณิชย์ พาน เชียงราย 119 ม.4 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 084-4834522
33 ร้านซับร้านหนุนพาณิชย์ พาน เชียงราย 207 ม.1 ต.เจริยเมือง อ.พาน จ.เชียงราย 081-0202477
34 ร้านซับร้านประพลการเกษตร พาน เชียฃราย 144 ม.3 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียฃราย 081-3867237
35 ร้านราตรีการค้า ขุนตาล เชียงราย 160 ม.12 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 085-5491938,084-4062869
36 ร้านชวลิตพาณิชย์ เชียงของ เชียงราย 1/1 ม.10 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 081-9801808
37 ร้าน 321 เคมีภัณฑ์ เชียงของ เชียงราย 321 ม.3 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 089-8538097
38 ร้านซับ บาส ธ.การเกษตร เชียงของ เชียงราย 83/2 ม.18 ต.ศรีดอนชัย อเชียงของ จ.เชียงราย 098-7721391
39 ร้านซับ ร้านเจ๊บาง มินิมาร์ท เชียงของ เชียงราย 128 ม.9 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 987708682
40 ร้านซับร้านสองพี่น้องการเกษตร เชียงของ เชียงราย 77 ม.4 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 085-7086642
41 ร้านเจ้วันการเกษตร แม่ลาว เชียงราย 105 ม.1 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 053-160524,098-8232692
42 ร้านทรัพย์ ร้านเอเจการเกษตร แม่ลาว เชียงราย 139 ม.2 ต.ดงมะตะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 086-1815776
43 ร้านซับร้านแม่ยาวการเกษตร เมือง เชียงราย 219 ม.8 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 081-9807898
44 ร้านเพชรพลอยการเกษตร เมือง เชียงราย 103 ม.16 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 092-1808468
45 บจก.ปุ๋ยแสนดี สาขาแม่จัน เลขที่ 247 ม. ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 46120 065-4720600
46 บจก.ปุ๋ยแสนดี สาขาแม่สรวย เลขที่ 496 ม.4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 46120 065-4720619

1 ร้านเพาะรักการเกษตร ลี้ ลำพูน 89 ม.12 ต.แม่ตือ อ.ลี้ จ.ลำพูน 083-2548066
2 ร้านซับ รวย รวย การเกษตร ลี้ ลำพูน 129 ม.9 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน 099-4659350
3 ร้านซับ ร้านพงศ์ธุรกิจ ลี้ ลำพูน 162 ม.21 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 088-4023601
4 ร้านซับ ร้านยินดีการเกษตร ลี้ ลำพูน 454 ม. 3 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน 097-9203959
5 ร้านซับร้านนิรันดร์ ลี้ ลำพุน 414/1 ม.9 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 080-8577990
6 ร้านซับ หจก.สุริยันเคมีเกษตร ลี้ ลำพูน 139/1 ม.9 ต.แม่ตือ อ.ลี้ จ.ลำพุน 087-1873209
7 ร้านซับร้านศูนย์ลำไยลี้ ลี้ ลำพูน 63 ม.12 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพุน 083-3208865
8 ร้านซับร้านนามนต้นโชคการเกษตร ลี้ ลำพุน 102 ม.16 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 095-4535805
9 ร้านซับร้านสิริพรรณ ลี้ ลำพูน 92/1 ม.10 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 081-960119
10 ร้านซับร้านแบงค์การเกษตร ลี้ ลำพูน 149/1 ม.15 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 080-4933439
11 ร้านซับร้านเพาะรักากรเกษตรสาขา3 ลี้ ลำพูน 181 ม.14 ต.วังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน 087-1778403
12 ร้านปทุมทิพย์ เวียงหลองล่อง ลำพูน 154 ม.5 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 089-4324536
13 ร้านซับ ร้านเก้าเกษตร เวียงหนงล่อง ลำพูน 9/1 ม. 1 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 098-9260728
14 ร้านซับ ร้านชัยพรการเกษตร89 เวียงหนองล่อง ลำพูน 306 ม.8 ต.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 083-5688009
15 ร้านซับร้านท่าช้างการเกษตร เวียงหนองล่อง ลำพูน 319 ม.6 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 089-7588133
16 ร้านประดิษฐ์การเกษตร เมือง ลำพูน 341 ม.5 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 098-8101041
17 ร้านมีสัตย์พาณิชย์ เมือง ลำพูน 171 ม.10 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 084-0036435
18 ร้านซับร้านการันตีการเกษตร เมือง ลำพูน 141 ม.8 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 090-3271622
19 ร้านซับร้านพูลศักดิ์การเกษตร เมือง ลำพูน 75/2 ม.4 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 081-5959904
20 ร้านซับ หจก สมศักดิ์ศักดิ์พาณิชย์888 เมือง ลพำพูน 124 ม.10 ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน 080-0332288
21 ร้านนามเทพการเกษตร บ้านโฮ่ง ลำพูน 96 ม.14 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 085-6256396
22 ร้านซับ ร้านสว่าง บ้านโฮ่ง ลำพูน 34 ม.9 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 085-7118651
23 ร้านซับร้านรุ่งศรีอรุณ บ้านโฮ่ง ลำพูน 55 ม.11 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 081-0239763
24 ร้านซับร้านดอนการเกษตร บ้านโฮ่ง ลำพูน 147 ม.6 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 081-1791086
25 ร้านซับร้านช.ช้าง เคมีเกษตร บ้านโฮ่ง ลำพุน 463 ม.1 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 096-4646599
26 ร้านซับร้านดงมะปินหวาน บ้านโฮ่ง ลำพูน 46 ม.8 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 093-2714259
27 ร้านซับร้านหนานจูนคลังเกษตร บ้านโฮ่ง ลำพูน 165 ม.3 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 091-8511320
28 ร้านซับแม่มามาลีการเกษตร บ้านโฮ่ง ลำพูน 55/10 ม.14 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 088-2685546
29 ร้านซับร้านเทคโนโลยีเกษตรเซ็นเตอร์3 บ้านโฮ่ง ลำพูน 220 ม.6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 081-8846620
30 ร้านแม่ทามิตรเกษตร แม่ทา ลำพูน 304/3-5 ม.6 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 090-7503408
31 ร้านซับ ร้านม่ทามิตรเกษตร แม่ทา ลำพูน 263 ม.2 ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน 096-7814532
32 ร้านซับ ร้านนายอินทร์ แม่ทา ลำพูน 161 ม. 14 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 090-7503408,087-6582110
33 ร้านซับร้านพิมพ์ทอง แม่ทา ลำพูน 76/2 ม.6 ต.ทาสบเสา อ.แม่ทา จ.ลำพูน 099-3846999
34 ร้านวีย์กสิกิจ ป่าซาง ลำพูน 293 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 081-9520631
35 หจก.ชัยวัฒน์การค้า ป่าซาง ลำพุน 88 ม.9 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 089-9508192
36 ร้านซับร้านชัยวัฒน์ดการค้า88 สาขา2 ป่าซาง ลำพูน 125 ม.6 ต. ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 089-508192
37 ร้านซับร้านห้วยอ้อการค้า ป่าซาง ลำพูน 81 ม.2 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 087-1820455
38 ร้านซับร้านพรรณวิชาการเกษตร ป่าซาง ลำพูน 33/3 ม.5 ต.น้ำดิบ อ.ป่าวาง จ.ลำพูน 089-2632321
39 ร้านซับร้านสมศักดิ์การเกษตร ป่าซาง ลำพูน 33/3 ม.4 ถ.สบทา-ท่าลี่ อ.ปากบ่อง จ.ลำพูน 053-557489
40 ร้านซับ ร้าน ต.การเกษตร ป่าซาง ลำพูน 104/1 ม.14 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 086-1798706
41 ร้านซับร้านโสภณการเกษตร ป่าซาง ลำพูน 270 ม.3 ต.บ้านเรือน อ.ป่าวาง จ.ลำพูน 080-6778536
42 ร้านซับร้านชลรุ่งเรืองเกษตร ป่าซาง ลำพูน 275 ม.4 ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 097-9983669
43 ร้านซับร้ะนถนอมการเกษตร ป่าซาง ลำพูน 112 ม.3 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 089-5529858
44 ร้านซับ ร้านเพาะรักการเกษตร2 ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 213 ม.3 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 089-6973495
45 ร้านซับร้านรัตนาภรณ์ บ้านธิ ลำพูน 114 ม.2 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 086-6738303
46 ร้านซับ ร้านโชครวิวรรณการเกษตร บ้านธิ ลำพูน 93 ม.20 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 061-6514458
47 ร้านซับ ร้านบ้านธิการเกษตร บ้านธิ ลำพูน 27 ม.6 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 081-0308103
48 ร้านซับร้านถนอมโชคชัยการเกษตร บ้านธิ ลำพูน 142/1 ม12 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพุน 095-9240909
49 บจก.ปุ๋ยแสนดี สาขาบ้านโฮ่ง เลขที่ 309/4 ม.7 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 46120 065-4720609

1 ร้าน จ.ก้าวหน้าเกษตรภัณฑ์ เถิน ลำปาง 48 ม.13 ต.ร้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 085-7552287
2 ร้านชุมพลบริการ เถิน ลำปาง 143 ม.10 ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง 089-8529818
3 ร้านบ้านสวนการเกษตร ห้างฉัตร ลำปาง 109 ม.4 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 098-7461635
4 ร้านอัมพรรุ่งเจริญทรัพย์ ห้งฉัตร ลำปาง 360 ม.6 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร .ลำปาง 094-8795495
5 ร้านเกษตร31 พาณิชย์ เกาะคา ลำปาง 21 ม.2 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 092-2524356
6 ร้านสุพินพาณิชย์ เกาะคา ลำปาง 108 ม.4 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 094-6235533
7 ร้านเกษตรรุ่งเรืองแจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 96/1 ม.1 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 085-7124707
8 ร้านแม่เสงี่ยม แจ้ห่ม ลำปาง 170 ม.5 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 089-8350212
9 ร้านซับ ร้านเกษตรพาณิชย์ แจ้ห่ม ลำปาง 262 ม.6 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 089-5533373
10 ร้านซับร้านจันทร์จิรารา แจ้ห่ม ลำปาง 50 ม.9 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 085-7127708
11 ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ เสริมงาม ลำปาง 224/1 ม.6 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 099-4972141
12 ร้านเกษตรสร้างชีวิต เสริมงาม ลำปาง 321 ม.8 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 061-6965464
13 ร้านซับร้านมาลี ขัดผาบ เสริมงาม ลำปาง 79 ม.5 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 098-6120279
14 ร้านซับร้านปาริชาต เสริมงาม ลำปาง 129 ม.5 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 084-3674369
15 ร้านซับร้านน้องคิม เสริมงาม ลำปาง 12 ม.4 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 082-7653404
16 ร้านซับร้านค้าชุมชนบ้านสันป่ง เสริมงาม ลำปาง 166/1 ม.3 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 080-8471203
17 ร้านซับ ร้าน ก.การค้า เสริมงาม ลำปาง 280 ม.7 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 080-1228161,085-5999198
18 ร้านซับร้านลุงทองการเกษตร เมืองปาน ลำปาง 19 ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 088-2635271
19 ร้านนิพนธ์การเกษตร งาว ลำปาง 156/1 ม.3 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง 084-8670284
20 ร้านาโซการเกษตร งาว ลำปาง 81 ม.4 ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง 093-1933577
21 ร้านยุพินการเกษตร เมือง ลำปาง 531 ม.3 ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง 089-8352333
22 ร้าน สสุวรรณอัตถ์ เมือง ลำปาง 289ม.16 อ.เมือง จ.ลำปาง 086-1010788
23 ร้านแม่แก้วการเกษตร แม่ทะ ลำปาง 75/2 ม.1 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 089-9994411
24 ร้านพัฒชาพาริชย์ แม่ทะ ลำปาง 134 ม.5 ต.น้ำโจ้ อ.เม่ทะ จ.ลำปาง 084-4065982
25 ร้านชัยพาณิชย์บริการ สบปราบ ลำปาง 4/1 ม.8 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 063-1148996
26 ร้านเอ็มพี พืชผล แม่พริก ลำปาง 136 ม.2 ต.เม่พริก อ.เม่พริก จ.ลำปาง 080-5012243
27 ร้านดวงดีการค้า เมือง ลำปาง 76/1 ม.9 ต.บุญนาคพัมนา อ.เมือง จ.ลำปาง 090-3240470,098-007506
28 ร้านซับ ร้านสุทินไหวพินิจ แจ้หม่ ลำปาง 282 ม.1 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 081-9510486

1 หจก.โชคชัยการเกษตร ร้องกวาง แพร่ 169 ม.5 ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 081-0265051
2 ร้านเกษตรไพศาล ร้องกวาง แพร่ 58/1 ม.5 ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 081-0265051
3 ร้านเพื่อการเกษตร วังชิ้น แพร่ 113 ม.10 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 083-3252600
4 ร้านเกษตรฅนเมืองเจริญทรัพย์ วังชิ้น แพร่ 129ม.3ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ 081-2894295
5 ร้านซับร้านเบิ้มการเกษตร วังชิ้น แพร่ 243 ม.4 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 085-7114699
6 ร้านซับร้านม่อนเสาหินเจริญพาณิชย์ วังชิ้น แพร่ 20 ม.10 ต. นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 087-0859661
7 ร้านโชคชัยการเกษตรสอง สอง แพร่ 181 ม.2 ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่ 081-7647897
8 ร้านซับ ร้านรุ่งทิวา สอง แพร่ 60 ม.12 ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ 082-2279845
9 ร้านเวียงสองการเกษตร สอง แพร่ 54 ม.6 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 081-8843226
10 ร้านซับร้าน กมลวรรณการเกษตร สอง แพร่ 77 ม.9 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ 084-8205615
11 ร้านซับร้าน สนองเกษตรภัณฑ์ สอง แพร่ 199 ม.12 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 084-4837536
12 ร้านลองเกษตร ลอง แพร่ 219 ม.6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 081-9517869
13 ร้านซับร้านชินณวัฒน์พาณิชย์ ลอง แพร่ 159 ม.11 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่
14 ร้านสายชลการเกษตร สูงเม่น แพร่ 169 ม.5 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 095-6965060
15 ร้านจิระปาน เมือง แพร่ 65 ม.14 ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่ 087-9374330
16 ร้านปัญญาการเกษตร เมือง แพร่ 44/55 ถ.ราษฏร์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 054-524-474
17 ร้านพัฒน์พงศ์ เมือง แพร่ 214 ม.7 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 085-2515425
18 ร้านซับร้านรักษ์ชาติการเกษตร เมือง แพร่ 117 ม.1 ต.วังธง อ.เมือง จ.แพร่ 081-0229441
19 ร้านซับสมถวิลพาณิชย์ หนองม่วงไข่ แพร่ 135 ม.4 ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 089-8387482

1 ร้านมิตรเกษตร ท่าวังผา น่าน 82/6 ม.2 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 080-1282013
2 ร้านซับ ร้านแจ๋วเคมีกิจเกษตร ท่าวังผา น่าน 65 ม.2 ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 087-1722081
3 ร้านซับร้านพี่เดิ้ลน้องดิสการค้า ท่าวังผา น่าน 32 ม.10 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 081-0222073
4 ร้าน ก.เกษตรการค้า แม่จริม น่าน 62 ม.2 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 085-0401744
5 หจก.เกษตรเฟื่องฟู เวียงสา น่าน 163 ม.10 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 087-8199979,086-1047573
6 ร้านซับ ร้านบ้านขึ่งการเกษตร เวียงสา น่าน 45/1 ม. 3 ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน 094-7103228
7 ร้านซับร้านจำเนียรการค้า เวียงสา น่าน 115 ม.1 ต.ปงสนุก อ.วียงสา จ.น่าน 087-5656281
8 ร้านซับร้านวราภรดาวเทียว เวียงสา น่าน 47 ม.1 ต.น้ำบวบ อ.เวียงสา จ.น่าน 084-3642995
9 ร้านจันทราพืชไร่ ปัว น่าน 266 ม.5 ต.วรนคร อ.ปัว น่าน 081-9609039
10 ร้านซับ ร้านวีระกูลกิจเกษตร ปัว น่าน 165 ม.5 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน 081-2573784
11 ร้านซับร้านศักดิ์สิทธิ์ แซ่เติน ปัว น่าน 124 ม.2 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 089-2899927
12 ร้านซับ ร้านชูชาติมอเตอร์ ปัว น่าน 49 ม.1 ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน 089-8513351
13 ร้านดวงดีเพื่อนเกษตร นาน้อย น่าน 80 ม.1 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน 088-4118677
14 ร้านซับร้าน ศาลาการเกษตร นาน้อย น่าน 176 ม.1 ถ.เจ้าฟ้า ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน 085-6264022
15 ร้านพนิตย์ การช่าง นาหมื่น น่าน 49 ม.8 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 086-9145300
16 ร้าน ช.การเกษตร สันติสุข น่าน 182 ม.4 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน 085-7232303,086-0287318
17 ร้านซับร้านวินการเกษตร สันติสุข น่าน 283 ม.2 ต.คู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 086-1966567
18 ร้านสมพรมงคล เชียงกลาง น่าน 132 ม.2 ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.น่าน 098-7536454
19 ร้านซับร้านพรบุญเกิด เชียงกลาง น่าน 83 ม.10 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 087-1720068
20 ร้านซับร้านน้องน่านการเกษตร เชียงกลาง น่าน 5 ม.5 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 093-2315523
21 ร้านซับร้านนางรัชนีพรหมนิมิตร ทุ่งช้าง น่าน 3 ม.3 ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 081-2892972
22 ร้านมิตรภาพ เมือง น่าน 453/7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.น่าน 081-530872
23 ร้านซับร้านเหรียญทองการเกษตร2 เฉลิมพระเกียรติ น่าน 373/13 ม.1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นั่น 061-2685794
24 บจก.ปุ๋ยแสนดี สาขาเวียงสา เลขที่ 246/8 ม.14 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 46120 063-5352053

1 หจก.ไทแม่สอดการเกษตร แม่สอด ตาก 502/6 ต.แม่ป่ะ อ.แม่สอด จ.ตาก 087-0033008
2 หจก.พรเทพอะโกร วังเจ้า ตาก 610 ม.1 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 081-8869952
3 ร้านสหพันธ์เคมีเกษตร บ้านตาก ตาก 57 ม.5 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 063-1156741
4 ร้านซับร้านบัญชาการเกษตร บ้านตาก ตาก 127 ม.11 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.จาก 081-8873097
5 ร้านซับร้านภูวิศการเษตร วังเจ้า ตาก 20 ม.4 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก 084-8898959
6 ร้านรุ่งโรจน์เคมี 1 แม่ระมาด ตาก 91/6 ม.4 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 055-581145
7 ร้านแม่ระมาดน้อยการเกษตร แม่ระมาด ตาก 10 ม.8 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 063-1156741
8 ร้านซับร้านแชมป์การเกษตร เมือง ตาก 111 ม.7 ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก 093-2688558
9 ร้านซับ ร้านทรัพย์จินดา เมือง ตาก 1/1 ม. 4 ถ.วังประจบ-พรานกระต่าย ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก 089-4606412
10 ร้านซับ ร้านคลินิคเกษตร เมือง ตาก 117/1 ม.5 ต.วังหิน อ.เมือง จ.พิจิตร 084-4853013
11 ร้านซับ ร้านวังโพการค้า สามเงา ตาก 135 ม.1 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 081-7858233
12 ร้านซับ ร้านสมหวังการเกษตร สามเงา ตาก 6/2 ม.9 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 081-6758846
13 ร้าน ร้านโสภา เคยเป็นร้านซับ เมือง ตาก 13 ม.11 ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก 062-2977026

1 ร้านไพยนต์การเกษตร ภูซาง พะเยา 38 ม.6 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา 081-5361882
2 ร้านซับร้านทุ่งกล้วยการเกษตร ภูซาง พะเยา 1 ม.5 ต.ทุ่งกล่วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 086-1877274
3 ร้านทองเกษตรภัณฑ์ จุน พะเยา 277/1 ม.5 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 086-9463452
4 ร้านป้าจิตกิจเกษตร จุน พะเยา 46/1 ม.5 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา 063-7793242,063-7830049
5 ร้านทรัพย์ทวีกิจ จุน พะเยา 239 ม.3 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา 083-3221923
6 ร้านนงคราญ เชียงม่วน พะเยา 365 ม.1 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 085-7165335
7 ร้านสังคมการเกษตร เชียงม่วน พะเยา 205 ม.9 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 081-9518048
8 ร้านอำนวยพาณิชย์ เชียงคำ พะเยา 59 ม.13 ต.หย่วย อ.เชียงคำ จ.พะเยา 081-5311242
9 ร้านทองพูนการค้า เชียงคำ พะเยา 242/1 ม.12 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 085-7149638
10 ร้านซับร้านเงินงามการเกษตร2 เชียงคำ พะเยา 180 ม.6 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 086-1987628
11 หจก.เค พี สาวพาณิชย์ เชียงคำ พะเยา 89 ม.9 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 081-3225579
12 ร้านซับร้านทุ่งเย็นเพื่อนเกษตร เชียงคำ พะเยา 124 ม.14 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา 084-4819065
13 ร้านซับ ร้านทรงศักดิ์ ดอกคำใต้ พะเยา 28 ม.4 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 081-0237680
14 ร้านซับร้านศิริพรการเกษตร ดอกคำใต้ พะเยา 194 ม.8 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 089-9536445
15 ร้านซับร้านสมบรูณ์อะไหล่ยนต์ ดอกคำใต้ พะเยา 219 ม.8 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 062-8574076
16 ร้านปงการเกษตร ปง พะเยา 404 ม.1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 086-4413539
17 ร้านซับ ร้านหฤทัย ปง พะเยา 58 ม.7 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 097-9962792
18 ร้านซับร้าน ไชยภาพพาณิชย์ ปง พะเยา 372 ม.4 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 081-9608763
19 ร้านซับร้านคุณสมเพชร คลล่ำ ปง พะเยา 235 ม.6 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 087-1794074
20 ร้านซับร้านภูพรีมการเกษตร(น้องแพรว) ปง พะเยา 44 ม.8 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 089-0963914
21 ร้านซับร้านภูซางการเกษตร ภูซาง พะเยา 152 ม.9 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 082-8894996
22 ร้านเพื่อนเกษตร ภูกามยาว พะเยา 354 ม.13 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว ต.พะเยา 086-1969436
23 บริษัทรุ่งนิรันดร์เคมีเกษตร เมือง พะเยา 41 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 054-431780,089-7550402
24 บจก.ปุ๋ยแสนดี สาขาดอกคำใต้ เลขที่ 176 ม.5 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 46120 065-4720598

1 ร้านเล็กฟอนิเจอร์ บ้านโคก อุตรดิตถ์ 57/2 ม.3 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 081-8831292,055-486310
2 ร้านถาวรการเกษตร บ้านโคก อุตรดิตถ์ 242 ม.5 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 055-486023,086-0914713
3 ร้านเกษตรอินเตอร์ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 99/14 ม.4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 091-8416365
4 ร้านสามารถ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 80/2 ม.3 ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 065-3219530
5 ร้านเอ การเกษตร พิชัย อุตรดิตถ์ 24 ม.9 ถ.บ้านห้วยคา ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 089-6392772,090-9289772
6 ร้าน ซับ ร้านส.สมบรูณ์ พิชัย อุตรดิตถ์ 8/3 ม.4 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 089-2718258
7 ร้านเกษตรน้ำอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์ 117 ม.4 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 084-5747441
8 ร้านเสน่ห์การเกษตร เมือง อุตรดิตถ์ 71/3 ม.6 ต.แสนตอ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 085-6017957,083-9597857
9 ร้านมารีการเกษตร เมือง อุตรดิตถ์ 78 ม.12 ต.บ้านเด่นด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 081-2846460
10 ร้านชอบการเกษตร ลับแล อุตรดิตถ์ 70/1 ม.8 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 086-2082693
11 ร้านแผ่นดินการเกษตร ลับแล อุตรดิตถ์ 54/1 ม.2 ต.แม่พลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 083-3031779
12 ร้านแสงรวีการเกษตร ลับแล อุตรดิตถ์ 189 ม.6 ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 081-3942550
13 ร้านลุงพัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 68 ม.4 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 092-1666083
14 ร้านต้นปัญญา ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 108/8 ม.2 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 093-5591536
15 ร้านนายปีกองแก้ว ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 134/7 ม.13 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 082-1692109
16 ร้านแว่นวิวรรณ์ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 81/6 ม.2 ต.ทับไทร อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 085-7284306
17 หจก.สหวัฒน์การเกษตร(2555) ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 115 ม.4 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
18 ร้านออมสตังค์การค้า ท่าปลา อุตรดิตถ์ 212 ม.9 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 082-2282086
19 ร้านฟากท่าการเกษตร ฟากท่า อุตรดิตถ์ 68 ม.3 ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 089-2221290
20 บจก.ปุ๋ยแสนดี สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 183/1 ม.4 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 46120 065-4720612

21.บจก.ปุ๋ยแสนดี สาขาท่าปลา เลขที่ 195/1 ม.2 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

1 ร้านสำเภาทองการเกษตรและพันธุ์ไม้ สวรรคโลก สุโขทัย 20/10 ม.4 ต.วังไม้ขอน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 089-9072446,086-9253371
2 ร้านมีสุขเกษตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 121 ม.2 ต. หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 081-4011657
3 ร้านกิตติกรณ์การเกษตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 383 ม.14 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 098-8806904
4 ร้านคลีนิคเกษตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 35/1 ม.2 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 093-4346318
5 ร้านซับร้านธนกรเคมีภัณฑ์ ศรีสัชนาลับ สุโขทัย 165 ม.3 ต.แม่ลำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 091-7271318
6 ร้านทองหล่อ เมือง สุโขทัย 204 ม.9 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 085-4025356
7 ร้านพะเยาว์การเกษตร เมือง สุโขทัย 144/3 ม. 2 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 055-632844
8 ร้านสมนึกการเกษตร เมือง สุโขทัย 104 ม.1 ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย 099-4892445
9 บริษัทชัยพัฒนาเพิ่มพูลไรน์(ชัยศรีพืชผล) ศรีสำโรง สุโขทัย 57/2 ม.5 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 083-4120123
10 ร้านโนการเกษตร ศรีสำโรง สุโขทัย 25/1 ม.6 ต.วังลึก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 084-5745437
11 ร้านสำเภาทองพันธุ์ข้าว ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 20/10 ม.4 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 086-9253371
12 ร้านทุ่งเสลี่ยงเคมีเกษตร ทุ่งเสลี่ยง สุโขทัย 341 ม.1 ต.ทุ่งเสี่ยง อ.ทุ่งเสลี่ยง จ.สุโขทัย 097-1577479
13 ร้านลานหอยพืชผล บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 15/2 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 089-5639485
14 ร้านเศียรเคมีภัณฑ์ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 113/7 ม.9 ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 082-1776254
15 ร้านเชิดชัยรุ่งเรือง กงไกรลาศ สุโขทัย 365/3 ม.6 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 087-4291540
16 ร้าน ปุ๊การเกษตร 152/17 ม.4 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 086-3229665,092-3293337
17 ร้านซับ ร้าน ท.รุ่งเรืองการเกษตร(เคยเป็นร้านทรัพย์) กงไกรลาศ สุโขทัย 84/2 ม.4 ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 088-4299519
18 ร้านซับร้านลำดวนชนะการเกษตร ศรีนคร สุโขทัย 4/5 ม.2 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.อุตรดิตถ์ 082-8819983
19 ร้านซับลุงแห้ง ศรีนคร สุโขทัย 232 ม.4 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 093-1282858
20 ร้านรัตนาภรณ์การเกษตร คีรีมาศ สุโขทัย 167 ม.6 ต.สามพวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 081-5342617
21 ร้าน ร.เที่ยงเจริญการเกษตร คีรีมาศ สุโขทัย 66/2 ม.1 ต.บ้านน้ำพุ อ.กคีรีมาศ จ.สุโขทัย 061-2808079
22 ร้านไอซ์เพื่นเกษตร ศรีนคร สุโขทัย 11/3 ม.1 ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 086-0761548
23 บจก.ปุ๋ยแสนดี สาขาศรีสัชนาลัย เลขที่ 785 ม.2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 46120 065-4720616

1 ร้านเทพโสภาการเกษตร วังทอง พิษณุโลก 140 ม.7 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 083-3312133
2 ร้านเกษตรลุกทุ่ง(พ.พันธุ์ข้าว) วังทอง พิษณุโลก 114/1 ม.5 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 099-3718881
3 ร้านไผ่เซ็นเตอร์ วังทอง พิษณุโลก 335 ม.10 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 093-0011179
4 ร้านบุญชัยการเกษตร วังทอง พิษณุโลก 134/1 ม.1 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 081-6389669
5 ร้านทัศน์ทองโชคเจริญพานิช1 วังทอง พิษณุโลก 308/1 ม.6 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 093-2421273
6 ร้านเกษตรพูลทรัพย์ วังทอง พิษณุโลก 148 ม.15 ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 084-3408150
7 ร้านซับร้านระวีวรรณการเกษตร วังทอง พิษณุโลก 69 ม.6 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 098-2632505,062-9388789
8 ร้านซับ ร้านพิรดาการเกษตร วังทอง พิษณุโลก 111/10 ม.19 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 099-8036843
9 ร้านวับ ร้านพรพรรณการเกษตร วังทอง พิษณุโลก 3/8 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 062-9461944
10 ร้านซับร้าน รัตนาการเกษตร วังทอง พิษณุโลก 7/1 ม.1 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 082-1659354
11 ร้านต้นข้าวดินทองธุรกิจ ชาติตระการ พิษณุโลก 129/1 ม.4 ต.ป่าดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 089-7074071
12 ร้านซับ ร้านพัชราพรการเกษตร ชาติตระการ พิษณุโลก 22 ม.6 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 082-8860819,093-2801541
13 ร้านซับร้าน ชาติตระการเกษตรภัณฑ์ ชาติตระการ พิษณุโลก 87/2 ม. 6 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 098-7906881
14 ร้านซับร้านเพชรรุ่งการเกษตร ชาติตระการ พิษณุโลก 24/2 ม.1 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 082-4023008
15 ร้านซับร้านโชคอำนวยพร2 ชาติตระการ พิษณุโลก 108 ม.4 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 087-2006924
16 ร้านภูมิพัฒนาเกษตรไทย นครไทย พิษณุโลก 194/20 ม.3 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 088-2807242
17 ร้านโพธิ์งาม นครไทย พิษณุโลก 13 ม.11 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 081-8863138
18 ร้านพงษ์พันธ์ นครไทย พิษณุโลก 170 ม.4 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 089-4495237
19 ร้านดวงดีพืชผล นครไทย พิษณุโลก 8/7 ม.13 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 081-9537469
20 ร้านซับ ร้านนานาการเกษตร นครไทย พิษณุโลก 110 ม.4 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 096-0905218
21 ร้านซับร้านเสมอการเกษตร นครไทย พิษณุโลก 131 ม.3 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 082-7744782
22 ร้านซับร้านพืชเศรษฐี นครไทย พิษณุโลก 42/2 ม.12 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 095-5652824
23 ร้านซับร้านแม่กันยา นครไทย พิษณุโลก 242 ม.10 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 088-1476896
24 ร้านเกษตรยั่งยืน วัดโบสถ์ พิษณุโลก 47 ม.2 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 089-7037577
25 ร้าน ร.ดำริการเกษตร วัดโบสถ์ พิษณุโลก 83 ม.4 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 087-2102506
26 ร้านซับร้านแสงตะวันการเกษตร วัดโบสถ์ พิษณุโลก 121 ม.10 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 055-006381,089-9633160
27 ร้านซับร้านพบธรรมการเกษตร วัดโบสถ์ พิษณุโลก 33 ม.10 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 082-3147972
28 ร้านซับร้านอาตร์การเกษตร วัดโบสถ์ พิษณุโลก 100/1 ม.3 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
29 ร้านพรรณพลอินเตอร์ไรท์ บางกระทุ่ม พิษณุโลก 62 ม.7 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 094-9426919
30 ร้านมงคลการเกษตร บางระกำ พิษณุโลก 246/5 ม.5 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 085-6519997
31 ร้านศักดิ์ดาการเกษตร บางระกำ พิษณุโลก 269/4 ม.4 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 063-6358795
32 ร้านซับร้านไทยประสงค์การเกษตร บางระกำ พิษณุโลก 178 ม.8 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 081-6047454,081-8861671
33 ร้านทรัพย์อนันต์ เนินมะปราง พิษณุโลก 1/10 ม.15 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิณูโลก 085-4006365
34 ร้านเนินมะปรางการเกษตร เนินมะปราง พิษณุโลก 650 ม.2 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 098-1789235,061-4645532
35 ร้านรักการเกษตร เนินมะปราง พิษณุโลก 80/1 .1 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 087-8245726
36 ร้านซับสุมาลีพาณิชย์ เนินมะปราง พิษณุโลก 123/1 ม.2 ต.เนินปอ อ.เนินมะปรางปราง จ.พิษณุโลก 081-3248288
37 ร้านซับร้านศรีวิจิตร เนินมะปราง พิษณุโลก 321 ม.2 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 062-8716263
38 ร้านซับร้านบุญสมบัติโชติการเกษตร เนินมะปราง พิษณุโลก 669 ม.4 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 098-1789235,061-4645532
39 ร้านซับร้านสะอาดการกษตร(กำนันสะอาด) เนินมะปราง พิษณุโลก 44 ม.8 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 088/7744460
40 หจก.โม่งเจนการเกษตร พรหมพิราม พิษณุโลก 27/1 ม.3 ต.กาลุบเทียบ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 085-6038285
41 ร้านภูวดล พรหมพิราม พิษณุโลก 821/2 ม.1 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 081-3064797
42 ร้านนิภาพรการเกษตร เมือง พิษณุโลก 261/2 ม.4 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 063-1596645
43 ร้านจันทร์เจริญการเกษตร เมือง พิษณุโลก 118 ม.7 ต.ป้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก 090-0621740
44 ร้านเจตน์พัทธ์การเกษตร เมือง พิษณุโลก 22/11 ม.1 ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 098-4298239
45 บจก.ปุ๋ยแสนดี สาขาวัดโบสถ์ เลขที่ 68/2 ม.1 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 46120 065-4720618

1 ร้านวงษ์ขวัญธุรกิจเกษตร วชิรบารมี พิจิตร 199/7 ม.3 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 089-7377345
2 ร้านพูนทรัพย์ บึงนาราง พิจิตร 169 ม.3 ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 056-902843,089-8412558
3 หจก.สำรวยการเกษตร บึงนาราง พิจิตร 384 ม.7 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 086-2094685
4 ร้านแป๊ะพันธุ์ข้าว เมือง พิจิตร 116/20 ม.8 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร 081-8887474
5 ร้านประเสริฐการเกษตร เมือง พิจิตร 58 ม.1 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 091-0251980
6 ร้านขวัญเกษตร เมือง พิจิตร 10 ม.4 ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร 087-3074388
7 ร้าน ธวัชการเกษตร เมือง พิจิตร
8 ร้านแสงทรัพย์การเกษตร ดงเจริญ พิจิตร 95 ม.1 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 089-0758757
9 ร้านชัยวัฒน์การเกษตร ดงเจริญ พิจิตร 87/1 ม.1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 093-4744742
10 ร้านราตรีการเกษตร ดงเจริญ พิจิตร 115/21-22 ม.2 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 098-8157308
11 ร้านซับร้านชัยณรงค์การเกษตร ดงเจริญ พิจิตร 22 ม.9 ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 085-7363637
12 ร้านปราณีการเกษตร โพทะเล พิจิตร 86/2 ม.4 ต.ทุ่งน้อย อ.โพธิ์ทะเล จ.พิจิตร 084-5963469,087-3182761
13 ร้านเกษตรพารวย59 โพทะเล พิจิตร 244/2 ม.2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจตร 089-4196883
14 ร้านอ้ายจันทร์การเกษตร(เคยเป็นร้านซับ) โพทะเล พิจิตร 18 ม.5 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 081-2839154
15 ร้านประนอมการ โพทะเล พิจิตร 60/2 ม.4 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 081-0442445
16 ร้านซับร้านพนมการเกษตร โพทะเล พิจิตร 50/5 ม.1 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 081-7102631
17 ร้านจิรายุทธพาริชย์ โพทะเล พิจิตร 135/2 ม.10 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 061-9035910
18 ร้านอรามการเกษตร โพทะเล พิจิตร 100 ม.5 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 082-1763502
19 ร้านระเบียบธุรกิจ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 31/2 ม.4 ต.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 088-2829728
20 ร้านซับร้านสุนันท์การค้า โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 385 ม.14 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 084-5985550
21 ร้านซับ ร้านสุเทพการเกษตร โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 21 ม.3 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 088-1452489
22 ร้านมงคลการเกษตร สากเหล็ก พิจิตร 9/1 ม.4 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 091-0266511
23 ร้านซับร้านชนะกิจเคมีเกษตร สากเหล็ก พิจิตร 82 ม.3 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจตร 062-4465928
24 ร้านซับ ร้านเฮียหมูหนองโสน สามง่าม พิจิตร 60/11 ม.17 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 089-2707631
25 ร้าน พืชผลการเกษตร สามง่าม พิจิตร 99 ม.3 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 081-7851285,084-9885598
26 ร้านศิริทรัพย์การเกษตร ทับคล้อ พิจิตร 674/6 ม.2 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ. พิจิตร 080-2630995
27 ร้านเต็กการเกษตร บางมูลนาก พิจิตร 159/22 ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 094-3562423
28 ร้านบุญมีการเกษตร บางมูลนาก พิจิตร 34/3 ม.1 ต.ลำปะดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 093-1409449
29 ร้านวรนุชการเกษตร บางมูลนาก พิจิตร 178/6-7 ม.7 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 099-4284994
30 ร้านวชิรวิทย์การเกษตร ตะพานหิน พิจิตร 210/3 ม.6 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 081-3241523
31 ร้านละเอียดการเกษตร ตะพานหิน พิจิตร 78 ม.1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 099-3506404
32 ร้านทองใบการเกษตร ตะพานหิน พิจิตร 140 ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 081-9724561
33 ร้านรินการเกษตร วังทรายพูน พิจิตร 170/2 ม.1 ต.วังทรายพูล อ.วังทรายพูล จ.พิจิตร 089-7029994
34 ร้านซับร้านสมบัติการเกษตร วังทรายพูน พิจิตร 115 ม.1 หนองพระ อ.วังทรายพุน จ.พิจิตร 080-5153822
35 บจก.ปุ๋ยแสนดี สาขาพิจิตร เลขที่ 116/9 ม.8 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 46120 065-4720617

1 ร้านวังแขมนำเกษตร คอลงขลุง กำแพงเพชร 455 ม.1 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 081-8265752
1 บจก.ปุ๋ยแสนดี สาขากำแพงเพชร เลขที่ 32/4 ม.13 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 46120 063-5352053
2 ร้านพัฒนาคลังเกษตร99 คลองขลุง กำแพงเพชร 777 ม. 10 ต. คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 089-7035323,096-6674511
3 ร้านดอนการเกษตร คลองขลุง กำแพงเพชร 169 ม.1 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 091-0253326
4 หจก.กิจมงคลการเกษตร คลองลาน กำแพงเพชร 523/1 ม.1 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 061-3563544
5 ห้างหุ้นส่วนสามัญ องค์กรชุมชนการเกษตร คลองลาน กำแพงเพชร 198/2 ม.19 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 098-7483090
6 ร้านซับ ร้านเฉลิม แซ่ถัง คลองลาน กำแพงเพชร 56/6 ม.5 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 089-7035323
7 ร้าน พ.พืชผล คลองลาน กำแพงเพชร 138/10 ม.4 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 094-2925329
8 ร้านรัตนเคมีเกษตร คลองลาน กำแพงเพชร 912 ม.1 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 055-741692
9 ร้านเบิ้มเพื่อการเกษตร พรานกระต่าย กำแพงเพชร 133 ม.13 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 086-9314045
10 ร้านท่าไม้การเกษตร(คะนอง วงษ์เขียด) พรานกระต่าย กำแพงเพชร 1/9 ม.4 ต.ท่าไม้ อ.ท่าไม้ จ.กำแพงเพชร 083-6294625
11 ร้านจรัญบริการ พรานกระต่าย กำแพงเพชร 97 ม.2 ต.เขาคีรีส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 089-7635293
12 ร้านซับ ร้านเกษตรลานไผ่ พรานกระต่าย กำแพงเพชร 3/2 ม.2 ต.ห้วยยัง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 083-9509247
13 ร้านบัวแดงการเกษตร พรานการะต่าย กำแพงเพชร 9/7 ม.6 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 099-2893432
14 ร้านซับร้านณรงค์ พรานกระต่าย กำแพงเพชร 55/3 ม.2 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 098-4625354
15 ร้านอุดมสินทรัพย์การเกษตร ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 205 ม.11 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 085-0542665,081-8759695
16 ร้านข้าวทองการเกษตรทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 42/1 ม.1 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 083-6257990
17 ร้านเจริญการเกษตร ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 97 ม.1 ต.ถาวรวัมนา อ.ทรายทองวัมนา จ.กำแพงเพชร 081-7851729
18 ร้าน ม.อะไหล่การเกษตร บึงสามัครคี กำแพงเพชร 189 ม.6 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 083-6248829
19 ร้านบึงบ้านนำเกษตร บึงสามัครคี กำแพงเพชร 142 ม.3 ต.บึงสามัครคี อ.บึงสามัครคี จ.กำแพงเพชร 089-4468222
20 ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ไทรงาม กำแพงเพชร 365 ม.3 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 062-5365928
21 ร้านคำพันธ์การเกษตร ไทรงาม กำแพงเพชร 246 ม.3 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 085-0295178
22 ร้านพรพิพัฒน์การเกษตร ไทรงาม กำแพงเพชร 134 ม.8 ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 082-1711134
23 ร้าน ฝ.สันติสุขเจริญ ไทรงาม กำแพงเพชร 300ม.3 ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 090-7163023
24 ร้านซับบุญมีพาณิชย์ ไทรงาม กำแพงเพชร 217 ม.8 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 096-8926654
25 ร้านศรีเดชการเกษตร โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 29/1 ม.2 ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 093-6597998
26 ร้านซับ ร้านเพ็ญเผือกหอม โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 209/4 ม.3 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 084-3109463
27 ร้านซับ ร้านล้านแสนสุขรุ่งเรือง โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 427 ต.โกสัมพีนคร อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 082-6153387
28 ร้านซับ ร้านอาจารย์ไพศาล เมือง กำแพงเพชร 90 ม.4 ต.นาบ่อดำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 089-9587231
29 ร้านรัตติยา บุญสำราญ เมือง กำแพงเพชร 16 ม.12 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 098-8975931
30 หจก.พืชผลยั่งยืน เมือง กำแพงเพชร 216/3275/4 ม.6 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 086-9395939
31 หจก.ส.พืชผลเจริญการเกษตร เมือง กำแพงเพชร 552/2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 081-1144414
32 ร้านข้าวทองการเกษตร ปู่ เมือง กำแพงเพชร 34 ม.8 ต.ไตรตรึง อเมือง จ.กำแพงเพชร 086-7415536
33 ร้านปู่ข้าวทองการเกษตร เมือง กำแพงเพชร 176 ม.7 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 086-7415536
34 ร้านต้องเฮง เมือง กำแพงเพชร 241/1 ม.6 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 082-6654625
35 ร้าน ป. เจริญการเกษตร เมือง กำแพงเพชร 236 ม.11 ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 081-2512747
36 ร้านแหลมยางการกเษตร เมือง กำแพงเพชร 187/3 ม.6 ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 089-7038490
37 ร้านจันจิราบริการ เมือง กำแพงเพชร 191 ม.13 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 084-8126670
38 บริษัทพรมเทพอะโกร จำกัด เมือง กำแพงเพชร 467/1 ม.5 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 089-7009141
39 ร้านรำพึงการค้า เมือง กำแพงเพชร 408/5 ม.5 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
40 ร้านซับร้านสุขสวัสดิ์ เมือง กำแพงเพชร 375 ม.1 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 099-3693065
41 ร้านซับร้านโสภาการเกษตร เมือง กำแพงเพชร 194 ม.21 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 089-5660007
42 ร้านอลงกรณ์การเกษตร ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 126 ม.18 ต.บ้านถ้ำ อ.ขาณุวรลักษณ์บุรี จ.กำแพงเพชร 096-5945399
43 ร้านสมฤทัยการเกษตร ขาณุวรลักษณ์บุรี กำแพงเพชร 342 ม.1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษณ์บุรี จ.กำแพงเพชร 096-5945399
44 ร้านซับ ร้านเกษตร99สาขา4 ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 157 ม.1 ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 089-703532,064-3569712
45 ร้านซับร้านสมฤทัยการเกษตร ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 342 ม1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษณ์บุรี กำแพงเพชร 087-7350222
46 ร้านน้ำอุ่นการเกษตร ปางศิราทอง กำแพงเพชร 313 ม.4 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 084-6218010
47 ร้าน ช.ชาญการเกษตร ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 335 ม.1 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 061-1177916
48 ร้านอัศจรรยารเกษตร ลานกระบือ กำแพงเพชร 104/4 ม.6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 098-7466812
49 ร้านสุขทรัพย์การเกษตร ลานกระบือ กำแพงเพชร 85 ม.5 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 086-0037172
50 ร้านสองพี่น้องการเกษตร ลานกระบือ กำแพงเพชร 151/4 ม.5 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 095-6437429
51 ร้านอัมพรบริการ ลานกระบือ กำแพงเพชร 114/2 ม.2 ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 085-9752457
52 บจก.ปุ๋ยแสนดี สาขาคลองลาน เลขที่ 190 ม.21 ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 46120 063-5352053

53.บจก.ปุ๋ยแสนดี สาขากำแพงเพชร เลขที่ 32/4 ม.13 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

1 ร้านสมหวังการเกษตร ลาดยาว นครสวรรค์ 9/5 ม.7 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 087-2116942
1 บจก.ปุ๋ยแสนดี สาขาลาดยาว เลขที่ 99/6 ม.11 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 46120 065-4720603
2 ร้านจ้ำมั่มการเกษตร ลาดยาว นครสวรรค์ 19/7 ม.1 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 098-5655404
3 ร้านซับลุงชาการเกษตร ลาดยาว นครสวรรค์ 26/4 ม.9 ต.สร้อยละคร อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 056-886068
4 ร้านซับสหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 36/1 มม.6 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 056-888235
5 ร้านซับร้านพรอนันต์การเกษตร เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 212 ม.2 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 080-5097005
6 ร้านซับร้านชวรัตน์การเกษตร แม่เปิน นครสวรรค์ 12 ม.18 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 080-0762468
7 ร้านเกษตรมีดี ชุมแสง นครสวรรค์ 108 ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 056-050301
8 ร้านซับร้านสุนทรภัณฑ์ ชุมแสง นครสวรรค์ 11 ถ.แสงสันติสุข ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรคค์ 064-5497895
9 ร้านศรีทองการเกษตร ตาคลี นครสวรรค์ 2 ม.8 ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 063-7895936
10 ร้านพรหมนิมิตร ตาคลี นครสวรรค์ 65 ม.1ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 081-6754886
11 ร้านขวัญจิตรการเกษตร ไพศาลี นครสวรรค์ 27 ม.17 ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 089-5398813
12 ร้านแม่โจ้เพื่อนเกษตร ไพศาลี นครสวรรค์ 14 ม.8 ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 089-895-0538
13 ร้าน ปอปลานำโชค ชุมตาบง นครสวรรค์ 2/1 ม.7 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 081-9711404
14 ร้านฟรุ้งฟริ้งการเกษตร ชุมตาบง นครสวรรค์ 101 ม.1 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 082-2452686
15 ร้านเกษตรพรชัย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 748 ม.2 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 091-0290111
16 ร้านเอราวัลการเกษตร บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 499 ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 081-0439996
17 ร้านซับร้านเกษตรส้มเสี้ยว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 748 ม.2 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 091-0290111
18 ร้านซับบ้านมนตรีการเกษตร บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 524,525,526 ม.1 ต.เจริยผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 081-0439996
19 ร้านซับร้านพนมยศการเกาตร บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 29/1 ม.2ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 081-6048815,087-8408619
20 ร้านธนเดช เคมีเกษตร 58 แม่วงก์ นครสวรรค์ 28/1 ม.1 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 098-5066989
21 ร้านอาทิณาการเกษตร แม่วงษ์ นครสวรรค์ 11/3 ม.1 ต.วังซ่าน อ.แม่วงษ์ จ.นครสวรรค์ 086-9322574
22 ร้านจำงค์การเกษตร แม่วงก์ นครสวรรค์ 9 ม.5 ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 089-0050205
23 ร้านบุญมีการเกษตร ลาดยาว นครสวรรค์ 7/4 ม.3 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 081-0443276
24 ร้านจ่ำม่ำ59 ลาดยาว นครสวรรค์ 90/4 ม.5 ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 098-1599595
25 ร้านซับร้านไชยศิริการเกษตร2 ลาดยาว นครสวรรค์ 194/6 ม.5 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 097-9637560
26 ร้านซับร้านพรพรรณการเกษตร ลาดยาว นครสวรรค์ 29 ม.16 ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
27 ร้านหลัก19 การเกษตร ตากฟ้า นครสวรรค์ 39 ม.14 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 089-8598996,082-7677719
28 ร้านเทพทรัพย์เพิ่มพูล การเกษตร ตากฟ้า นครสวรรค์ 18 ม.6 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 086-8805607
29 หจก. ศ.ศรีผึ้ง ส่งเสริมการเกษตร เมือง นครสวรรค์ 83/2 ม.8 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 082-6525359
30 ร้านซับ ร้านเสี่ยยา เมือง นครสวรรค์ 5/2 ม.3 ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 081-9530440
31 ร้านคลังเกษตรโกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ 82/2 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 062-5649598
32 หจก.จีนเจการเกาตร ท่าตะโก นครสวรรค์ 97/5 ม.1 ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 081-8870715,056-281220
33 ร้านจันทร์ดี ท่าตะโก นครสวรรค์ 34 ม.5 ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 082-3965380
34 ร้าน ส.เคมีเกษตร ท่าตะโก นครสวรค์ 646/1 ม.1 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 096-6487248
35 ร้านประหยัดการเกษตร ท่าตะโก นครสวรรค์ 84/4 ม.7 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 084-8117154
36 หจก.เอสเค เพื่อนเกษตร หนองบัว นครสวรรค์ 233 ม.3 ต.นองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 081-9194279
37 ร้านฟาร์มสุขสวัสดิ์ หนองบัว นครสวรรค์ 22 ม.2 ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 062-5624546
38 ร้านซับร้านธีระยุทธการเกษตร บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 91/2 ม.11 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 082-1752573,093-1644442
39 ร้านซับร้านพรอนันการเกษตร เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 212 ม.2 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 080-5097005
40 บจก.ปุ๋ยแสนดี สาขาตากฟ้า เลขที่ 24/1 ม.3 ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 46120 063-5352053

41. บจก.ปุ๋ยแสนดี สาขาลาดยาว เลขที่ 99/6 ม.11 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

1 ร้านเสน่ห์การเกษตร บ้านไร่ อุทัยธานี 423 ม.1 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 089-9065204
2 ร้านสมจิตรการเกษตร บ้านไร่ อุทัยธานี 363 ม.11 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 081-0186481
3 ร้านเกษตรทวีทรัพย์ บ้านไร่ อุทัยธานี 171 ม.1 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยานี 086-9877893
4 ร้านพัฒนาพาณิชย์กรุ๊ป ลานสัก อุทัยธานี 279/10 ม.1 ต.ลานสัก อ.สานสัก จ.อุทันธานี 087-5585485
5 ร้านป๋านพการเกษตร ลานสัก อุทัยธานี 187/2 ม.10 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 089-0357613
6 ร้านซับ ร้านทวีสุขพูลผลการเกษตร ลานสัก อุทัยธานี 19/1 ม.4 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 095-4565991
7 ร้านซับร้านอ๊อดการเกษตร ลานสัก อุทัยธานี 199 ม.1 ต.ทุ่งนางงาม อ.ลานีสัก จ.อุทัยธานี 081-9628769
8 ร้านสิมากรณ์การเกษตร หนองฉาง อุทัยธานี 16 ม.2 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 089-7891904
9 หจก.ออมวิภาลักษณ์การ หนองฉาง อุทัยธานี 68 ม.2 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 081-9726587
10 ร้านสมหมาย แย้มเกตุ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 213/2 ม.6 ต.พวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยานี 099-9105360
11 ร้านซับสมหวังการเกษตรสาขาไผ่เขียวทุ่งสงบ สว่งอารมณ์ อุทัยธานี 49 ม.2 ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 087-2116942
12 ร้านอ้อมการเกษตร ทัพทัน อุทัยธานี 44 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 084-3800205
13 ร้านสมเกียรติการเกษตร ทัพทัน อุทัยธานี 81/1 ม.15 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 081-9714152
14 ร้านพวงทองการเกษตร เมือง อุทัยธานี 170 ม.3 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 081-2849974
15 ร้านดีเจน้ำอ้อย ห้วยคต อุทัยธานี 4 ม.13 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 082-1789554
16 ร้านซับร้านสุรีย์พรการเกษตร ห้วยคต อุทัยธานี 150/1 ม.12 ต.ทุ่งนางงาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 097-9454099

1 ร้านชัยนาทมิตรเกษตร เมือง ชัยนาท 216/11 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 089-6195444
2 ร้านมานิตย์การเกษตร เมือง ชัยนาท 3 ม.13 ต.เสือโฮก อ.เมือง จ.ชัยนาท 088-5464421
3 ร้านรักเกษตร มโนรมย์ ชัยนาท 211/5 ม.2 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 081-9209087
4 ร้านสิริพัณณ์เคมีเกษตร มโนรมย์ ชัยนาท 221-221/1 ม.4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 086-3354626
5 ร้านอมรรัตน์การเกษตร มโนรมย์ ชัยนาท 37/3 ม.3 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 081-9627853
6 ร้านยิ่งเจริญการเกษตร หนองมะโมง ชัยนาท 182 ม.1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 081-6118393
7 ร้านวิชาการเกษตร หนองมะโมง ชัยนาท 239 ม.1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 087-2056783
8 ร้านวีระชัยการเกษตร สรรคบุรี ชัยนาท 196 ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 090-4491908
9 ร้านซับบุญเลิศการเกษตร สรรคบุรี ชัยนาท 189 ม.2 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 083-8715741
10 ร้านเดชศิริการเกษตร สรรคบุรี ชัยนาท 20 ม.5 ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 061-2610628
11 ร้านเพื่อการเกษตร เนินขาม ชัยนาท 257 ม.5 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 086-3370786
12 ร้านบุญรอดการเกษตร วัดสิงห์ ชัยนาท 56 ถ.สุวรรณวิถี ต.วัดสิงหื อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 089-6874583
13 ร้านซับร้าน ส.การเกษตร วัดสิงห์ ชัยนาท 207 ม.5 ต.วังหมัน อ. วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 081-7727402
14 หจก.เกษตรชาญ หันคา ชัยนาท 232 ม.11 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 081-8134666,091-7786088
15 ร้านส่งจงเส็ง สรรพยา ชัยนาท 67 ม.2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 086-7505599
16 บจก.ปุ๋ยแสนดี สาขาหันคา เลขที่ 244 ม.11 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 46120 065-4750602

1 บริษัทเจริญเฟอร์ติไลเซอร์จำกัด เมือง สิงห์บุรี 197 ม.7 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 095-9463639
2 ร้านปนัดดาการเกษตร ค่ายบางระจันทร์ สิงห์บุรี 63/4 ม.10 ต.บางระจันทร์ อ.ค่ายบางรันทร์ จ.สิงห์บุรี 089-7031290
3 ร้านแชมป์การเกษตร ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 48 ม.2 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจันทร์ จ.สิงห์บุรี 081-8519029
4 ร้านซับร้านทองอยู่การเกษตร บางระจันทร์ สิงห์บุรี 14/1 ม.6 ต.พักทัน อ.บางระจันทร์ จ.สิงห์บุรี 081-9948186
5 ร้านสมนึการเกษตร บางระจัน สิงห์บุรี 7/3 ม.6 ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 086-4400800
6 ร้านเจริญจันทวัฒน์ บางระจัน สิงห์บุรี 86/41 ม.2 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 086-1881887
7 ร้าน อ.เกษตร 50 อินทร์บุรี สิงห์บุรี 82/2 ม.3 ต.อินทร์บุรี อ.อินทรบุรี จ.สิงห์บุรี 084-3533400
8 ร้านอิงฟ้าการเกษตร อินทร์บุรี สิงห์บุรี 47/7-10 ม.12 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 086-1309506

1 ร้าน อ.อุดมการค้า สามโก้ อ่างทอง 112 ม.3 ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 092-2566640
2 ร้านบ้านเกษตร สามโก้ อ่างทอง 26/10 ม.3 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 080-8568230
3 ร้านวาน&วีการกเตร สามโก้ อ่างทอง 2 ม.5 ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 035-940256
4 ร้านจิณณพัตการเกษตร แสวงหา อ่างทอง 73 ม.5 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 081-9463478
5 ร้านลุงชุบการเกษตร แสวงหา อ่างทอง 85 ม.6 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จอ่างทอง 089-5405544
6 ร้านซับร้านแสวงหาการเกษตร แสวงหา อ่างทอง 99/3 ม.4 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 080-2506890
7 ร้านนิพนธ์การเกษตร วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 76/11 ม.5 ต.ไผ่จำศิล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 081-9488371
8 ร้านซับร้านเฉลิมพรการเกษตร วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 117 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 089-2248518,087-1356296
9 ร้านซับร้านพลสรรค์การเกษตร เมือง อ่างทอง 31 ม.2 ต.มหาดไทย อ.เมือง จ.อ่างทอง 089-0809352
10 ร้านจำรุญการเกษตร ป่าโมก อ่างทอง 50/2 ม.4 ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 081-9381805
11 ร้านซับร้านอาณาจักการเกษตร ป่าโมก อ่างทอง 841 /7 ม.2 ต.ป่าโมง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 081-6461036
12 ร้านลุงเจิดพันธุ์ไม้ ไชโย อ่างทอง 14/1 ม.3 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 082-2309891
13 ร้านอังคณาการเกษตร ไชโย อ่างทอง 57 ม.4 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 092-9421078

1 ร้านเกษตรสมบรูณ์ เมือง ลพบุรี 45 ม.2 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี 081-9470480,098-4163462
2 ร้านเกษตรบ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี 226/4 ม.9 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 089-4339735
3 ร้านยิ้มยิ้มการเกษตร ท่าวุ้ง ลพบุรี 7 ม.8 ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 081-9474763
4 ร้านซับร้านจิตรเจริญการค้า ท่าวุ้ง ลพบุรี 72/1 ม.10 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ่ง จ.ลพบุรี 064-3979593
5 ร้านซับร้านเอ๋เซอร์วิสเจริญการเกษตร ท่าวุ้ง ลพบุรี 102 ม.6 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 084-3408202
6 ร้านมิตรเกษตร ท่าหลวง ลพบุรี 13 ม.9 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 088-2924924
7 ร้านเกษตรสำราญ ท่าหลวง ลพบุรี 111/1 ม.1 ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 097-0302345
8 ร้านท่าหลวงเภสัช ท่าหลวง ลพบุรี 276 ม.9 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 097-2824655
9 ร้านมิตรเกษตรอาหารสัตว์ ท่าหลวง ลพบุรี 231 ม.5 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 081-9016636
10 ร้านอัจฉราการเกษตร ท่าหลวง ลพบุรี 1 ม.9 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 081-9184330,089-8012448
11 ร้านหนองผักแว่นการเกษตร ท่าหลวงน ลพบุรึ 111ม.1ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 0653219530
12 ร้านหนองรีการเกษตร ลำสนธิ ลพบุรี 114 ม.1 ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 081-4258556
13 ร้านสมนึกการเกษตร ลำสนธิ ลพบุรี 69/1 ม.3 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 081-7575168
14 ร้านซับร้านเพื่อนเกษตรไทย ลำสนธิ ลพบุรี 48 ม.1 ต.ซับสมบรูณ์ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 098-2549275
15 ร้านสำเร็จเศรษฐกิจ สระโบสถ์ ลพบุรี 5/2 ม.10 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 080-5810968
16 ร้าน ศ.สัตย์จีนการเกษตร สระโบสถ์ ลพบุรี 23/1 ม.10ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 065-3219530
17 ร้านซับร้านปิ่นเจริญ สระโบสถ์ ลพบุรี 38/2 ม.4 ต.สระโบสถื อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 089-1721244
18 เจ็ดต้นการเกษตร โคกสำโรง ลพบุรี 79 ม.9 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 094-6321569
19 ร้านไซฮั้วพานิช โคกสำโรง ลพบุรี 268 ม.9 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 064-2482444
20 ร้านมิตรเกษตร บ้านหมี่ ลพบุรี 7 ม.7 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 081-7082691
21 ร้านจันทร์เจริญ โคกเจริญ ลพบุรี 27 ม.4 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 082-9609809
22 ร้านอุไรวรรณการค้า ชัยบาดาล ลพบุรี 99 ม.10 ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 081-9877709
23 ร้านรุ่งโรจน์การเกษตร ชัยบาดาล ลพบุรี 81 ม.1 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 098-3702620
24 ร้านลิ้มคุงเส็ง สาขา2 ชัยบาดาล ลพบุรี 34 ม.5 ต.นิคมล่านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 083-0407091
25 ร้านศิริพัฒนาการเกษตร พัฒนานิคม ลพบุรี 89 ม.8 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ลพบุรี 081-3744847
26 ร้านจเรการเกษตร พัฒนานิคม ลพบุรี 84/4 ม.2 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 098-4818363
27 ร้านปรีชาฟาร์ม พัฒนานิคม ลพบุรี 45/1 ม.1 ต.คีรัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 081-8392630
28 ร้านจำเนียร สวนมะเดื่อ พัฒนานิคม ลพบุรี 103/2 ม.4 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 081-2584790
29 ร้านซับร้านพลังชัยเกษตร พัฒนานิคม ลพบุรี 9/1 ม.1 ต.น้ำสุด อ.พัมนานิคม จ.ลพบุรี 089-9112748
30 ร้านศุภวัตน์การเกษตร หนองม่วง ลพบุรี 33/1 ม.8 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 089-6643998
31 บริษัทลิ้มคุงเส็งจำกัด ชัยบาดาล ลพบุรี 76-79 ม.1 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 083-0407091
32 ร้านเทมส์พืชผล ชัยบาดาล ลพบุรี 99 ม.6 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 089-9002028
33 ร้านนานาการค้า (ซับลีลาวดี) โคกเจริญ 68 ม.1 ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 081-9460496/087-7667225
34 ร้านอ้นการเกษตรและเคมีภัณฑ์ โคกเจริญ 161 ม.9 ต.ยางราก อ.โคเจริญ จ.ลพบุรี 082-8851056(ซับลีลาวดี)
35 บจก.ปุ๋ยแสนดี สาขาบ้านหมี่ เลขที่ 142 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 46120 065-4720605

1 ร้านไทยถาวรการเกษตร พระพุทธบาท สระบุรี 102/14-5 ม.12 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 0989654541
2 ร้านไทยถาวรการเกษตร เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 1/16 ม.1 ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 098-9654599
3 ร้านมหาเฮง เคมีภัณฑ์ มวกเหล็ก สระบุรี 84 ม.1 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220 089-9023299
4 ร้านีรุ่งเจริญทรัพย์ มวกเหล็ก สระบุรี 45 ม.3 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 097-4956429
5 ร้านเกษตรเสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 40/35 ม.7 ต.สวยดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 081-9943158
6 ร้านมิตรเกษตรวังม่วง วังม่วง สระบุรี 110 ม.7 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 081-9478303

1 ร้านวรเชษเกษตรภัณฑ์ พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 100-100/1 ม.8 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 089-9871930
2 ร้านเกษตรทองไท ภาชี อยุธยา 325/16 ม.5 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.อยุธยา 081-6601642
3 ร้านซับ ร้านเจษฏษภรณ์การเกษตร มหาราช อยุทธยา 8/12 ม.4 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.อยุธยา 081-0239763
4 ร้านพอใจกรุ๊ป ท่าเรือ อยุธยา 123/6 ม.6 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา 082-1989666
5 ร้านกฤษฎิ์ทองเกษตร เสนา อยุธยา 58/9 ม.7 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.อยุธยา 083-4413456

1 ร้านเมืองทองการเกษตร ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 999/36/-37 ม.5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 088-1560584
2 ร้านบานเย็นการเกษตร ด่านช้าง สุพรรณบุรี 250ม.7 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 084-1042047
3 ร้านดวงกลมการเกษตร ด่านช้าง สุพรรณบุรี 146 ม.9 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 081-9411975
4 ร้านอัศวินเกษตรยนต์ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 269/2 ม.1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 065-6497963
5 ร้านม่วงเฒ่าการเกษตร เคยเป็นร้านซับ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25 ม.8 ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 081-7360512
6 ร้านมงกุฏการเกษตร ด่านช้าง สุพรรณบุรี 99/27-28 ม.1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 064-9395595
7 ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 58/1 ม.7 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 081-7520565
8 ร้านสุชินการเกษตร ศรีประจันทร์ สุพรรณบุรี 141 ม.3 ต.วังยาง อ.ศรีประจันทร์ จ.สุพรรณบุรี 72140 061-3629827
9 ร้านสุภาพรุ่งเรืองการเกษตร ศรีประจันทร์ สุพรรณบุรี 45/2 ม.5 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 084-1061705
10 ร้านศราวุฒิการเกษตร หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 7/1 ม. 11 ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 081-3639445
11 ร้าน อ.เกษตรภัณฑ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 68 ม.3 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 081-8521720
12 ร้านนำชัยซุปเปอร์การเษตร หนองหญ้าไทร สุพรรณบุรี 329/3 ม.5 ต.หนองหญ้าไทร อ.หนองหญ้าไทร จ.สุพรรณบุรี 72240 096-8788063
13 ร้านหนุ่มการเกษตร เมือง สุพรรณบุรี 98/1 ม.6ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72230 095-7878997
14 ร้านสนามชัยการเกษตร เมือง สุพรรณบุรี 49/3 ม.5 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 086-4154995
15 ร้านนาตยาการเกษตร เมือง สุพรรณบุรี 150/10 ม.9 ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 093-8936442
16 ร้านซับร้านธนวัฒน์หน่อไม้สด อู่ทอง สุพรรณบุรี 28 ม.6 ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 084-6967819
17 ร้าน ป.เกษตรภัณฑ์ 2 สามชุก สุพรรณบุรี 53/3 ม.1 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 087-5316971
18 ร้านสมบัติเคมีการเกษตร อู่ทอง สุพรรณบุรี 249 ม.9 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 71170 086-3685639
19 บจก.ปุ๋ยแสนดี สาขาด่านช้าง เลขที่ 228 ม.1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 46120 065-4720601

1 ร้านติ๊ก 9การเกษตร ไทรโยค กาญจนบุรี 444 ม.1 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 092-8424781,092-2545595
2 ร้านกาญเกษตร ไทรโยค กาญจนบุรี 458 ม.2 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 081-5264389,092-6705518
3 ร้าน ส.เกษตรภัณฑ์ ไทรโยค กาญจนบุรี 701 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 091-2780256
4 ร้านเซี้ยงพาณิชย์ ไทรโยค กาญจนบุรี 75/8 ม.4 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 088-5459816
5 ร้านอมรชัยการเกษตร ท่าม่วง กาญจนบุรี 721 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 034-613699
6 ร้านทวีเกษตร 3 ท่าม่วง กาญจนบุรี 820/80-82 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 086-3199788,034-611666
7 ร้านมิตรเกษตร ท่ามว่ง กาญจนบุรี 48/5 ม.2 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 089-9141851
8 ร้านซับ ร้านบ้านกล้วยการเกาตร ท่าม่วง กาญจนบุรี 3/1 ม.5 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 034-586191,081-8365990
9 ร้านซับ ร้านธนรัตนืการเกษตร ท่าม่วง กาญจนบุรี 24/7 ม.4 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญนบุรี 083-3144486
10 ร้านซับ ร้านทรัพย์อนันการเกษตร ท่าม่วง กาญจนบุรี 112 ม.5 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 099-9028808
11 ร้านซับร้านไพเราะการเกษตร ท่าม่วง กาญจนบุรี 169 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 089-9107612
12 ร้านเสถียนมั่นคงการเกษตร จำกัด ท่ามะกา กาญจนบุรี 49 ม.6 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 034-562839,089-6165764
13 ร้านเกยชัยการเกษตร หนองปรือ กาญจนบุรี 436/1 ม.1 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 089-9189251
14 ร้านทรัพย์รุ่งโรจน์การเกษตร หนองปรือ กาญจนบุรี 34 ม.7 ต.สมเด็จดจริญ อ.นองปรือ จ.กาญจนบุรี 087-9329124
15 ร้านโชคถาวรการเกษตร หนองปรือ กาญจนบุรี 33 ม.1 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 081-1993703
16 ร้านซับร้านปัญญา หนองปรือ กาญจนบุรี 35/1 ม.1 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 092-5494271
17 ร้านกานต์เกษตร ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 2/1 ม.1 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 081-8683304
18 ร้าน ศ.มาลีวงษ์เกษตรรุ่งเรือง เลาขวัญ กาญจนบุรี 43 ม.1 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 098-8258501
19 ร้านพืชผลดี เลาขวัญ กาญจนบุรี 130 ม.10 ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 081-9420121
20 ร้านหนองกระทุ่มการเกษตร บ่อพลอย กาญจนบุรี 425/1 ม.2 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 086-0020941
21 ร้านเอกพรรณการเกษตร บ่อพลอย กาญจนบุรี 190 ม.7 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 081-3020811
22 ร้าน ป.เกษตร บ่อพลอย กาญจนบุรี 82/9 ม.8 ต.หลุงรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 080 654 4164
23 ร้านซับร้านไพรเกษตร บ่อพลอย กาญจนบุรี 405 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 098-2566968,080-6547482
24 ร้านซับร้านทิพย์พาณิชย์ บ่อพลอย กาญจนบุรี 426/1 ม.1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 089-5474458
25 ร้านนิดการเกษตร พนมทวน กาญจนบุรี 99/6 ม.4 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 062-6011993
26 ร้านอมรรัตน์การเกษตร(สาขา2) พนมทวน กาญจนบุรี 90/4 ม.1 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 092-2619852
27 ร้านรุ่งทรัพย์พัฒนาการเกษตร พนมทวน กาญจนบุรี 111 ม.4 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กายจนบุรี 089-9889489
28 ร้านปิ่นเงินการเกษตร พนมทวน กาญจนบุรี 119 ม.9 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 084-3387486
29 ร้านซัพร้านภาณุ ใยบัว พนมทวน กาญจนบุรี 9/1 ม.8 ต.ดอนตาเพชรอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 092-7727606
30 ร้านเจริญผลพาณิชย์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 60/22 ม.5 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 081-9953095
31 ร้านภูธาราการเกษตร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 160/31 ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 093-1126011
32 ร้านหนองบัวการเกษตร เมือง กาญจนบุรี 188 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 089-1688462
33 ร้านจีรังการเกษตร เมือง กาญจนบุรี 340 ม.5 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 089-5493853
34 ร้าน๙การค้า ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 348 ม.3 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 087-5529787
35 ร้านซับ ร้านสมใจหมายการเกษตร ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 119 ม.4 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 099-2655932
36 ร้านรัตนาการเกษตร ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 105 ม.2 ต.สระลงเรือ อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบุรี 061-5959993
37 บจก.ปุ๋ยแสนดี สาขาพนมทวน เลขที่ 164 ม.8 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 46120 065-4720604

1 หจก.ภาวินการเกษตร สามแยกสนามบิน หล่มสัก 178 หมู่ 14 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 084-0043168
2 ร้านยงยุทธการเกษตร หล่มสัก 93/1 ม.1 ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก อินทรีย์แดง 081-9504692
3 ร้านบ้านไร่การเกษตร หล่มสัก 63/2 ม.1 ต.บ้านไ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อินทรีย์แดง 093-1583485,086-9349708
4 ร้านปลาทองการเกษตร หล่มสัก 32 ม.11 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 087-3432021
5 ร้านวันเพ็ญการเกษตร หล่มสัก 107 ม.11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 096-9914328
6 บจก.สหายการเกษตร หล่มสัก หล่มสัก 202 ม.12 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูร์ 084-7631002
7 ร้านธนากรพืชผล หล่มเก่า 250/9 หมู่ 9 (เยื้องตลาดครองถม) อ.หล่มเก่า 67120 086-4459399,081-8045973
8 บจก.ยนต์นิรมิตคลังเกษตร หล่มเก่า 116ม.5 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 081-84430552
9 ร้านสมบูรณ์การเกษตร หล่มเก่า 54 ม. 2 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรฐูรณ์ 67120 083-8733897
10 ร้านเจียบเพื่อนเกษตร หล่มเก่า 42/1 ม.1 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 085-7300549
11 น้ำหนาวพืชผล น้ำหนาว 150 หมู่ 4 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260 056-779170,086-930-6902
12 ร้านยนต์นิรมิตรการเกษตร น้ำหนาว 99 หมู่ 6 ต. น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์ 67260 089-7089155
13 ร้านหนุ่มชาเย็น บึงสามพัน 7 ม.2 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 084-5665581
14 ร้านพรพมภัสสรการเกษตร บึงสามพัน 218 ม.4 ต.บึงสามพัน 081-3636386
15 ร้านบึงสามพันการเกษตร บึงสามพัน 21 ม.7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 086-2156211
16 ร้านวันดีการเกาตรบ้านไร่ หนองไผ่ 224 ม.2 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ 67140 (ใกล้โลตัส) 086-7119951
17 ร้านวาสนาการเกษตร หนองไผ่ 427 ม.11 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ์ 67140 099-3962329
18 ร้านบัวสุววรณการเกษตร หนองไผ่ 4/1 ม.14 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67410 083-6213196,081-5321804
19 ร้านห้วยโป่ง แอนด์ เบาะแส หนองไผ่ 162/52 ม.3 ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 061-3699938
20 ร้านพงษ์เจริญการเกษตร หนองไผ่ 123/1 ม.11 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 088-2727314
21 ร้านนิเวศน์พาณิชย์ ชนแดน 558 ม.4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 056-761076/086-6219075
22 ร้านแม่โจ้โกดังเกษตร ชนแดน 142 ม.7 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรูรณ์ 098-2656456
23 ร้านศรีวรรณาการเกษตร ศรีเทพ 51/1ม.3 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 092-7968619
24 ร้านอำนาจการเกษตร ศรีเทพ 99 ม.4 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 081-8697021
25 ร้านโก๊ะการเกษตร ศรีเทพ 117 ม.1 ตประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 087-2064169
26 นายลำพูล เงินกลม ศรีเทพ 93/1 ม.1 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 089-9042681
27 หจก.ลีลาวดี โปรโมชั่นแอนด์มีเดีย ศรีเทพ 119/44 ม.5 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 081-8882145
28 ร้านสำรวยการเกษตร ศรีเทพ 106 ม.4 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 081-4370296
29 ร้านสมชายเคมีภัณฑ์ ศรีเทพ 176 ม.1 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 082-1774273
30 ร้านพจนีย์การเกษตร วังโป่ง 69/1 ม.13 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง 67240 085-3596949/081-6742166
31 ร้านพจนีย์การเกษตร วังโป่ง 57 ม.4 ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 095-2858728
32 ร้านอู่เย้าบริการ เขาค้อ 74 ม.9 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 086-2095587
33 ร้านวธาวุธการเกษตร วิเชียรบุรี 888/1 หมู่ที่ 3 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 084-2306008
34 ร้านปวีณาการเกษตร วิเชียรบุรี 155 ม.8 ตพุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 081-5528277/093-3268824
35 นางคำจันทร์ ขำพิมาย วิเชียรบุรี 4 ม10 ต.บึงกะจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 098-2081850
36 ร้านกล้าเจริญการเกษตร เมือง 812/7 ต.ตะเบาะ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 081-7930519
37 ร้านเกษตรฟ้าใส เมือง 42/3 ม.4 ต.ตะเบาะ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 099-7459964
38 ร้านเกษตรไพบูลย์ เมือง 45/1 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 089-0198483
39 ร้านอมรการเกษตร เมือง 84 ม.5 ต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 082-1684058,064-3537872
40 ร้านบึงสามพันการเกษตร บึงสามพัน เพชรบรูณ์ 21 ม.7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบรูณ์ 76160 086-2156211
41 บจก.เกษตรยั่งยืนฟาร์ม เลขที่ 178/1 ม.11 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 063-5257614
42 บจก.เกษตรยั่งยืนฟาร์ม เลขที่ 257 ม.12 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 066-1109561

1. ร้าน ส.จิตติพันธ์การเกษตร ต.หนองจอก อ.หนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทร.091-117-4682

1. ร้านพรหมประสิทธิ์การเกษตร ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โทร.089-895-6787

1 ร้านหนองยางการเกษตร สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 712 ม.8 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 089-7525240
2 ร้านกรเอกพาณิชย์ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 398 ม.1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 084-3452855
3 ร้าน ส.พาณิชย์ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 1365 ม.15 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 080-0498670
4 ร้านซับ ร้านนกเษตรภัณฑ์ พนาสารคาม ฉะเชิงเทรา 414/3 ม.2 ถ.304 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 089-8962328
5 ร้านนายาวการเกษตร สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 1127 ม.15 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 080-1044899,062-314788
6 ร้านทรัพย์เกษตร สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 1393 ม.15 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 086-0814749
7 ร้านซับร้านทวีทรัพย์รุ่งเรือง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 480 ม.12 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 062-2823241
8 ร้านซับ ร้านแหลมบูรพาการเกษตร สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 188 ม.15 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 081-0018681
9 ร้านซับร้านทรงพลการเกษตร สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 16/3 ม.15 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 089-9329127
10 ร้านเจ้าสัวการค้า ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 199 ม.17 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 089-0986012
11 ร้าน ช.เกษตรภัณฑ์ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 684 ม.2 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 085-085-0141,086-2555383
12 ร้านจรรยาพานิชย์สาขาท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 195 ม.12 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 085-2825459,089-8004588
13 ร้านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 79 ม.9 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 089-5028529
14 ร้านซับร้านศรีทองการเกษตร ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 109/1 ม.18 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 084-9397458
15 ร้านซับ ร้านอุดมการเกษตร ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 208 ม.4 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 088-0559374
16 ร้านซับ ร้านบัวพาณิชย์ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 109/1 ม.10 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 089-48129312
17 ร้านทองสุวรรณการเกษตรรุ่งเรือง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 109 ม.6 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 082-0847887
18 ร้านสุภัฒทรา พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 89/3 ม.9 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 098-7914454
19 ร้านพี เกษตรภัณฑ์ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 45 ม.11 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 087-1232234
20 ร้านเกาตรพอเพียง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 17 ม.2 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 085-0942792
21 ร้านซับร้านพัฒนาการเกษตร พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 95 ม.10 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 061-2022256
22 ร้านซับร้านนางบำเพ็ญ วงค์หิรัญ (เจ๊เพ็ญ) พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 119 ม.12 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 086-8461162
23 ร้านมานพเกษตรภัณฑ์ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 172 ม.1 ต.ดงน้อง อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 085-6981182,082-3442400
24 ร้านซับร้านมานพเกษตรภัณฑ์สาขา2 ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 51 ม.2 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 086-8184148
25 ร้านณีปูนแดงแปดริ้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 21 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 081-1641263
26 ร้านเจเคซับพลาย บางปะกง ฉะเชิงเทรา 15/2 ม.7 ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 086-3771849
27 ร้านพิบูลการเกษตร แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 7/1 ม.7 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 085-2758600

1 ร้านพรทวีพาณิชย์ เมือง นครนายก ข3-009-010 ถ.พาณิชย์เจริญ ต.นครนายก อ.เมืองจ.นครนายก 26000 081-7739795
2 ร้านพรเจริญ เมือง นครนายก 97/1 ม.1 ต.วังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก 26000 086-8446235
3 ร้านทวีทรัพย์การเกษตร เมือง นครนายก 220 ม.4 ต.สาลิกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 083-0759147
4 ร้านจึงเจริญกิจการเกษตร เมือง นครนายก 157 -159 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 095-4277948
5 ร้านทวีทรัพย์การเกษตร เมือง นครนายก 220 ม.4 ต.สาริต อ.เมือง จ.นครนายก 083-0759147
6 ร้านบ้านนาการเกษตร บ้านนา นครนายก 164 ม.5 ต.แม่ขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 087-6156513
7 ร้านทรัพย์อนันต์การเกษตร บ้านนา นครนายก 71/3 ม.1 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 089-2455599
8 ร้านคุณตุ๊กการเกษตร บ้านนา นครนายก 18 ม.10 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 081-1283363
9 ร้านมานพการเกษตร บ้านนา นครนายก 99 ม.10 ต.ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 089-7442136
10 ร้านปั้มน้ำมันโคกสำโรง ปากพลี นครนายก 111 ม.6 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 080-7769136

1 ร้านรวมเจริญค้าปุ๋ย ศรีราชา ชลบุรี 500/2 ม.4 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 094-7989629
2 ร้านพูลผลการเกษตร ศรีราชา ชลบุรี 341/44 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 081-5785715
3 ร้านศรีราชา คอลล์ ซายน์ ศรีราชา ชลบุรี 41/20 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 089-0962442
4 ร้านบังริดการเกษตร พนัสนิคม ชลบุรี 28/6 ม.11 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 089-6080703
5 ร้านวัฒนะนันทน์ บ้านบึง ชลบุรี 9/185 ม.1 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 095-1148594,080-4509398
6 ร้าน ต.การเกษตรบ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 539 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 087-0517667
7 ร้านศุภชัยการเกษตร บ้านบึง ชลบุรี 107/4 ม.5 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 095-7826293
8 ร้านพานทองการเกษตร พานทอง ชลบุรี 20 ม.4 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 086-5611051
9 ร้านบ่อทองการเกษตร บ่อทอง ชลบุรี 7 ม.1 ซ.เทศบาล 12 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 087-8988998
10 ร้านซับ ร้านกวางทองการเกษตร บ่อทอง ชลบุรี 107 ม.8 ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 083-0549693
11 ร้านซับร้านเอ้ปักมึน บ่อทอง ชลบุรี 121 ม.3 ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 094-9590044
12 ร้านสหกิจการเกษตร บางละมุง ชลบุรี 68/72 ม.1 ถ.ชัยพรวิถี ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 084-9453399
13 ร้านป.เจริญทรัพย์เกษตรภัณฑ์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 333/1 ม.1 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 095-7830825
14 ร้านพรเพชรพาณิชย์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 70/9 ม.3 ต.กันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 085-4346419
15 ร้านณวัฒน์การเกษตร เกาะจันทร์ ชลบุรี 351/8 ม.5 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทรื จ.ชลบุรี 089-8996191,085-8065129
16 ร้าน4แยกป่าแดงการเกษตร หนองใหญ่ ชลบุรี 130 ม.1 ต.ห้งสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 089-5442189
17 ร้านซับร้านมณีแดงการ์เด้น เมือง ชลบุรี 38 ม.3 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ชลบุรี 081-9449570

1 ร้านกมลกิจเกษตร ปลวกแดง ระยอง 72 ม.2 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 089-8952910,083-0673855
2 ร้านซับ ร้านปรีชาเคมีภัณฑ์ ปลวกแดง ระยอง 100/1 ม.2 ต.หนองไร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 089-0976109
3 ร้านวาสนาการเกษตร บ้านค่าย ระยอง 103/3 ม.1 ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 088-2055770
4 ร้านซับ ร้านวาสนาการเกษตร 2 บ้านค่าย ระยอง 106/11 ม.4 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 089-9334445
5 ร้านอภิธานการเกษตร เมือง ระยอง 7/4 ม.3 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 038-648300
6 ร้าน ส.เกษตรภัณฑ์ เมือง ระยอง 51/1 ม.3 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง 081-7627728
7 ร้าน ศ.เจริญการช่าง เมือง ระยอง 2/6 ซ.หัวขวาดเหนือ ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 084-7130769
8 ร้านมนูการเกษตร บ้านฉาง ระยอง 31/63-64 ม.1 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 089-7644639
9 ร้านละเมียดอาหารสัตว์ บ้านฉาง ระยอง 176 ม.2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 080-9634050
10 ร้านซอย8รุ่งเรืองการค้า นิคมพัฒนา ระยอง 327 ม.2 ต.พนานิคม อ.นิคมพัมนา จ.ระยอง 081-7242465
11 ร้าน บ้านสวน แกลง ระยอง 147/6 ม.4 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 081-9823662
12 ร้านชากในการเกษตร แกลง ระยอง 71/2 ม.5 ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง 086-1086287
13 ร้านกลุ่มเกษตรวังหว้า แกลง ระยอง 59/3 ม.1 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 089-9317918
14 ร้านศักดิ์ศิริการเกษตร แกลง ระยอง 193 ม.11 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 081-3652242
15 ร้านกรีนช็อป แกลง ระยอง 8 ม.6 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 084-8112136
16 ร้านหนอมมะค่าการเกษตร แกลง ระยอง 143/2 ม.7 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 086-1465183
17 ร้านซับ ร้านนภาพรรื่นรมย์ แกลง ระยอง 47 ม.8 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 098-8300397
18 ร้านซับร้านกรีนฟาร์ม แกลง ระยอง 2-2/1 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 038-017059
19 ร้านซับภรณ์การเกษตร แกลง ระยอง 140 ม.5 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 089-8158125
20 ร้านภิรมย์การเกษตร วังจันทร์ ระยอง 318 ม.1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 086-3679982
21 ร้านสหกรณ์ณิคมชุมแสงจัน วังจันทร์ ระยอง 16 ม.1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 087-1311389
22 ร้านกานต์เกษตร วังจันทร์ ระยอง 3/18 ม.1 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 065-5624585
23 ร้านทองดีเกษตรภัณฑ์แท้ เขาชะเมา ระยอง 251/9 ม.2 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 081-9830039
24 ร้านซับร้านคุณไก บ้านสร้าง ระยอง 69 ม.10 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 081-1641263

1 ร้านค้าชุมชนกองทุนหมู่บ้านบ้านทด ม.5 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 71 ม.5 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 084-5477948
2 ร้านส.เกษตรมงคล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 207/16 ม.3 ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 088-4269287
3 ร้านชมเกษตร กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 521/16-7 ม.17 ต.เมืองเก่า อ.กบินทรืบุรี จ.ปราจีนบุรี 081-8345786
4 ร้านณัฐหทัยการเกษตร กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 86 ม.6 ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 087-8304249
5 บริษัทกบินทร์ผาติการเกษตรจำกัด กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 453/2 ม.8 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 092-5191892
6 ร้านซับ ร้าน ส.เงาทองการค้า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 8 ม.6 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 080-0922244
7 ร้านซับ ร้านพันตาการเกษตร กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 480 ม.5 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 080-1004450
8 ร้านซับร้านจอมยุทธ์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 454 ม.3 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 091-7301789
9 ร้านซับร้านเถิดเทิงเคมีเกษตร กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 82/15 ม.19 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 085-2841643
10 ร้านซับพอเพียงเคมีเกษตร กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 245 ม.3 ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 091-7093991
11 ร้านซับร้าน รุ่งเรืองการเกษตร กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 267/2 ม.5 ต.นนทรี อ.กบินบุรี จ.ปราจีนบุรี 085-0894180
12 ร้าน ส.เกษตรบ้านคำเรียบ ประจันตคาม ปราจีนบุรี 30/1 ม.5 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 081-7429954
13 ร้านซับ ร้านเทียนสุวรรณเคมีเกษตร ประจันตคาม ปราจีนบุรี 94 ม.2 ถ.สุวรรณศร ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 081-4327742
14 ร้านบ้านว่านการเกษตร ประจันตคาม ปราจีนบุรี 16 ม.6 ต.ฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 086-2468710
15 ร้านวัชระเกษตรสาขา 2. เมือง ปราจีนบุรี 99 ม.4 ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 081-5238028,081-2959688
16 ร้านวัฏจักรการเกษตร เมือง ปราจีนบุรี 90/2 ม.8 ถ.ปราจีนธานี ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 081-4291115,084-2103088
17 ร้านอำนวยการเกษตร เมือง ปราจีนบุรี 86/2 ม.6 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 089-5053736
18 ร้านซับ ร้านซับธรณีการเกษตร เมือง ปราจีนบุรี 42/1 ม.7 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 089-8118637
19 ร้านซับ ร้านเชนการเกษตร นาดี ปราจีนบุรี 646 ม.2 ต.ทุ่งมหาโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 081-3774074
20 ร้านซับร้านเกษตรทรายทอง นาดี ปราจีนบุรี 219 ม.1 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 061-6407335
21 ร้านซับร้านวันชัยพาณิชย์กิจ นาดี ปราจีนบุรี 239 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 037-4861317
22 ร้านซับร้านปักธงเฮง นาดี ปราจีนบุรี 302 ม.1 ต.สำพันดา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 095-168997
23 ร้านวับร้านถุก ดี เคมีเกษตร ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 603 ม.1 ต.กรอกสมบรูณ์ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 081-8345786
24 ร้านซับร้าน น.เกษตรภัณฑ์ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 489,490 ม.3 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 093-3978954,061-3642665

1 ร้านพิมพ์ใจการเกษตร เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 99 ม.12 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 093-1192322
2 ร้านซับ ร้านเมย์ ญาณีการค้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 668 ม.9 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 088-5240659
3 ร้านจินตนาคลีนิคเกษตร เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 450 ม.9 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 098-9961234
4 ร้าน ช่องกุ่มเกษตรพัฒนา วัฒนานคร สระแก้ว 18 ม.5 ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 089-8445490
5 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 167 ม.9 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 085-4350355
6 ร้านสมยาการเกษตร วัฒนานคร สระแก้ว 236 ม.4 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 092-5867973
7 ร้านซับ ร้านมิตรเกษตร2 วัมนานคร สระแก้ว 114/210 ม.10ต.วัมนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 085-0857788
8 ร้านซับร้านกลุ่มวิสาหกิจบ้านเสาสูง วัฒนานคร สระแก้ว 161 ม.5 ต.ห้วยโจด อ.วัมนานคร จ.สระแก้ว 096-8596044
9 บริษัทสมบัติโอสถการเกษตร วังน้ำเย็น สระแก้ว 109 ม.13 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 037-252177,089-9362455
10 ร้านเจริญภัณฑ์การเกษตร วังน้ำเย็น สระแก้ว 188 ม.23 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 089-9364209
11 ร้านชาววังผลไม้ วังน้ำเย็น สระแก้ว 153 ม. 1 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 084-3351541
12 ร้าน ส.สมาน วังน้ำเย็น สระแก้ว 118 ม.4 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้เย็น จ.สระแก้ว 089-6053998
13 ร้านมิตรเกษตร(อรัญประเทศ) อรัญประเทศ สระแก้ว 130/39-41 ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 037-231345
14 ร้านฐาพรชัยการเกษตร อรัญประเทศ สระแก้ว 86ม.6 ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 098-8295556
15 ร้านญาติการเกษตร ตาพระยา สระแก้ว 181 ม.8 ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 084-3490435
16 ร้านญาติเกษตร2 ตาพระยา สระแก้ว 148 ม.10 ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 084-3490436
17 สหกรณ์การเกษตรตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 178 ม.1 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 037-269035
18 ร้านซับร้านรื่นฤดีเพิ่มพูนทรัพย์ ตาพระยา สระแก้ว 334 ม.2 ต.โดดลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 061-4016903
19 ร้านซับร้าน ส.รุ่งเรืองการเกษตร ตาพระยา สระแก้ว 309 ม.12 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 087-0472695
20 ร้านเกียรติดำรงค์ คลองหาด สระแก้ว 496/3 ม.5 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 037-445029,089-7480609
21 ร้านพินิจพืชไร่2 คลองหาด สระแก้ว 14 ม.1 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 089-0317971
22 ร้านสระแก้วการเกษตร เมือง สระแก้ว 197 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 086-1565183
23 ร้านวังสมบรูณ์การเกษตร วังสมบรูณ์ สระแก้ว 393 ม.10 ต.วังสมบรูณ์ อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว 081-9458522
24 ร้านซับ ร้านศรีจันทร์การเกษตร วังสมบรูณ์ สระแก้ว 156 ม.11 ต.วังใหม่ อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว 086-0248257
25 ร้านซับร้านค้าสวัสดิการชุมชนประชารัฐบ้านคลองชล วังสมบรูณ์ สระแก้ว กองทุนหมู่บ้าน ม.11 ต.วังทอง อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว 082-0624829
26 ร้านโตประเสริฐ โคกสูง สระแก้ว 208/6 ม.8 ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 081-1335671
27 ร้านตาทองยายทองการเกาตร วังสมบรูณ์ สระแก้ว 622/1 ม.1 ต.วังสมบรูณ์ อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว 081-8155627
28 ร้านเตือนใจการเกษตร วังสมบรูณ์ สระแก้ว 153 ม.10 ต.วังสมบรูณ์ อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว 062-5499651

1 ร้านพูลสินทวี โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 126/12 ม.1 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 092-2823785
2 ร้านมานพการเกษตร นายายอามจำกัด นายายอาม จันทบุรี 118/1 ม.1 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 061-6535493
3 ร้านจินดาการเกษตร นายายอาม จันทบุรี 39/13 ม.1 ต..นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 061-8473636
4 ร้าน นางสาวประกายแก้ว วารนิช นายายอาม จันทบุรี 70/1 ม8.ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 039-491661
5 ร้านบุญเรือนการเกษตร สอยดาว จันทบุรี 718 ม.1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 039-381012
6 ร้านขันทองการเกษตร สอยดาว จันทบุรี 12/1 ม.2 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 089-5122413
7 ร้านเจ้ฮวงการเกษตร สอยดาว จันทบุรี 999 ม.12 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 089-2336494
8 ร้านไร่ภาวดีการเกษตร สอยดาว จันทบุรี 69 ม.7 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 096-7965956
9 ร้านรุ่งทวีทรัพย์เกษตรสะตอน สอยดาว จันทบุรี 18/9 ม.1 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 063-4987856
10 ร้านอุไรพรการเกษตร สอยดาว จันทบุรี 16 ม.1 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 089-2042110
11 ร้านซับร้านปั้มร่วมใจ สอยดาว จันทบุรี 5 ม.10 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 089-0032575
12 ร้านซับร้านสำเนียงพาณิชย์ สอยดาว จันทบุรี 65/1 ม.15 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 089-0912733
13 ร้านซับร้าน ส.วัชระการเกษตร สอยดาว จันทบุรี 519 ม.5 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 081-9491048
14 ร้านซับร้านกฤษณะการเกษตร สอยดาว จันทบุรี 99/20 ม.1 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
15 ร้านสมบรูณ์เภสัชการเกษตร สอยดาว จันทบุรี 135/2 ม.1 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทรบุรี 081-9453390
16 ร้านบรรเจิดเคมีเกษตร สอยดาว จันทบุรี 100 ม.4 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 081-1536839
17 ร้านศศินันท์การเกษตร(อุดมโชคการเกษตร) เขาคิชณกูฏ จันทบุรี 8/5 ม.2 ต.พลวง อ.เขาคิชณกูฎ จ.จันทบุรี 094-0480592,061-8781791
18 ร้านยิ่งเจริญการเกษตร เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 12/6-7 ม.5 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูชกูฏ จ.จันทบุรี 084-7150045
19 ร้านต้นพืชการเกษตร เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 2/17 ม.2 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 098-3634562
20 ร้านบ้านเกษตรมะขาม มะขาม จันทบุรี 258 ม.1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 086-1437322
21 ร้านอิสระการเกษตร2 มะขาม จันทบุรี 90/1 ม.7 ต.ปัถวี อ.ทะขาม จ.จันทบุรี 087-4827770
22 ร้านวิน88ไบโอไฮเทค จำกัด ท่าใหม่ จันทบุรี 2/12-14 ม.6 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 081-7931405
23 ร้านเกษตรก้าวหน้า ท่าไหม่ จันทบุรี 2/2 ถ.พลประสิทธิ์ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 061-4426465
24 ร้านประเสริฐการเกษตร ท่าไหม่ จันทบุรี 8/39 ม.1 ต.ทับช้าง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 089-5426318
25 ร้านไพบูลย์รุ่งกิจ ท่าใหม่ จันทบุรี 51 ม.3 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 063-1952956
26 ร้าน ป.เกษตร ท่าใหม่ จันทบุรี 178/1 ม.3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 096-0964765
27 ร้านซับร้านโง้วกิมฮวดการเกษตร ท่าใหม่ จันทบุรี 32/3 ม.9 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 081-9069619
28 ร้านภักดิ์การเกษตร ขลุง จันทบุรี 41 ม.10 ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 080-2822499
29 ร้านซับ ร้านพิจารย์กุลการเกษตร ขลุง จันทบุรี 28 ม.2 ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี 085-2851227
30 ร้านรักชาวสวนเกษตรวังพง แก่งหางแมว จันทบุรี 20/13 ม.11 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 091-2392433
31 ร้านหนองเจ๊สร้อยการเกษตร แก่งหางแมว จันทบุรี 22/4 ม.3ต. เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 085-7788051
32 ร้านศรีชัยารค้า แก่งหางแมว จันทบุรี 22 ม.3 .ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 086-1125846,082-8425444
33 ร้านอิสระการเกษตร เมือง จันทบุรี 55/96-97 ม.6 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 081-9413425
34 ร้านเกษตรร้อยลี้ เมือง จันทบุรี 88 ม.1 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 098-9599596

1 ร้านทวีสมบัติ เมือง ตราด 59/1 ม.3 ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด 081-8647394
2 ร้านเนินสูงการเกษตร เมือง ตราด 122 ม.4 ต.ตะกาง อ.เมือง จ.ตราด 090-7697695
3 ร้าน ก.เคมีภัณฑ์ เมือง ตราด 198 ม.2 ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 080-8277939
4 ร้านอุดมภัณฑ์การเกษตร เมือง ตราด 68/14 ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 063-6456392
5 ร้านครบครันการเกษตร เมือง ตราด 131 ม.5 ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด 089-0207168
6 ร้านวานิชการเกษตร เมือง ตราด 199/20-21 ม.5 ต.วังกระเจาะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 081-5230559
7 ร้านมนตรี-เขาหมาก เมือง ตราด 24 ม.10 ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด 081-9450955
8 ร้านซับร้านเทพนิมิตรการเกษตร สาขาฉางเกลือ เมืองตราด ตราด 31/1 ม.6 ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 084-2343946
9 ร้านซับร้านพัฒนาผลิตผล เขาสมิง ตราด 95 บ้านโป่ง ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 097-1914940
10 หจก.เทพนิมิตรการเกษตร เขาสมิง ตราด 427 ม.1 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150 081-9407191
11 ร้านพรหมพรการเกษตร(เคยเป็นร้านซับ) เขาสมิง ตราด 278 ม.2 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 063-1652862
12 ร้านเขาสมิงการเกษตร เขาสมิง ตราด 114/6 ม.1 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 085-8335653
13 ร้านเพิ่มทรัพย์เพือนเกษตร เขาสมิง ตราด 213/2 ม.2 ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด 090-0989145
14 ร้านซับ ร้านกมลวรรณการเกษตร บ่อไร่ ตราด 241/2 ม.3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 063-1598742
15 ร้านนนทรีย์การเกษตร บ่อไร่ ตราด 242 ม.3 ต.นนทรียื อ.บ่อไร่ จ.ตราด 084-3492399
16 ร้านซับร้านเสริมสุขการเกษตร บ่อไร่ ตราด 3/4-5 ต.บ่อไร่ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 089-7109095

1 ร้านมาโนชย์การเกษตร ท่ายาง เพชรบุรี 95/2 ม.10 ต.ท่าแล้ง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 092-8959295
2 ร้านหนองบ้วยการเกษตร ท่ายาง เพชรบุรี 54 ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 081-9427078
3 ร้านพีเคมี(ท่าแลง) ท่ายาง เพชรบุรี 14 ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 098-9544897
4 ร้านหนองเขาอ่อนการเกษตร ท่ายาง เพชรบุรี 205 ม.4 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 085-7034452
5 ร้านอำไพการเกษตร ท่ายาง เพชรบุรี 50 ม.5 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 083-0349312
6 ร้านพรชัยวัฒนา ท่ายาง เพชรบุรี 203 ม.3 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 081-1991385
7 ร้านซับร้านมิตรเกษตรสาขา5 ท่ายาง เพชรบุรี 99/2 ม.10 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 092-2756526
8 ร้านซับร้านมิตรเกษตรสาขา4 ท่ายาง เพชรบุรี 57 ม.6 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 095-3402562
9 ร้านซับ ร้านก้าวหน้าการเกษตร ท่ายาง เพชรบุรี 74/11 ม.5 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 086-3997921
10 ร้านมิตรเกษตร บ้านลาด เพชรบุรี 8/1 ม.1 ต.หนองกะปู อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 097-2388677
11 ร้านรุ่งเจริญการเกษตร บ้านลาด เพชรบุรี 49 ม.1 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 081-7932781
12 ร้านซับร้านพัชรีการเกษตร บ้านลาด เพชรบุรี 68 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 081-8162938
13 ร้านวันดีการเกษตร แก่งกระจาน เพชรบุรี 246 ม.3 ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 097-0505773
14 ร้านแอนการเกษตร-วัสดุ แก่งกระจาน เพชรบุรี 320 ม.3 ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 089-2608548
15 ร้านแชมป์การเกษตร แก่งกระจาน เพชรบุรี 4 ม.5 ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 087-1712925
16 ร้านน้ำเพชรการเกษตร ท่ายาง เพชรบุรี 133 ม.10 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 081-8439899
17 ร้านท่าไม้รวกการเกษตร ท่ายาง เพชรบุรี 99 ม.1 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 083-3088181
18 ร้านแจ้งสว่าง การเกษตร ท่ายาง เพชรบุรี 88 ม.8 ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 085-1696559
19 ร้านเพชรรุ่งเพรืองการเกษตร ท่ายาง เพชรบุรี 268 ม.8 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 081-9427078
20 ร้านซับร้านมิตรเกษตร สาขา7 หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 239/1 ม.8 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 061-2127744
21 ร้านแชมป์การเกษตร แก่งกระจาน เพชรบุรี 4 ม.5 ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 087-1712925
22 ร้านสุนีการเกษตร เมือง เพชรบุรี 113 ม.8 ต.หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 032-457140
23 ร้านล้านชัยการเกษตร ชะอำ เพชรบุรี 161 ม.6 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 081-7638319

1 ร้านเทียนชัยพาณิชย์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 96 ม.6 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 081-5135100
2 ร้านยุทธนาการเกษตร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 96 ม.13 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 089-1121050
3 ร้านซับ ร้านสมเกียรติการเกษตร บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 268 ม.8 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 081-2990195,098-5799900
4 ร้ะนไชยราชบริการ บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 7/2 ม.5 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 085-4464641
5 ร้านกิตติการเกษตร บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 68/1 ม.5 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 081-6386919
6 ร้านศิริพรการเกษตร บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 78/4 ม.9 ต.บางสะพานน้อย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 081-6866795
7 ร้านเพื่อนเกษตร บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 51/1 ม.3 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 089-9688124
8 ร้านโชคชัยพาณิชย์บางสะพาน บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 228/2 ม.4 ต.ร่อนทอง อ. บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-697057,081-3489088
9 ร้านโกตั้งรุ่งเรือง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 315/1 ม.6 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 085-1840792
10 ร้านซับ ร้านหินกองการเกษตร บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 159/2 ม.2 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 080-7741124
11 ร้านติ๋มการเกษตร ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 63/2 ม.1 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 095-7978756
12 ร้านสมหมายการเกษตร ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 176 /5 ม.5 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 092-73062850
13 ร้านอึ้งชั่งฮวดการเกษตร ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 93 ม.4 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-671892

1 ร้านสมชัยการเกษตร หลังสวน ชุมพร 22 ม.6 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 082-4218482
2 ร้านเพชรพรหม กสิกิจ หลังสวน ชุมพร 146 ม.7 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 082-4212561
3 ร้านเกษตรโซน หลังสวน ชุมพร 304 ม.11 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 084-1889119
4 ร้านเพชรจินดาการเกษตรสาขาวังตะกอ1 หลังสวน ชุมพร 171 ม.7 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 089-2906927
5 ร้านเพชรจินดาการเกษตรสาขาวังตะกอ2 หลังสวน ชุมพร 174 ม.8 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 089-2906927
6 ร้านน้องยีนส์การค้า หลังสวน ชุมพร 62 ม.6 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 065-0381095
7 ร้านเด็กวัดฟาร์มสาขา2 หลังสวน ชุมพร 128/6 ม.4 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 091-8250182
8 ร้านสหกรณ์รว่มใจการเกษตร หลังสวน ชุมพร 157 ม.12 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 081-8804847
9 ร้านภรณ์ทิพย์การเกษตร หลังสวน ชุมพร 64 ม.7 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 095-0303212
10 ร้านทองอินทร์คลีนิกเกษตร หลังสวน ชุมพร 156 ม.13 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 096-2872980
11 ร้านซับร้านศรีจันทร์การเกษตร หลังสวน ชุมพร 308 ม.13 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 085-4782779
12 ร้านท่าแซะการเกษตร ท่าแซะ ชุมพร 144 ม.2 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 086-2769616
13 ร้านปรีชา บัวแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 233ม.5 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 081-9589731
14 ร้านถุงทองการเกษตร ท่าแซะ ชุมพร 2/9 ม.14 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 089-8663252,086-4767231
15 ร้านช่างหีตการเกษตร ท่าแซะ ชุมพร 115/1 ม.1 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 081-0816102
16 ร้านทรัพย์ทวีการเกษตร ท่าแซะ ชุมพร 334 ม.8 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 095-4292729
17 ร้านธรรมเจริญการเกษตร ท่าแซะ ชุมพร 464/1 ม.10 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 095-5308944
18 ร้านเกษตรดำรงค์ทรัพย์ ท่าแซะ ชุมพร 136 ม.19 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 091-3284948
19 ร้านเกษตรไท สาขาท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร 94 ม.6 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 087-4688619
20 ร้านคลีงปุ๋ยปะทิว ปะทิว ชุมพร 114/5 ม.3 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 086-2664226
21 ร้านทะเลทรัพย์การเกษตร ปะทิว ชุมพร 6/7 ม.4 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 081-9392125
22 ร้านเกษตรไสว ปะทิว ชุมพร 51/3 ม.3 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 084-8384220
23 ร้านเลเบอร์ฟาร์ม สวี ชุมพร 40/2 ม.3 ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร 081-9709507
24 ร้านปากนาการเกษตร สวี ชุมพร 30/2 ม.12 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 093-7798192
25 ร้านฅนทรายขาวการเกษตร สวี ชุมพร 320/1 ม.8 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 084-8520545
26 ร้านภูผากรีนเคมีเกษตร สวี ชุมพร 4/6 ม.8 ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 084-8491355
27 ร้านเขาทะลุการเกษตร สวี ชุมพร 163/3 ม.2 ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร 089-2899070
28 ร้านป้าวรรณาการเกษตร สวี ชุมพร 201/2 ม.9 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร 063-5894481
29 ร้านลานาพันธุ์ไม้ สวี ชุมพร 86/5 ม.10 ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร 089-8187359
30 ร้านป๋าน้อยการเกษตร สวี ชุมพร 24/46 ม.3 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 082-2862941
31 ร้านไทยพัฒน์การเกษตร สวี ชุมพร 156/6 ม.7 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 081-0819644
32 ร้านคุณ-สานุช สวี ชุมพร 63 ม.4 ต.เขาด่าย อ.สวี จ.ชุมพร 087-2069879
33 ร้านเกษตรสวนนายเยาว์ เมือง ชุมพร 177 ม.1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 077-630989
34 ร้านเจียร์การเกษตร เมือง ชุมพร 13/2 ม.1 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร 084-3987069
35 ร้านเพชรจินดาการเกษตร พะโต๊ะ ชุมพร 94 ม.14 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 085-0652004
36 ร้านชัยยะรุ่งเรืองการเกษตร พะโต๊ะ ชุมพร 15/4 ม.2 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ จ.ชุมพร 081-5501418
37 ร้านสิริอำนวยการเกษตร พะโต๊ะ ชุมพร 47/1 ม.8 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 089-9927726
38 ร้านพะโต๊ะการเกษตร พะโต๊ะ ชุมพร 153 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 091-8205719
39 ร้านซับสุขศิริการเกษตร พะโต๊ะ ชุมพร 45 ม.18 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ จ.ชุมพร 087-2681972
40 ร้านนวกิจการเกษตร ทุ่งตะโก ชุมพร 97/1 ม.5 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 095-4190288
41 ร้านลูกช้างการเกษตร ทุ่งตะโก ชุมพร 20 ม.13 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 087-8845018
42 ร้านวันดีเคมี ทุ่งตะโก ชุมพร 208 ม.2 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 081-3976253
43 ร้านซับ ร้าน จำปาเคมีภัณฑ์ ทุ่งตะโก ชุมพร 68 ม.14 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 063-9722178
44 ร้านเด็กวัดฟาร์มสาขา1 เมือง ชุมพร 57 ม.9 ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร 062-2366200
45 ร้านเด็กวัดฟาร์มละแม ละแม ชุมพร 14/1 ม.6 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 084-8448583

1 ร้านเพชรจินดาการเกษตร ละอุ่น ระนอง 53/2 ม.2 ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 089-2906927
2 ร้านสมคิดการเกษตร ละอุ่น ระนอง 35/1 ม.4 ต.บางพระเหลือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 082-2780686
3 ร้านบีบีการเกษตร ละอุ่น ระนอง 19 ม.2 ต.ละอุ่นเหลือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 081-3762604
4 ร้านเพชรรัตน์การเกษตร ละอุ่น ระนอง 14/4 ม.1 ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 080-6476300
5 ร้านพี่บ่าวการเกษตร ละอุ่น ระนอง 27 ม.2 ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 087-2654529
6 ร้านโกยทองการค้า ละอุ่น ระนอง 29 ม.1 ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 088-1805587
7 ร้านเจ๊หน่องการเกษตร ละอุ่น ระนอง 44 ม.2 ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 088-3842993
8 ร้านเกษตรสวนนาเยาว์ กระบุรี ระนอง 147/5 ม.5 ต.จปร อ.กระบุรี จ.ระนอง 097-1288905
9 ร้านกระบุรีเกษตรภัณฑ์ กระบุรี ระนอง 171/1-8 ม.2 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 081-5877082
10 ร้านรุ่งตะวัน กระบุรี ระนอง 133 ม.5 ต.ทุ่งมะพร้อว อ.กระบุรี จ.ระนอง 081-9563907
11 ร้านสัมฤทธิ์การค้า กระบุรี ระนอง 120/7 ม.7 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 091-0433714
12 ร้านทุ่งมะพร้าวการเกษตร กระบุรี ระนอง 137/4 ม.5 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง 096-8923292
13 ร้านลำเลียงการเกษตร กระบุรี ระนอง 111/2 ม.5 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 063-1964728
14 ร้านทิพย์จันทร์การเกษตร กะเปอร์ ระนอง 32 ม.8ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 061-2646271
15 ร้านหยดฝน กะเปอร์ ระนอง 202 ม.1 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 084-8448583

1 ร้านวังอโกร เคียนชา สุราษฏร์ธานี 223 ม.1 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนชา จ.สุราษฏร์ธานี 099-3623850
2 ร้านชำนิ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 278 ม.7 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สราษฎร์ธานี 84260 098-9453898
3 ร้านสุภาภรณ์พาณิชย์ เคียนซา สุราษฏร์ธานี 8 ม.15 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี 092-3966424
4 ร้านพนมคลังปุ๋ย พนม สุราษฏร์ธานี 149 ม.3 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี 087-6248422
5 ร้านนิยมการเกษตร พระแสง สุราษฎร์ธานี 87 ม.6 ต.สินปูน อ.พระแสง จ.สุราษฏร์ธานี 082-8743859
6 ร้านฝนคลินิคเกษตร(ดำการเกษตร2) พระแสง สุราษฏร์ธานี 9/8 ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฏร์ธานี 082-3529982
7 ร้านดำการเกษตร พระแสง สุราษฏร์ธานี 83/1 ม.2 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฏร์ธานี 082-3529982
8 รานเจบีการเกษตร พระแสง สุราษฏร์ธานี 147 ม.14 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฏร์ธานี 093-7521627
9 ร้านเอกเกษตร เมือง สุราษฎร์ธานี 13/31 ม.3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรานี 081-7512126
10 ร้านวิชาการเกษตร(หมอเก๋การเกษตร) พุนพิน สุราษฏร์ธานี 180 ม.3 ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี 84130 096-6354155
11 ร้านศรีสุวรรณการเกษตร คีรีรัฐนิคม สุราษฏรธานี 139/1 ม.7 ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี 084-7188030
12 ร้านกุ้งเกษตรภัณฑ์ กาญจนดิษฐ์ สุราษฏร์ธานี 42/1 ม.7 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 080-5333033
13 ร้านจารุชัยเจริญทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฏร์ธานี 208/3 ม.9 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี 087-8955828
14 ร้านบ้านในเกษตรภัณฑ์ กาญจนดิษฐ์ สุราษฏร์ธานี 85/1 ม.5 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี 077-259188,081-1244788
15 ร้านท่าเฟืองการเกษตร กาญจนดิษฐ์ สุราษฏร์ธานี 10/20 ม.5 ต.กรูต อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธรานี 099-1799558
16 ร้านซับร้านร้านวังไทรเคมี-เกษตรภัณฑ์ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 81/1 ม.1 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี 095-1064249
17 ร้านเพ็ญพรรณ บ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี 40/3 ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี 089-6456310
18 ร้านวังอโกร สาขาน้ำพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 11/23 ม.5 ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 099-3623850
19 ร้านซับร้านปลายน้ำ บ้านนาสาร สุราษฏรธานี 99 ม.2 ต.ลำพุน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี 091-1656800
20 ร้านซับร้านสุวิทย์การเกษตร บ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี 7/1 ม.4 ต.เพิ่มพุลทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี 084-3232784
21 ร้านซับร้านอำนวยการเกษตร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 61/8 ม.6 ต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี 090-9040492
22 ร้านเวียงสระพานิช เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 93/5 ม.1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี 84190 081-5979039
23 ร้านครูแดงการเกษตร ชัยบุรี สุราษฏร์ธานี 64 ม.2 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฏร์ธานี 085-2500725
24 บริษัทลิปะใหญ่เทรดดิ้ง จำกัด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 26 ม.1 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84220 077-426377
25 ร้านบุญสวัสดิ์การเกษตร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 72/3 ม.4 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี 093-6568958
26 ร้าน 108 SHOP ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 6 ม.3 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี 84150 089-1955151
27 ร้านเลิศพาณิชย์สาขา2 ท่าฉาง สุราษฏร์ธานี 17 ม.3 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จสุราษฏร์ธานี 083-6482457
28 ร้านบุญสวัสดิ์การยาง ท่าฉาง สุราษฏร์ธานี 72/3 ม.4 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี 061-5956878
29 ร้านเพ็ญศรีการเกษตร ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 5 ม.6 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี 094-3203660,089-8679478
30 ร้านทางเขื่อนการเกษตร บ้านตาขุน สุราษฏร์ธานี 107/10 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 081-0919929

1 ร้านตันติวัฒน์เกษตรภัณฑ์ ร่อนพิบรูณ์ นครศรีธรรมราช 424 ม.7 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีศรรมราช80130 089-8719915
2 ร้านซับร้านตันติวัฒน์เกษตรภัณฑ์3 ร่อนพิบูลย์ นครสรีธรรมราช 85/4 ม.5 .ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 089-0394108
3 ร้านซับร้าน ส.สุขแก้ว ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 278/1 ม.8 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 089-5888078
4 ร้านสมญาการเกษตร ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 36179 ม.3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 081-2715270
5 ร้านเกษตรแปลงใหญ่59 จำกัด ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 14/1 ม.8 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 089-9087193
6 ร้านพรศิมา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 48/4 ม.7 ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 080-5369607
7 ร้านต้นขุนการเกษตรภัณฑ์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 29/40-41 ม.2 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 091-0493972
8 ร้านพวงโกเมน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 634 ม.1 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศระรรมราช 087-2686235
9 ร้านบ้านปุ๋ย ปากพนัง นครศรีธรรมราช 201/3 ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 089-8833845
10 ร้านซับ ร้านวิโรจน์(น้องแอ๋มการค้า) ปากพนัง นครศรีธรรมราช 14 ม.4 ต. บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 082-2826845
11 ร้านดุสิต การเกษตร เมือง นครศรีธรรมราช 53/5 ม.6 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80330 086-3182327
12 ร้านนิวเพื่อนเกษตร เมือง นครศรีธรรมราช 50 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 088-7659920
13 ร้านแก้วแสนเคมีภัณ์ นาบอน นครศรีธรรมราช 13 ม.5 ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220 086-1204648
14 ร้านรัตนบุรีการเกษตร ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 339 ม.17 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 085-4734967
15 ร้านชาวสวนจันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช 80 ม.1.ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250 086-4799554
16 ร้านซับ ร้านตันติวัฒน์เกษตรภัณฑ์2 จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 100 ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 095-9285965
17 ร้านไร่วราทิพย์ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 193 ม.4 ต.กรุงชิง อ.นบพิคำ จ.นครศรีธรรมราช 80160 095-6929614
18 ร้านจิตอรุณ พิบูล นครสรีธรรมราช 13 ม.1 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 084-8472233
19 ร้านโก้จ้องเกษตรถาวร เมือง นครศนรีธรรมราช 50/8 ม.7 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 089-6500590
20 ร้านภูธารา20 พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 84/18 ม.1 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ. 086-1208075
21 ร้านพรทิพย์การเกษตร สิชล นครศรีธรรมราช 59/1 ม.7 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 093-6568958
22 ร้านเรืองรินการเกษตร ชะอวด นครศรีธรรมราช 48 ม.1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 093-6173575
23 ร้านสวนบุญรอด สี่แยกนาโคกอิฐ 48/8 ม.4 ต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร.089-248-8512 หรือ 081-370-8495
24 ร้านสวนบุญรอด2 114/9 ม.5 ต.ทอนหงส์ อ.พรมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80230 โทร.062-068-4885 หรือ 062-214-6446

1 ร้านรัฐมนตรีการเกษตร เมือง กระบี่ 36/1 ม.2 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 089-1345817
2 ร้านอภิธารการเกษตร เมือง กระบี่ 44 ม.1 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 064-0263456,097-2296225
3 ร้านสมศักดิ์การเกษตร เมือง กระบี่ 158 ม.6 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 089-7263756
4 ร้านเพ็ชรไพย์การเกษตร ปลายพระยา กระบี่ 83 ม.4 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 088-4504410
5 ร้านสาม ช.พาณิชย์ ปลาพระยา กระบี่ 148/1 ถ.อ่าวลึก-พระแสง ต.ปลายพระยา จ.กระบี่ 087-0507744
6 ร้านซับร้านประทุมการเกษตร ปลายพระยา กระบี่ 23 ม.5 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 080-6980645
7 ร้านซับร้านปลายพระยาการเกษตร ปลายพระยา กระบี่ 23 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 089-7258492
8 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปลายพระย้ารดิโอ ปลายพระยา กระบี่ 1/3 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 081-6773453
9 ร้าน เอ.พี พาณิชย์ อ่าวลึก กระบี่ 103/1 ม.7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 081-6773453
10 ร้านซับร้านพรมมบุตรการเกษตร อ่าวลึก กระบี่ 12/56 ม.2 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 081-9704835
11 ร้านนาปาล์มการเกษตร คลองท่อม กระบี่ 37/2 ม.2 ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 089-6511240
12 ร้านคลีนิคชาวสวน คลองท่อม กระบี่ 105/29 ม.2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 082-8941431
13 ร้านคลองขนานการเกษตร เหนือคลอง กระบี่ 159 ม.5 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 081-9583681
14 หจก ศุภาณันเคมีภัณฑ์ เหนือคลอง กระบี่ 27 ม.2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 064-6503041
15 ร้านเคทองการเกษตร เขาพนม กระบี่ 147 ม.1 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 090-2894615
16 ร้านบำรุงการเกษตร เขาพนม กระบี่ 203 ม.3 ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ 086-2828578

1 ร้านแม่เจียนการเกษตร3 เมือง พังงา 4/3 ม.1 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 086-4989894
2 ร้านแม่เจียนการเกษตร คุระบุรี พังงา 285 ม.3 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 081-9601191
3 ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ตะกั่วทุ่ง พังงา 50/3 ม.3 ต.โคกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 086-9655056
4 ร้านรุ่งเรืองการเกษตร ตะกั่วทุ่ง พังงา 19/8 ม.8 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 084-5538793
5 ร้าน ก.การเกษตร กะปง พังงา 1/4 ม.1 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา 086-2838984
6 บริษัทรุ่งเรืองการเกษตร ทับปุด พังงา 91/1 ม.1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 087-8862817
7 ร้านซับร้านบังสุกรีการเกษตร ตะกั่วป่า พังงา 41/2 ม.1 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 089-5907304
8 ร้านซับร้านสหกิจการเกษตร ท้ายเหมือง พังงา 58/6 ม.7 ต.ทุ่งพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 081-8942641

1 ร้านยายสาวการเกษตร ศรีบรรพต พัทลุง 19 ม.6 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 062-2180951
2 ร้านซับสหกรณ์บ้านตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 2 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 089-9761315
3 ร้านสมศรีการเกษตร ป่าพยอม พัทลุง 397 ม.1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง 086-2946950
4 ร้านทุ่งยาวการเกษตร ศรีนคริทร์ พัทลุง 89 ม.11 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 085-2971678
5 ร้านซับคลองหมวยการเกษตร ศรีนคริทร์ พัทลุง 229 ม.1 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 081-7480314
6 ร้านทรัพย์สุนันการเกษตร ควนขนุน พัทลุง 69 ม.1 ต.มะกอกเหลือ อ.ควนขนุน จ.พัทลง 081-7385028
7 ร้านโรงรมการเกษตร ควนขนุน พัทลุง 310 ม.10 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 089-9771189
8 ร้านซับ ร้านไก่การเกษตร ควนขนุน พัทลุง 169 ม.11 ต.คอยทราย อ.ควงขนุน จ.พัทลุง 093-6100889
9 ร้านซับดีเดย์การเกษตร ควนขนุน พัทลุง 290 ม.6 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 084-8538795
10 ร้านซับร้าน ว. แสงโพยมกิจ ควนขนุน พัทลุง 174 ม.5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 088-5156743
11 ร้านซับร้านสมใจการเกษตร ควนขนุน พัทลุง 221 ม.5 ต.นาหยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 087-2946231
12 ร้านนำเกษตร ป่าบอน พัทลุง 254 ม.10 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 098-2788827
13 หจก.พุทธรุ่งโรจน์ (ร้านจตุพรการค้า) ตะโหมด พัทลุง 384/2 ม.5 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 087-8782472
14 ร้านซับร้าน ศ.ทรัพย์เกษตร เมือง พัทลุง 315 ม.4 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง 086-6239069

1 ร้านรังสิมาพาณิชย์ เมืองตรัง ตรัง 26 ม.6 ต.นาบินหลา อ.เมือง ต.ตรัง 092-0766696
2 ร้านจรัสศิลป์ หาดสำราญ ตรัง 4/9 ม.9 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 083-0099386
3 ร้าน ส. พาณิชย์ ปะเหลียน ตรัง 1/3 ม.2 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 086-8587172
4 ร้านเพื่อนแท้การเกษตร วังวิเศษ ตรัง 258 ม.1 ต.วังวิเศษ อ.วังววิเศษ จ.ตรัง 061-2279069
5 ร้านทุ่งต่อมินิมาร์ท ห้วยยอด ตรัง 30 ม.4 ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 081-9707242
6 หจก.น้ำเพชรการเกษตร ย่านตาขาว ตรัง 48 ม.6 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 081-5351817

1 ร้านเกษตรก้าวหน้า รัตภูมิ สงขลา 99 ม.6 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 082-8203717
2 ร้านต้นข้าวการเกษตร จะนะ สงขลา 80/22 ม.3 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 081-0950581
3 ร้านกรวีย์การเกษตร ควนเนียง สงขลา 79 ม.5 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 094-5968859
4 ร้านลำไพลการเกษตร เทพา สงขลา 327 ม.1 ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260 080-7059444
5 ร้านเกษตรสำราญ ระโนด สงขลา 76 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 086-0377063
6 ร้านซับร้านต้นกล้าเคมีภัณฑ์ ระโนด สงขลา 87/6 ม.1 ต.แคนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา 081-0938874
7 ร้านรัตนสุวรรณพาณิชย์ กระแสสินธุ์ สงขลา 119/2 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสนสินธุ์ จ.สงขลา 061-3384665
8 ร้านสมภพการเกษตร นาทวี สงขลา 14/3 ม.7 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 091-0497454

1 ร้านลูกเกษตร มะนัง สตูน 277 ม.10 ต.ปาร์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูน 081-9593325,097-326279
2 ร้านขวัญทองการเกษตร เมือง สตูน 245 ม.7 ต.คลองขุด อ.เมือง ต.สตูน 086-9697283
3 ร้านมะสมานการเกษตร เมือง สตูล 403/1 ม.5 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล 085-8932382
4 ร้านพูนทรัพย์ ละงู สตูน 355 ม.3 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูน 081-5426279

แสดงความคิดเห็นของคุณ
ติดต่อ และติดตามเราได้ง่าย แค่คลิกเดียว ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?
Translate »